2566  ภาคการศึกษาต้น

Course image ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตกและตะวันออก
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ความสำคัญของประวัติศาสตร์ในการออกแบบสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตก เมโสโปเตเมีย สุเมเรียน บาบิโลเนีย อียิปต์ กรีก โรมัน คริสเตียนตอนต้น ไบแซนไทน์ โรมาเนสก์ กอธิค เรอเนสซองส์ บาโรค รอคโคโค นีโอคลาสสิค อีเคล็กติก สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ สถาปัตยกรรมหลังสมัยใหม่ ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันออก อินเดีย เนปาล เขมร จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อาหรับ บูรณาการความรู้สู่ การออกแบบสถาปัตยกรรม

Course image 2001181 -59 การออกแบบจากเศษวัสดุ
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


คำอธิบายรายวิชา

เศษวัสดุเหลือใช้ การจัดการเศษวัสดุอย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาประยุกต์ใช้และออกแบบจากเศษวัสดุ การสร้างสรรค์ผลงานจากเศษวัสดุประเภท กระดาษ พลาสติก ผ้า