รายงานสรุปความสมบูรณ์ของรายวิชา
เกณฑ์การคิดความสมบูรณ์ของรายวิชา
- หากมีข้อมูลในข้อใดข้อหนึ่งในส่วนของ Activities จะถือว่ามีความสมบูรณ์ในส่วนนี้ คิดเป็นร้อยละ 33.33
- หากมีข้อมูลในข้อใดข้อหนึ่งในส่วนของ resource จะถือว่ามีความสมบูรณ์ในส่วนนี้ คิดเป็นร้อยละ 33.33
- หากมีข้อมูลในข้อใดข้อหนึ่งในส่วนของการแทรก Video จะถือว่ามีความสมบูรณ์ในส่วนนี้ คิดเป็นร้อยละ 33.33
- การตรวจสอบการแทรก Video ยังไม่ได้คิดจาก link ที่เป็น cloud Storage Link
- Keyword ในการค้นหา Video คือ youtube , youtu.be , mp4 , VDO , vdo ,video , Video , VIDEO , วิดิโอ , วีดีโอ , วีดิโอ , วิดีโอ , Clip , clip , CLIP , คลิบ , คลิป , loom
ข้อมูล ณ วันที่ 28-09-2022
ลำดับ กลุ่ม จำนวนวิชาที่เปิด จำนวนวิชาที่สมบูรณ์เปิด คิดเป็นร้อยละ
1 คณะนิติศาสตร์ 175 50 28.57
2 คณะบริหารศาสตร์ 221 105 47.51
3 คณะพยาบาลศาสตร์ 71 48 67.61
4 คณะรัฐศาสตร์ 206 109 52.91
5 คณะวิทยาศาสตร์ 421 227 53.92
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 74 35 47.30
7 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 195 53 27.18
8 คณะศิลปศาสตร์ 341 152 44.57
9 คณะเกษตรศาสตร์ 50 29 58.00
10 คณะเภสัชศาสตร์ 132 101 76.52
11 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 341 211 61.88
12 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 7 5 71.43
รวม 2234 1125 50.36