36. การลบรายชื่อผู้เรียนออกจากวิชาเรียน

การลบรายชื่อผู้เรียนออกจากวิชาเรียน

ในกรณีที่ผู้สอนต้องการนำรายชื่อผู้เรียนเดิมออกจากรายวิชา หลายๆคนพร้อมกัน   คือ

1. คลิกเมนู Participants (นักเรียนและผู้สนใจ)  
2. คลิกเลือกรายชื่อนักเรียน โดยเลือก Select All  (ติ๊กช่องสี่เหลี่ยม ตรง First Name)  โดย " ยกเว้นรายชื่อผู้สอน" (หากเลือกผู้สอนด้วยจะทำให้สิทธิ์การเข้ารายวิชาถูกลบไปด้วย ไม่สามารถเข้ารายวิชาได้ โดยต้องแจ้งให้ผู้ดูแลระบบเพิ่มรายชื่อกลับภายหลัง)

โดยสามารถทำได้ตามตัวอย่างที่แนบ   ทั้งนี้ "การลบรายชื่อผู้เรียน ต้องเลือกให้ตรงกับ Method ที่นำรายชื่อเข้า" เช่น ในกรณี วิชาเรียนที่เปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเอง (Self Enrollment)  ต้องเลือกการลบที่อยู่ภายใต้ Method Self Enrollment หรือ กรณีที่ผู้สอนนำเข้ารายชื่อผู้เรียนเอง (Manual Enrollment) ก็ให้เลือกการลบที่อยู่ภายใต้ Method Manual Enrolment ดังภาพ