รายงานสรุปความสมบูรณ์ของรายวิชา
เกณฑ์การคิดความสมบูรณ์ของรายวิชา
- หากมีข้อมูลในข้อใดข้อหนึ่งในส่วนของ Activities จะถือว่ามีความสมบูรณ์ในส่วนนี้ คิดเป็นร้อยละ 33.33
- หากมีข้อมูลในข้อใดข้อหนึ่งในส่วนของ resource จะถือว่ามีความสมบูรณ์ในส่วนนี้ คิดเป็นร้อยละ 33.33
- หากมีข้อมูลในข้อใดข้อหนึ่งในส่วนของการแทรก Video จะถือว่ามีความสมบูรณ์ในส่วนนี้ คิดเป็นร้อยละ 33.33
- การตรวจสอบการแทรก Video ยังไม่ได้คิดจาก link ที่เป็น cloud Storage Link
- Keyword ในการค้นหา Video คือ youtube , youtu.be , mp4 , VDO , vdo ,video , Video , VIDEO , วิดิโอ , วีดีโอ , วีดิโอ , วิดีโอ , Clip , clip , CLIP , คลิบ , คลิป , loom
เลือกคณะ
ลำดับ ชื่อวิชา กลุ่ม จำนวน Activities จำนวน resource จำนวน video summary (%)
quiz forum chat assignment book folder section label lession page url folder section label lession page url
1 2135301 ระเบียบวิธีวิจัยทางสหวิทยาการ Research Methodology in Inter-disciplinary Approach , , , , คณะนิติศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
2 2135304 Science and Technology and Law , , , , คณะนิติศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
3 2135 304 กฎหมายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Law relating to Science and Technology , , , , คณะนิติศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
4 2132311 กฎหมายผังเมืองและการควบคุมอาคาร , , , , คณะนิติศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 17 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 100
5 2104 303 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ International Economic Law , , , , คณะนิติศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
6 2103 306 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม , , , , คณะนิติศาสตร์ 2 1 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 66
7 2101306 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ , , , , คณะนิติศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
8 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ , , , , คณะนิติศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
9 2132308 กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบอำนาจรัฐ , , , , คณะนิติศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 100
10 2301301-59 พรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มผลักดัน และขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม(กลุ่มที่2) , , , , คณะรัฐศาสตร์ 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
11 2303310-59 การจัดทำรายงานการเงินภาครัฐ (กลุ่มที่1) , , , , คณะรัฐศาสตร์ 1 1 0 1 0 3 16 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 100
12 2303203-59 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ(กลุ่มที่1) , , , , คณะรัฐศาสตร์ 0 1 0 0 1 0 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 100
13 2304417-54 ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ในท้องถิ่น(กลุ่มที่1) , , , , คณะรัฐศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 11 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 100
14 2304227-59 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการบริหารงานท้องถิ่น(กลุ่มที่2) , , , , คณะรัฐศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 66
15 2302205-59 จีนในการเมืองโลก(กลุ่มที่1) , , , , คณะรัฐศาสตร์ 1 1 0 1 0 0 9 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 100
16 2301205 ระบอบการปกครองและอุดมการณ์ทางการเมือง , , , , คณะรัฐศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
17 2300309-59 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง (กลุ่ม 2) , , , , คณะรัฐศาสตร์ 0 1 0 3 0 0 13 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 100
18 2303345-59 การจัดการในภาวะวิกฤต(กลุ่มที่1) , , , , คณะรัฐศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
19 2304340-59 สัมนาธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม(กลุ่มที่1) , , , , คณะรัฐศาสตร์ 2 2 0 2 0 0 5 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 100
20 2304101-54 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น(กลุ่มที่1) , , , , คณะรัฐศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
21 2303206-59 การออกแบบและพัฒนาองค์การ(กลุ่มที่1) , , , , คณะรัฐศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 11 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 66
22 2304227-59 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการบริหารงานท้องถิ่น(กลุ่มที่1) , , , , คณะรัฐศาสตร์ 1 1 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
23 2301204-59 รัฐ สังคม และนโยบายสาธารณะ , , , , คณะรัฐศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
24 1100000 แนะนำการใช้ระบบ UBULMS สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ , , , , คณะวิทยาศาสตร์ 5 1 0 12 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 66
25 1306471 การสื่อสารทางแสง (Optical Communications) , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 2 0 5 0 0 11 5 0 17 22 0 0 2 0 0 10 100
26 1301236 อุณหพลศาสตร์และกลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 16 2 1 0 0 0 18 48 0 0 0 0 3 48 0 0 0 100
27 1301223 กลศาสตร์วัสดุ , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 1 0 37 0 0 12 17 0 0 0 0 0 16 0 0 0 100
28 1304100 Introduction to Chemical Engineering วิศวกรรมเคมีขั้นแนะนำ , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 1 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 100
29 1306452 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าแรงสูง , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
30 1306474 Mobile and Wireless Communication Systems , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 1 0 3 0 0 8 14 0 0 16 0 0 14 0 0 0 100
31 1302423 การขนส่งและกระจายสินค้า , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
32 1301431 การออกแบบระบบความร้อน , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
33 1304336 Unit Operation in heat Transfer , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 1 0 1 0 0 11 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 100
34 1304463 วิศวกรรมถังปฏิกรณ์ชีวภาพ , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 1 0 6 0 0 10 0 9 18 0 0 0 0 0 0 0 66
35 1306454 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
36 1302205 วิศวกรรมความปลอดภัยในอุตสาหกรรม , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 2 0 4 3 1 18 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 66
37 1304342 อุปกรณ์วัดคุมในกระบวนการเคมี , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25 7 1 2 0 0 17 1 14 0 0 0 6 1 6 0 0 100
38 1304473 Special Topics in Chemical and Engineering , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 11 0 4 0 0 1 0 13 2 0 0 1 0 6 0 0 100
39 1302304 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
40 1304261 ชีววิทยาสำหรับวิศวกร , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
41 1301430 การเผาไหม้ , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 1 0 1 0 0 5 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 100
42 Engineering Professional Development , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 29 51 0 18 0 4 20 1 71 11 9 1 3 1 29 3 8 100
43 Data Communications and Internet technologies , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 1 0 1 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
44 1302428 คอมพิวเตอร์ประยุกต์สำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 2 , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
45 1306202 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7 6 0 0 0 1 8 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 100
46 1306205 สัญญาณและระบบ (Signals and Systems) , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
47 1306201 Electric Circuit Analysis , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
48 1305446 วิศวกรรมธรณีสิ่งแวดล้อม , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 31 11 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
49 1306372 เครือข่ายการสื่อสารและสายส่ง , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 1 0 1 0 0 7 0 0 0 16 0 0 0 0 0 2 100
50 1304211 หลักการและการคำนวณทางวิศวกรรมเคมี , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 30 6 2 4 0 0 21 0 16 0 0 0 9 0 5 0 0 100
51 ระบบควบคุม (control systems) , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
52 1304202 เคมีอินทรีย์สำหรับวิศวกรเคมี , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
53 1306200 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11 1 0 6 0 0 10 4 0 0 47 0 0 4 0 0 13 100
54 1306204 การวิเคราะห์วงจรข่าย (Network Analysis) , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 1 0 22 0 0 13 7 0 15 27 0 0 4 0 0 11 100
55 1304333 ปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการ 1 , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
56 1309200 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (วิศวกรรมเคมี) , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6 2 0 0 0 0 10 0 9 3 0 0 1 0 1 0 0 100
57 1302201 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials) , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 1 0 0 0 0 6 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 100
58 1306321 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าแรงสูง , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
59 1309200 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 20 4 0 0 1 2 10 0 13 7 0 0 1 0 3 0 0 100
60 1301438 พลังงานทดแทน , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 35 5 0 0 0 0 25 103 0 2 0 0 2 100 0 0 0 100
61 1301320 กลศาสตร์เครื่องจักรกล , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
62 1301234 Thermodynamics , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 16 2 0 1 0 0 20 51 0 0 0 0 3 50 0 0 0 100
63 1304201 เคมีกายภาพสำหรับวิศวกรเคมี , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 16 2 0 6 0 0 10 0 12 9 0 0 3 0 0 0 0 100
64 1306220 เครื่องจักรกลไฟฟ้า , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
65 1305320 ทฤษฎีโครงสร้าง , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
66 1301321 Machine Design I , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 1 0 1 0 0 12 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 100
67 1306350 เครื่องจักรกลไฟฟ้า , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 1 0 3 0 1 12 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 100
68 1306476 การสื่อสารบรอดแบนด์ (Broadband Communication) , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 1 0 10 0 0 10 5 0 11 14 0 0 2 0 0 7 100
69 1301232 กลศาสตร์ของไหล , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
70 1306430 การสื่อสารข้อมูล , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 3 0 0 0 1 3 0 2 1 0 1 1 0 1 1 0 100
71 1303451 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
72 1304362 วิศวกรรมชีวเคมี , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
73 1306200 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 4 0 1 0 0 8 16 0 0 8 0 0 15 0 0 0 100
74 1306433 วิศวกรรมสายอากาศ (Antenna Engineering) , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 1 0 4 0 0 9 0 0 6 6 0 0 0 0 0 5 100
75 1306433 Antenna Engineering , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 1 0 5 0 0 9 0 0 13 6 0 0 0 0 0 5 100
76 1301497 การคำนวณของไหลพลศาสตร์ , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
77 1301421 การออกแบบเครื่องจักรกล 2 , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
78 1305240 ธรณีวิทยาวิศวกรรม , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 44 10 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
79 1306210 Electric Machine , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 66
80 1305213 การสำรวจ , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
81 1306390 การฝึกงาน , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 66
82 1302402 Productivity and Quality Improvement , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 1 0 1 0 1 17 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 66
83 1304443 Process Dynamics and Control , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 1 0 6 0 0 16 0 12 18 3 0 4 0 0 0 0 100
84 1304335 กระบวนการถ่ายโอน , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
85 1305360 วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล , , , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 17 1 1 1 1 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
86 1435471 การซ่อมบำรุงเครื่องดนตรี , , , , คณะศิลปศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
87 1435245 คีย์บอร์ดกลุ่ม 1/2564 , , , , คณะศิลปศาสตร์ 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
88 1431110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล , , , , คณะศิลปศาสตร์ 2 2 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 100
89 1412102 Lao II ภาษาลาว 2 , , , , คณะศิลปศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
90 กิจกรรมเสริมทักษะด้านวิชาการนักศึกษาเภสัชศาสตร์ , , , , คณะเภสัชศาสตร์ 14 1 0 1 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 66
91 NL1 โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ , , , , วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 5 1 0 0 0 0 3 4 0 0 10 0 0 0 0 0 0 66
92 โครงการแนะแนวการเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (Exit Exam) ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , , , , สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 0 1 0 0 0 0 15 3 0 0 0 0 14 3 0 0 0 100
93 โครงการจัดแนะแนวเตรียมสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษา (TOEFL) , , , , สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1 1 0 0 0 0 8 16 0 0 0 0 7 0 0 0 0 100
94 UBU TEST , , , , สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 18 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
95 โครงการจัดแนะแนวเตรียมสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษา IELTS , , , , สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 0 1 0 0 0 0 7 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 100
96 โครงการจัดแนะแนวเตรียมสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษา (TOEIC) , , , , สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 0 1 0 0 0 0 17 20 0 0 0 0 1 18 0 0 0 100
97 โครงการจัดแนะแนวเตรียมสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษา (UBU Test) , , , , สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 100
98 Exit Exam , , , , สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
99 1700101 ธุรกิจเบื้องต้นและกฎหมายธุรกิจ , , , คณะบริหารศาสตร์ , วิชาศึกษาทั่วไป 2 2 0 0 0 7 16 4 0 1 8 0 0 0 0 0 8 100
100 1700100 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ , , , คณะบริหารศาสตร์ , วิชาศึกษาทั่วไป 0 1 0 0 0 4 22 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11 100
101 2303339-59 การบริหารความหลากหลายในองค์การ , , , คณะรัฐศาสตร์ , 2563 1 1 0 0 0 0 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 100
102 2303202-59 การจัดการปกครอง(กลุ่มที่2) , , , คณะรัฐศาสตร์ , 2563 0 1 0 1 0 0 15 0 0 0 4 0 4 0 0 0 3 100
103 2300107-59 ระบบบริหารราชการแผ่นดิน (กลุ่มที่1) , , , คณะรัฐศาสตร์ , 2563 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
104 2300103-59 ทักษะการค้นคว้าทางสังคมศาสตร์(กลุ่มที่5) , , , คณะรัฐศาสตร์ , 2563 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
105 2303204-59 ทฤษฎีองค์การสาธารณะ , , , คณะรัฐศาสตร์ , 2563 0 1 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
106 2300106-59 มิติความสัมพันธ์การเมืองและเศรษฐกิจ , , , คณะรัฐศาสตร์ , 2563 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
107 2301101-59 การเมืองการปกครองของไทย (กลุ่มที่1) , , , คณะรัฐศาสตร์ , 2563 0 1 0 2 0 0 11 0 1 0 0 0 8 0 1 0 0 100
108 2302101-59 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ(กลุ่มที่3) , , , คณะรัฐศาสตร์ , 2563 0 1 0 0 0 0 14 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 100
109 2303304-59 การวางแผนกลยุทธ์ , , , คณะรัฐศาสตร์ , 2563 2 1 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
110 2301104-59 การปกครองท้องถิ่นเบื้องต้น(กลุ่มที่1) , , , คณะรัฐศาสตร์ , 2563 3 1 0 1 0 2 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
111 2301310-59 การเมืองมาร์กซิกสต์และนีโอมาร์กซิสต์(กลุ่มที่1) , , , คณะรัฐศาสตร์ , 2563 0 1 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 100
112 2303321-59 นโยบายสาธารณะ(กลุ่มที่1) , , , คณะรัฐศาสตร์ , 2563 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
113 2303340-59 การจัดการระบบการให้บริการสาธารณะ(กลุ่มที่ 1) , , , คณะรัฐศาสตร์ , 2563 0 2 0 5 0 0 19 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 66
114 2300107-59 ระบบบริหารราชการแผ่นดิน(กลุ่มที่3) , , , คณะรัฐศาสตร์ , 2563 2 1 0 2 0 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 100
115 2302202-59 ภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ศึกษา , , , คณะรัฐศาสตร์ , 2563 1 1 0 16 0 0 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 100
116 2301202-59 ปรัชญาการเมือง ( ปิดรายวิชา ) , , , คณะรัฐศาสตร์ , 2563 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
117 2301326 -59 การเมืองเรื่องสวัสดิการและนโยบายสาธารณะ , , , คณะรัฐศาสตร์ , 2563 0 1 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
118 2300101-59 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์(กลุ่มที่1) , , , คณะรัฐศาสตร์ , 2563 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
119 2300113 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอาเซียน , , , คณะรัฐศาสตร์ , 2563 0 1 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
120 2303101-59 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่ม1) , , , คณะรัฐศาสตร์ , 2563 10 2 0 0 0 0 15 0 0 0 6 0 8 0 0 0 0 100
121 2300106-59 มิติความสัมพันธ์การเมืองและเศรษฐกิจ(กลุ่มที่3) , , , คณะรัฐศาสตร์ , 2563 1 1 0 1 0 0 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 66
122 2301204-59 รัฐ สังคม และนโยบายสาธารณะ (กลุ่มที่ 3) , , , คณะรัฐศาสตร์ , 2563 0 1 0 0 0 1 14 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 66
123 2302103-59 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (กลุ่มที่ 1 ) , , , คณะรัฐศาสตร์ , 2563 1 1 0 1 0 0 12 1 0 0 11 0 0 1 0 0 0 100
124 2303337-59 นโยบายและการจัดการความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ , , , คณะรัฐศาสตร์ , 2563 0 2 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
125 2300102-59 การเมืองกับความสัมพันธ์ทางสังคม (กลุ่มที่3) , , , คณะรัฐศาสตร์ , 2563 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
126 2300144-59 พลเมืองศึกษา (กลุ่มที่ 2) , , , คณะรัฐศาสตร์ , 2563 0 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
127 2303203-59 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ(กลุ่มที่1) , , , คณะรัฐศาสตร์ , 2563 1 1 0 3 0 0 16 1 0 1 6 0 0 0 0 0 3 100
128 2302102 -59 องค์การระหว่างประเทศ , , , คณะรัฐศาสตร์ , 2563 0 2 0 0 0 0 14 0 0 0 13 0 0 0 0 0 1 100
129 2300107-59 ระบบบริหารราชการแผ่นดิน (กลุ่มที่2) , , , คณะรัฐศาสตร์ , 2563 1 1 0 1 0 0 8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 100
130 2302101-59 ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ(กลุ่มที่2) , , , คณะรัฐศาสตร์ , 2563 0 1 0 1 0 0 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 100
131 2303208-59 ทฤษฎีองค์การและการจัดการสาธารณะในระดับท้องถิ่น , , , คณะรัฐศาสตร์ , 2563 1 1 0 1 0 0 13 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 100
132 2302101-59 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (กลุ่มที่1) , , , คณะรัฐศาสตร์ , 2563 2 6 1 5 2 2 17 0 3 1 1 0 3 0 0 0 1 100
133 2303306-59 การบริหารโครงการภาครัฐ (กลุ่มที่1) , , , คณะรัฐศาสตร์ , 2563 1 1 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 100
134 2301104-59 การปกครองท้องถิ่นเบื้องต้น(กลุ่มที่2) , , , คณะรัฐศาสตร์ , 2563 4 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
135 2303303-59 การจัดการภาครัฐและคุณค่าสาธารณะ , , , คณะรัฐศาสตร์ , 2563 6 1 0 0 0 0 6 4 0 0 1 0 0 4 0 0 1 100
136 2304202-59 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารท้องถิ่น(กลุ่มที่2) , , , คณะรัฐศาสตร์ , 2563 0 1 0 0 0 0 11 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 100
137 2301101-59 การเมืองและการปกครองของไทย(กลุ่มที่6) , , , คณะรัฐศาสตร์ , 2563 1 1 0 1 0 0 11 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 100
138 2304202-59 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารท้องถิ่น , , , คณะรัฐศาสตร์ , 2563 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
139 2300309-59 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง(กลุ่มที่1) , , , คณะรัฐศาสตร์ , 2563 0 2 0 1 0 0 16 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 100
140 2303320-59 นโยบายการเงินและการคลังสาธารณะ(กลุ่มที่1) , , , คณะรัฐศาสตร์ , 2563 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
141 2301312-59 การเมืองสหรัฐอเมริกา , , , คณะรัฐศาสตร์ , 2563 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 100
142 2303302-59 จริยธรรมสาธารณะ ( กลุ่มที่ 2) , , , คณะรัฐศาสตร์ , 2563 3 4 0 3 0 0 7 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 100
143 2300103-59 ทักษะการค้นคว้าทางสังคมศาสตร์ (กลุ่มที่8) , , , คณะรัฐศาสตร์ , 2563 0 2 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 100
144 2303101-59 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์(กลุ่มที่2) , , , คณะรัฐศาสตร์ , 2563 2 1 0 0 0 0 6 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 100
145 2303346-59 การจัดการปกครองภาครัฐสมัยใหม่ (กลุ่มที่1) , , , คณะรัฐศาสตร์ , 2563 8 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 100
146 2304304-59 การบริหารงานคลังและงบประมาณส่วนท้องถิ่น , , , คณะรัฐศาสตร์ , 2563 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 100
147 2300308-59 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของภาคอีสาน(กลุ่มที่3) , , , คณะรัฐศาสตร์ , 2563 0 1 0 2 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
148 1102103 Chemistry Laboratory II , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 57 2 0 26 0 0 11 3 0 1 49 0 0 0 0 0 49 100
149 1102100 Chemistry I , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 27 1 0 29 0 0 12 5 0 13 17 0 0 5 0 3 17 100
150 1101106 General Biology Laboratory , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 4 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
151 1103113 General Physics Laboratory I , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 14 1 0 0 0 22 16 154 0 88 42 0 0 1 0 0 4 100
152 1103139 Fundamentals of Physics Laboratory II , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 1 1 0 9 0 0 11 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 100
153 1102105 General Chemistry Laboratory , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 44 1 0 7 0 1 16 1 0 48 6 0 11 1 0 5 2 100
154 1104126 Calculus I (กลุ่ม 1) , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 0 1 0 0 0 0 5 2 0 1 2 0 0 0 0 0 2 100
155 1102110-59 Organic Chemistry (อนามัยสิ่งแวดล้อม) , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
156 1104101 General Mathematics , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 0 1 0 44 0 0 16 11 0 0 33 0 0 1 0 0 33 100
157 1102110-62 Organic Chemistry (เกษตร กลุ่ม 02) , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 1 1 0 4 0 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 66
158 1104146 Fundamentals of Computer and Information Technology , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 0 1 0 17 0 0 10 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 66
159 1104126 Calculus I (กลุ่ม 8) , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
160 1104101 คณิตศาสตร์ทั่วไป , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 0 1 0 19 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
161 1104241 Biostatistics in Nursing , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 0 1 0 48 0 1 17 14 0 0 10 0 0 0 0 0 10 100
162 1103123 General Physics I_(Section 9) , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 51 9 0 26 0 1 26 0 0 0 16 0 9 0 0 0 16 100
163 1104127 Calculus II กลุ่ม 2 , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 0 1 0 18 0 0 29 0 0 10 2 0 0 0 0 0 0 66
164 1103132 Fundamental Physics , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 1 1 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
165 1103114 General Physics Laboratory II , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 16 1 0 0 0 0 12 60 0 15 6 0 0 1 0 0 0 100
166 1102112 Organic Chemistry for Science Students , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 3 1 0 5 0 0 14 5 0 1 0 0 0 1 0 1 0 100
167 1104101 General Mathematics , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 0 2 0 124 0 1 20 45 0 0 18 0 0 19 0 0 18 100
168 1104223 Calculus III , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 2 1 0 2 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 66
169 1103135 Physics and Environmental Instruments , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 0 1 0 0 0 0 15 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 66
170 1101102 Biology Laboratory I , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
171 1102107 Chemistry for Science Students II , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 1 2 0 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
172 1101200 Biochemistry , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
173 1102120 Physical Chemistry , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 100
174 1102101 Chemistry Laboratory I , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 68 1 0 30 0 0 11 1 0 41 2 0 0 1 0 17 2 100
175 1101105 Genneral Biology , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
176 1103137 Fundamentals of Physics II , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 0 1 0 0 0 0 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 66
177 1102106 Chemistry for Science Students I , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 12 3 0 10 0 0 13 0 0 16 1 0 0 0 0 0 1 100
178 1103136 Fundamentals of Physics I , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 16 1 0 3 0 0 16 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0 100
179 1104101 General Mathematics (ศษ.บ.) , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 0 1 0 19 0 0 8 1 0 0 29 0 0 0 0 0 29 100
180 1102230 Analytical Chemistry for Environmental Science Students , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 1 1 0 2 0 0 8 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 100
181 1102111 Organic Chemistry Laboratory , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 50 4 0 2 0 0 12 2 1 53 2 0 0 1 1 33 2 100
182 1101202 Biochemistry , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 1 3 0 0 0 0 7 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 100
183 1104141 Elementary Statistics , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 0 1 0 111 0 1 18 28 0 0 40 0 0 0 0 0 40 100
184 1104126 Callculus I (กลุ่ม 7) , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 0 1 0 35 0 0 39 0 0 11 9 0 0 0 0 0 9 100
185 1102104 General Chemistry , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 62 13 0 13 0 0 14 0 0 16 9 0 0 0 0 2 7 100
186 1104150 Biostatistics in Biomedical Physics , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 0 1 0 75 0 1 19 28 0 0 43 0 0 19 0 0 43 100
187 1102110-62 Organic Chemistry (เกษตร กลุ่ม 01) , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 4 1 0 0 0 0 12 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 66
188 1104127 Calculus II กลุ่ม 1 , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 0 1 0 37 0 0 37 0 0 25 2 0 0 0 0 0 0 66
189 1102110 Organic Chemistry (เทคโนโลยีอาหาร เกษตร กลุ่ม 03) , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
190 1103138 Fundamentals of Physics Laboratory I , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 3 1 0 12 0 0 12 20 0 5 0 0 0 0 0 0 0 66
191 1104251 Nursing Informatics , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 1 1 0 16 0 0 10 20 0 2 9 0 0 7 0 0 1 100
192 1103124 General Physics II , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 31 1 0 4 0 0 9 1 0 0 12 0 0 0 0 0 10 100
193 1102112 Organic Chemistry for Science Students , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 19 1 0 5 0 0 12 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 66
194 1103134 Physics and Environmental Instruments Laboratory , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 22 1 0 0 0 0 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 66
195 1103123 General Physics I , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 104 3 1 19 0 0 20 18 0 1 20 0 0 5 0 0 19 100
196 1113110 Engineering Drawing , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 0 1 0 26 0 0 11 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 100
197 1104126 Calculus I กลุ่ม 1 , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 0 1 0 16 0 0 23 0 0 6 2 0 0 0 0 0 2 100
198 1101101 Biology I , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 2 1 0 0 0 0 13 0 0 8 4 0 0 0 0 1 4 100
199 1102102 Chemistry II , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 6 1 0 7 0 0 11 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 100
200 1102130 Analytical Chemistry , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 20 1 0 15 0 0 23 1 0 0 40 0 0 1 0 0 40 100
201 1100134 Energy and Life , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาศึกษาทั่วไป 8 1 0 9 0 0 7 0 0 0 5 0 0 0 0 0 4 100
202 1011001 Information Technology and Its Applications in Daily Life , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาศึกษาทั่วไป 10 2 1 25 0 3 17 34 0 1 10 0 1 9 0 0 0 100
203 1100111 Electronics for Inventors , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาศึกษาทั่วไป 0 1 0 12 0 0 14 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 66
204 1100108 Science Magic and Toys , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาศึกษาทั่วไป 7 1 0 5 0 0 9 1 0 3 6 0 0 0 0 0 5 100
205 1100112 Science and Technology for Future , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาศึกษาทั่วไป 8 1 0 36 0 0 16 3 0 2 25 0 0 0 0 0 14 100
206 1100133 Radiation in Daily Life , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาศึกษาทั่วไป 41 2 0 11 0 0 15 8 0 74 0 0 0 0 0 0 0 66
207 1102109 Physical Science in Daily Life , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาศึกษาทั่วไป 14 1 0 11 0 0 7 4 0 16 3 0 3 4 0 2 1 100
208 1100116 Life Safety in Digital Age , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาศึกษาทั่วไป 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
209 1100147 Environment and Life , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาศึกษาทั่วไป 0 1 0 0 0 0 16 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 100
210 1011001-63 Information Technology for Digital Life , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาศึกษาทั่วไป 14 2 0 26 0 2 21 30 0 1 13 0 2 11 0 0 0 100
211 1100128 Household Electrical Appliance in Daily Life (Taught in english) , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาศึกษาทั่วไป 0 1 0 2 0 0 4 0 0 1 8 0 0 0 0 1 8 100
212 1100128 Household Electrical Appliance in Daily Life , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาศึกษาทั่วไป 0 8 0 7 0 0 11 2 0 0 10 0 0 0 0 0 10 100
213 1103128 Household Electrical Appliances in Daily Life , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาศึกษาทั่วไป 0 5 0 7 0 0 11 1 0 0 11 0 0 0 0 0 11 100
214 1100109 Physical Science and Life , , , คณะวิทยาศาสตร์ , วิชาศึกษาทั่วไป 33 1 0 12 1 0 10 7 1 23 17 0 4 7 0 4 8 100
215 1121103 Chemistry for Chemistry Students Laboratory II , , , คณะวิทยาศาสตร์ , หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 0 1 0 5 0 1 12 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 100
216 1105103 Principles of Physics , , , คณะวิทยาศาสตร์ , หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 12 1 0 13 0 0 8 4 8 0 7 0 1 1 3 0 6 100
217 1131233 Modern Physics Laboratory I , , , คณะวิทยาศาสตร์ , หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 0 1 0 11 0 0 6 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 66
218 1461121 Philosophy of Education , , , คณะวิทยาศาสตร์ , หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 10 2 0 12 1 0 10 0 0 9 9 0 1 0 0 1 9 100
219 1131103 Mechanics, Waves and Heat , , , คณะวิทยาศาสตร์ , หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 1 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
220 1131261 Mathematics for Physics Teachers , , , คณะวิทยาศาสตร์ , หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 0 1 0 6 0 0 10 0 0 0 7 0 1 0 0 0 7 100
221 2011124-63 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตกและตะวันออก , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 4 0 0 18 0 0 0 13 0 0 0 0 0 10 100
222 2001241 ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 1 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 3 0 0 15 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 100
223 2001101-63 การวาดเส้นพื้นฐาน , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 1 0 0 16 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 100
224 2001116-60 พื้นฐานการออกแบบกราฟิก กลุ่มที่ 1 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 0 8 0 5 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
225 2011442-58 การออกแบบผังเมืองและชุมชนเบื้องต้น , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 1 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
226 2011211-58 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 25 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 66
227 2001356-55 ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 5 2 3 0 7 0 0 2 3 0 0 100
228 2001210 วัสดุเพื่อการออกแบบ , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 2 0 0 6 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 100
229 2011445-58 การฝึกงาน , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
230 2011222-58 สถาปัตยกรรมไทย , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 16 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 100
231 2001411-55 ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปประยุกต์และการออกแบบ , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
232 2011231-58 โครงสร้างอาคาร 2 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
233 2001231 ออกแบบนิเทศศิลป์ 1 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 0 2 0 4 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
234 2011511-58 การเตรียมวิทยานิพนธ์ , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 0 6 0 0 0 0 17 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 66
235 2001411-60 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการออกแบบ , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 0 0 0 0 0 0 12 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 67
236 2011311-58 การออกแบบสถาปัตยกรรม 4 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 25 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 66
237 2001312 การถ่ายภาพเพื่องานออกแบบ , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 100
238 2001365 การวาดในระบบดิจิทัล , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 100
239 2001445-60 ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 5 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 1 1 0 0 0 0 18 2 0 1 1 0 0 2 0 0 1 100
240 2011331-58 งานระบบและอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
241 2001333 ออกแบบนิเทศศิลป์ 3 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 100
242 2001412-60 สัมมนาทางการออกแบบ , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 10 31 0 1 0 0 0 11 0 0 0 100
243 2001353 การออกแบบรองเท้า , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 2 0 0 16 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 100
244 2001475-60 การจัดแสดงผลงานสิ่งทอและแฟชั่น , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
245 2011341-58 การวางผังบริเวณและการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
246 2011122-63 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 16 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 100
247 2001271 ประวัติศาสตร์สิ่งทอและแฟชั่น , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
248 2001104-63 องค์ประกอบศิลป์ , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 100
249 2011123-63 มูลฐานการออกแบบ , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 16 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 100
250 2001107 ประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบ (Template) , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 1 1 1 0 0 2 16 0 0 0 9 0 0 0 0 0 6 100
251 2001107-63 ประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบ , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 1 2 0 0 0 2 17 0 0 0 9 0 0 0 0 0 6 100
252 2001104-59 ศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 0 3 0 0 0 0 16 4 8 0 1 0 0 4 5 0 1 100
253 2011441-58 การประมาณราคาก่อสร้างในงานสถาปัตยกรรม , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
254 2011131-63 วัสดุอาคาร , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
255 2001116-60 พื้นฐานการออกแบบกราฟิก กลุ่มที่ 2 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 0 3 0 5 0 0 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 66
256 2001205 ปฏิบัติการโรงงาน 1 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 3 0 0 5 6 0 0 1 0 0 6 0 0 1 100
257 2011443-58 กฎหมายเพื่อการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 15 1 0 0 5 0 0 1 0 0 0 100
258 2011221-58 คอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรม 1 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 6 0 0 17 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 100
259 2001412-55 สัมมนาทางศิลปประยุกต์และการออกแบบ , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
260 2011223-58 แนวคิดและทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 17 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 100
261 2001221 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 1 1 0 0 0 0 17 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 100
262 2011541-58 สัมมนาทางสถาปัตยกรรม , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
263 2011232-58 การก่อสร้างอาคาร 2 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 1 0 0 11 16 0 0 0 0 0 1 0 0 0 100
264 2001251 เครื่องเคลือบดินเผาขั้นพื้นฐาน , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 1 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
265 2001271-60 ประวัติศาสตร์สิ่งทอและแฟชั่น , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 0 2 0 1 0 0 17 0 0 5 9 0 0 0 0 0 0 66
266 2001435-60 ออกแบบนิเทศศิลป์ 5 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 100
267 2011321-58 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 1 0 0 16 2 6 0 0 0 0 2 5 0 0 100
268 2001323 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 1 0 0 5 7 1 0 1 0 0 4 1 0 0 100
269 2001421-55 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 5 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 66
270 2001373 การตัดเย็บเพื่องานแฟชั่น , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 100
271 2001455-60 การออกแบบผลิตภัณฑ์ลุ่มน้ำโขงร่วมสมัย , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 11 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 100
272 2011332-58 การก่อสร้างอาคาร 4 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
273 2001343 ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 3 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 100
274 2001425 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 5 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 5 2 0 0 5 0 0 1 0 0 0 100
275 2001313-60 การตลาดเพื่องานออกแบบ , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 3 1 0 11 0 3 18 15 0 1 1 0 0 6 0 0 1 100
276 2001363 การออกแบบสื่อโสตทัศน์เพื่อการโฆษณา , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 1 1 0 2 0 0 7 1 0 4 0 0 1 1 0 0 0 100
277 2001181-59 การออกแบบจากเศษวัสดุ , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 1 0 0 5 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0 100
278 2011411-58 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
279 2011121-63 การแสดงแบบสถาปัตยกรรม , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 3 0 1 16 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 100
280 2001261 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 1 0 0 4 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
281 2001105-63 การออกแบบสองมิติด้วยคอมพิวเตอร์ , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 100
282 2011241-58 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
283 2001354-60 ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
284 2001103-60 ทฤษฎีและการวิเคราะห์การออกแบบ , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 100
285 2011322-58 ภาษาอังกฤษสำหรับสถาปัตยกรรม , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
286 2001324-60 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 4 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
287 2001104-59 ศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง กลุ่มที่ 1 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
288 2011334-58 งานระบบและอุปกรณ์ประกอบอาคาร 2 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
289 2001106-63 การออกแบบสามมิติด้วยคอมพิวเตอร์ , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
290 2001364-60 การออกแบบสื่อดิจิทัล กลุ่มที่ 2 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
291 2011343-58 การออกแบบอาทรสถาปัตยกรรม , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
292 2001413-55 ศิลปนิพนธ์ , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
293 2001181-59 การออกแบบจากเศษวัสดุ , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
294 2011413-58 การจัดทำโครงการทางสถาปัตยกรรม , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
295 2001413-60 ศิลปนิพนธ์ กลุ่มที่ 2 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
296 2011132-63 โครงสร้างอาคาร 1 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
297 2001212-60 ภูมิปัญญางานช่างลุ่มน้ำโขง , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
298 2011444-58 การบริหารงานก่อสร้างในงานสถาปัตยกรรม , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
299 2001315-60 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 6 0 0 17 13 0 0 0 0 0 5 0 0 0 100
300 2001252-60 เขียนแบบผลิตภัณฑ์ , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
301 2011111-63 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
302 2011133-63 การก่อสร้างอาคาร 1 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
303 2001232-60 ออกแบบนิเทศศิลป์ 2 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
304 2001312-60 การถ่ายภาพเพื่องานออกแบบ , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
305 2001364-60 การออกแบบสื่อดิจิทัล กลุ่มที่ 2 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 2 0 1 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
306 2011125-63 คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการแสดงแบบสถาปัตยกรรม , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
307 2011223-58 คอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรม 2 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
308 2001251-60 เครื่องเคลือบดินเผาขั้นพื้นฐาน , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
309 2001316-60 การฝึกงาน , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
310 2001261-60 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 2 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
311 2011234-58 การก่อสร้างอาคาร 3 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
312 2001344-60 ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 4 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
313 2001102-63 การวาดเส้นเพื่องานออกแบบ , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
314 2011312-58 การออกแบบสถาปัตยกรรม 5 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
315 2001364-60 การออกแบบสื่อดิจิทัล , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
316 2001103-63 เขียนแบบผลิตภัณฑ์ , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
317 2011333-58 สถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้นเพื่อความยั่งยืน , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
318 2001104-59 ศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง กลุ่มที่ 2 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
319 2001344-60 ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 4 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
320 2011342-58 การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
321 2001374-60 เทคนิคสิ่งทอในเอเชีย , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
322 2001108-63 การนำเสนอผลงานเพื่อการออกแบบ , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
323 2011412-58 การออกแบบสถาปัตยกรรม 7 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
324 2001413-60 ศิลปนิพนธ์ กลุ่มที่ 1 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
325 2001206-60 ปฏิบัติการโรงงาน 2 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
326 2001242-60 ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 2 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
327 2011431-58 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมในงานสถาปัตยกรรม , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
328 2001413-60 ศิลปนิพนธ์ กลุ่มที่ 3 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
329 2011212-58 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
330 2001222-60 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
331 2001272-60 สิ่งทออีสานกับเทคโนโลยีพื้นถิ่น , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
332 2011512-58 วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
333 2001211-60 การยศาสตร์เพื่อการออกแบบ , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 3 0 0 9 0 0 0 12 0 0 0 0 0 8 100
334 2011112-63 แนวคิดและทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
335 2011212-58 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
336 2001242-60 ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 2 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
337 2001314-60 การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
338 2001116-60 พื้นฐานการออกแบบกราฟิก , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
339 2011233-58 โครงสร้างอาคาร 3 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
340 2001324-60 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 4 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
341 2001334-60 ออกแบบนิเทศศิลป์ 4 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2563 ภาคการศึกษาปลาย 0 1 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
342 2001181-59 การออกแบบจากเศษวัสดุ , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
343 2001365-60 การวาดในระบบดิจิทัล , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
344 2001224-63 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
345 2011443-58 กฎหมายเพื่อการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
346 2011211-63 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
347 2001210-63 การออกแบบกราฟิกและบรรจุภัณฑ์ , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
348 2001411-60 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการออกแบบ , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
349 2001234-63 แฟชั่นและสิ่งทอเบื้องต้น , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
350 2011541-58 สัมมนาทางสถาปัตยกรรม , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
351 2011222-63 สถาปัตยกรรมไทย , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
352 2001425-60 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 5 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
353 2001212-63 นวัตกรรมวัสดุ , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
354 2001242-63 การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรและสร้างแบรนด์ , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
355 2011232-63 การก่อสร้างอาคาร 2 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
356 2011321-58 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
357 2001251-60 เครื่องเคลือบดินเผาขั้นพื้นฐาน , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
358 2001101-63 การวาดเส้นพื้นฐาน , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 0 2 0 12 0 0 5 0 0 0 23 0 0 0 0 0 23 100
359 2011332-58 การก่อสร้างอาคาร 4 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
360 2001313-60 การตลาดเพื่องานออกแบบ , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 0 2 0 9 0 2 18 17 0 1 0 0 0 9 0 0 0 100
361 2001455-60 การออกแบบผลิตภัณฑ์ลุ่มน้ำโขงร่วมสมัย , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
362 2001333-60 ออกแบบนิเทศศิลป์ 3 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
363 2001104-59 ศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 66
364 2011411-58 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
365 2011121-63 การแสดงแบบสถาปัตยกรรม , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
366 2001353-60 การออกแบบรองเท้า , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
367 2001104-63 องค์ประกอบศิลป์ , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
368 2011442-58 การออกแบบผังเมืองและชุมชนเบื้องต้น , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
369 2011123-63 มูลฐานการออกแบบ , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
370 2001364-60 การออกแบบสื่อดิจิทัล , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
371 2001116-60 พื้นฐานการออกแบบกราฟิก , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 4 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
372 2011131-63 วัสดุอาคาร , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
373 2001181-63 การออกแบบจากเศษวัสดุ , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 6 0 0 7 7 0 4 0 0 0 2 0 1 0 100
374 2001373-60 การตัดเย็บเพื่องานแฟชั่น , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
375 2001229-63 กราฟิกสร้างสรรค์ , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
376 2011511-58 การเตรียมวิทยานิพนธ์ , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 0 3 1 1 0 0 10 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 66
377 2011221-63 คอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรม 1 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
378 2001211-63 ปฏิบัติการงานช่าง , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
379 2001412-60 สัมมนาทางการออกแบบ , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
380 2001239-63 การออกแบบเครื่องปั้นดินเผา , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
381 2011231-63 โครงสร้างอาคาร 2 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
382 2001435-60 ออกแบบนิเทศศิลป์ 5 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
383 2001221-60 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
384 2011311-58 การออกแบบสถาปัตยกรรม 4 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
385 2001245-63 ประวัติศาสตร์สิ่งทอและแฟชั่น , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
386 2011331-58 งานระบบและอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
387 2001312-60 การถ่ายภาพเพื่องานออกแบบ , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
388 2001445-60 ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 5 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
389 2001323-60 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
390 2001107-63 ประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบ , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 2 4 0 4 0 4 17 0 0 0 24 0 0 0 0 0 17 100
391 2011341-58 การวางผังบริเวณและการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
392 2001475-60 การจัดแสดงผลงานสิ่งทอและแฟชั่น , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
393 2001343-60 ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 3 , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
394 2001104-59 ศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
395 2011441-58 การประมาณราคาก่อสร้างในงานสถาปัตยกรรม , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
396 2011122-63 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
397 2001363-60 การออกแบบสื่อโสตทัศน์เพื่อการโฆษณา , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
398 2001105-63 การออกแบบสองมิติด้วยคอมพิวเตอร์ , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 0 2 0 1 0 0 5 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 100
399 2011124-63 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตกและตะวันออก , , , คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 2564 ภาคการศึกษาต้น 0 2 0 0 0 0 18 0 0 0 14 0 0 0 0 0 10 100
400 1449210 Management of Tourism Business and Services , , , คณะศิลปศาสตร์ , ท่องเที่ยว 1 1 0 7 0 0 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 100
401 1449334 Airline Business , , , คณะศิลปศาสตร์ , ท่องเที่ยว 0 1 0 0 0 0 15 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 66
402 1449226 Creative Marketing in Tourism and Services Industry , , , คณะศิลปศาสตร์ , ท่องเที่ยว 1 1 0 0 0 0 5 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 66
403 1449442 Strategic Management for Tourism and Services , , , คณะศิลปศาสตร์ , ท่องเที่ยว 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
404 1449391 Topics in Tourism and Services , , , คณะศิลปศาสตร์ , ท่องเที่ยว 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
405 1449233 Transportation for Tourism and Services , , , คณะศิลปศาสตร์ , ท่องเที่ยว 0 1 0 0 0 0 15 1 0 0 40 0 0 0 0 0 0 66
406 1449336 Souvenir Business Management , , , คณะศิลปศาสตร์ , ท่องเที่ยว 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
407 1449333 Principles of Tour Guide , , , คณะศิลปศาสตร์ , ท่องเที่ยว 1 2 0 1 0 0 13 0 0 0 10 0 0 0 0 0 3 100
408 1449206Thai Studies for Tourism , , , คณะศิลปศาสตร์ , ท่องเที่ยว 0 1 0 0 0 0 14 4 0 0 3 0 0 3 0 0 2 100
409 1449224 Media and information Technology for Tourism and Services , , , คณะศิลปศาสตร์ , ท่องเที่ยว 0 1 0 6 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
410 1449100 Man and Tourism , , , คณะศิลปศาสตร์ , ท่องเที่ยว 0 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
411 1449333 Principles of Tour Guide , , , คณะศิลปศาสตร์ , ท่องเที่ยว 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
412 1449 105/1449 111 Tourism and Services Industry , , , คณะศิลปศาสตร์ , ท่องเที่ยว 0 1 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 100
413 1449335 Creative Management of Community-based Tourism , , , คณะศิลปศาสตร์ , ท่องเที่ยว 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
414 1449111 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ , , , คณะศิลปศาสตร์ , ท่องเที่ยว 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
415 1449239 Airline Industry , , , คณะศิลปศาสตร์ , ท่องเที่ยว 5 2 0 0 0 0 15 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 66
416 1449107Tourist Behavior , , , คณะศิลปศาสตร์ , ท่องเที่ยว 2 2 0 4 0 0 21 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 100
417 1449441 Sustainable Tourism Plannng and Developing , , , คณะศิลปศาสตร์ , ท่องเที่ยว 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
418 1449230Introduction to Hotel and Restaurant , , , คณะศิลปศาสตร์ , ท่องเที่ยว 0 1 0 0 0 0 11 1 0 0 7 0 0 1 0 0 6 100
419 1447105 การสื่อสารในสังคมปัจจุบัน , , , คณะศิลปศาสตร์ , นิเทศศาสตร์ 0 1 0 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
420 1447202 การเขียนเพื่องานนิเทศศาสตร์ , , , คณะศิลปศาสตร์ , นิเทศศาสตร์ 0 1 0 12 0 0 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 66
421 1447422 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ , , , คณะศิลปศาสตร์ , นิเทศศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
422 1447304 News and Non-fiction Production , , , คณะศิลปศาสตร์ , นิเทศศาสตร์ 0 1 1 3 0 1 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 100
423 1447432 Community Radio and Television , , , คณะศิลปศาสตร์ , นิเทศศาสตร์ 0 2 1 21 0 1 8 0 0 0 42 0 0 0 0 0 1 100
424 1447430 Screenwriting , , , คณะศิลปศาสตร์ , นิเทศศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
425 1447200 Man and Communication , , , คณะศิลปศาสตร์ , นิเทศศาสตร์ 0 2 0 13 0 0 9 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 100
426 1447100 Introduction to Mass Communication , , , คณะศิลปศาสตร์ , นิเทศศาสตร์ 0 1 0 4 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
427 1447420 News and Current Affairs Analysis , , , คณะศิลปศาสตร์ , นิเทศศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
428 1447201Basic News Reporting , , , คณะศิลปศาสตร์ , นิเทศศาสตร์ 0 1 0 3 0 0 12 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 100
429 1447411 Presenting Advertising and Public Relations , , , คณะศิลปศาสตร์ , นิเทศศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 66
430 1447101 ทฤษฎีการสื่อสาร , , , คณะศิลปศาสตร์ , นิเทศศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
431 1447330 Script Writing for Radio and Television , , , คณะศิลปศาสตร์ , นิเทศศาสตร์ 0 4 1 39 0 1 8 5 0 1 87 0 0 1 0 0 3 100
432 1447208Computers for Communication Arts , , , คณะศิลปศาสตร์ , นิเทศศาสตร์ 0 2 1 21 0 1 8 0 0 1 40 0 0 0 0 0 1 100
433 1447104 Movie World , , , คณะศิลปศาสตร์ , นิเทศศาสตร์ 0 1 1 0 0 0 14 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 66
434 1447383 Intercultural Communication , , , คณะศิลปศาสตร์ , นิเทศศาสตร์ 0 2 0 0 0 0 5 1 0 0 5 0 0 0 0 0 2 100
435 1447301 Communication Psychology , , , คณะศิลปศาสตร์ , นิเทศศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
436 1447320 News and Current Affair Analysis , , , คณะศิลปศาสตร์ , นิเทศศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
437 1447302 Introduction in Communication Research , , , คณะศิลปศาสตร์ , นิเทศศาสตร์ 0 1 0 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
438 1432101-59 : วัฒนธรรมไทย(กลุ่ม1) , , , คณะศิลปศาสตร์ , ประวัติศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 100
439 1432352 History of the United States , , , คณะศิลปศาสตร์ , ประวัติศาสตร์ 0 1 0 4 0 9 21 12 0 30 1 0 0 8 0 1 0 100
440 1432261 World History , , , คณะศิลปศาสตร์ , ประวัติศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 20 9 0 1 11 0 0 0 0 0 8 100
441 1434415 Reflection of Thai Society History from Ceramics , , , คณะศิลปศาสตร์ , ประวัติศาสตร์ 0 1 0 3 0 0 18 24 0 0 0 0 0 8 0 0 0 100
442 1432239 History of Southeast Asia , , , คณะศิลปศาสตร์ , ประวัติศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
443 1432422 History of Thai Society , , , คณะศิลปศาสตร์ , ประวัติศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
444 1432430 History of Trade in Southeast Asia , , , คณะศิลปศาสตร์ , ประวัติศาสตร์ 0 1 0 0 0 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
445 1432461 Imperialism and Globalization in Asia , , , คณะศิลปศาสตร์ , ประวัติศาสตร์ 0 1 0 2 0 0 25 0 0 47 15 0 0 0 0 0 0 66
446 1406111Happiness in Lifeความสุขในชีวิต , , , คณะศิลปศาสตร์ , ประวัติศาสตร์ 3 1 0 1 0 0 16 0 1 2 1 0 1 0 0 0 1 100
447 1432421 History of Thai Economy , , , คณะศิลปศาสตร์ , ประวัติศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
448 1432103 ASEAN Culture , , , คณะศิลปศาสตร์ , ประวัติศาสตร์ 1 4 0 90 1 56 47 41 2 235 55 0 1 30 0 3 0 100
449 1432230 History of Southeast Asia , , , คณะศิลปศาสตร์ , ประวัติศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
450 1432398 History and Tourism , , , คณะศิลปศาสตร์ , ประวัติศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
451 1432324 History of Ubon Ratchathani , , , คณะศิลปศาสตร์ , ประวัติศาสตร์ 1 2 0 0 0 0 9 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 100
452 1432213 Local History , , , คณะศิลปศาสตร์ , ประวัติศาสตร์ 1 1 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 100
453 1434221 Archaeology and Art History in Isan , , , คณะศิลปศาสตร์ , ประวัติศาสตร์ 0 1 0 3 0 0 18 43 0 0 0 0 0 7 0 0 0 100
454 1432121 Thai History (วิชาโท) , , , คณะศิลปศาสตร์ , ประวัติศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 100
455 1432100 Man and Civilization , , , คณะศิลปศาสตร์ , ประวัติศาสตร์ 0 3 0 3 0 0 20 23 0 0 6 0 0 9 0 0 6 100
456 1432120 Thai History I , , , คณะศิลปศาสตร์ , ประวัติศาสตร์ 1 1 0 1 0 0 18 13 0 0 0 0 0 10 0 0 0 100
457 1432102 I-san Culture , , , คณะศิลปศาสตร์ , ประวัติศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
458 1434471 Management of Historical and Archaeological Heritage , , , คณะศิลปศาสตร์ , ประวัติศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 18 17 0 0 0 0 0 4 0 0 0 100
459 1432210 Philosophy of History and Historical Research Methodology , , , คณะศิลปศาสตร์ , ประวัติศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
460 1432121 Thai History II , , , คณะศิลปศาสตร์ , ประวัติศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
461 1432234 History of Laos , , , คณะศิลปศาสตร์ , ประวัติศาสตร์ 0 2 0 23 8 25 22 12 0 60 14 0 0 11 0 0 0 100
462 1432233 History of Cambodia , , , คณะศิลปศาสตร์ , ประวัติศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
463 1439241 ฟุตบอล , , , คณะศิลปศาสตร์ , พละศึกษา 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
464 1439222 สรีรวิทยาสำหรับพลศึกษา , , , คณะศิลปศาสตร์ , พละศึกษา 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
465 1451130 Social Science Research Methodology (กลุ่ม 1) , , , คณะศิลปศาสตร์ , พัฒนาสังคม 3 1 0 0 0 0 17 0 0 0 44 0 0 0 0 0 13 100
466 1441100 Man and Society (ผศ.ณัฏฐ์ชวัล) , , , คณะศิลปศาสตร์ , พัฒนาสังคม 2 4 0 1 0 0 11 1 0 1 21 0 0 1 0 0 18 100
467 1451150 Seminar on Development Issues , , , คณะศิลปศาสตร์ , พัฒนาสังคม 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
468 1451225 Marginalized People and Development , , , คณะศิลปศาสตร์ , พัฒนาสังคม 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
469 1445100-55 Dynamics of Thai Society (ผศ.พฤกษ์) , , , คณะศิลปศาสตร์ , พัฒนาสังคม 0 2 0 0 0 1 18 31 0 1 2 0 0 10 0 1 1 100
470 1451124 Policy and Development Planning , , , คณะศิลปศาสตร์ , พัฒนาสังคม 0 1 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
471 1013001 Dynamics of Thai Society, Citizen, and Justice Process , , , คณะศิลปศาสตร์ , พัฒนาสังคม 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
472 1451126 Knowledge Management , , , คณะศิลปศาสตร์ , พัฒนาสังคม 5 2 2 10 2 0 16 13 0 0 8 0 0 10 0 0 1 100
473 1441100 มนุษย์กับสังคม , , , คณะศิลปศาสตร์ , พัฒนาสังคม 7 1 0 0 0 0 18 0 0 0 96 0 0 0 0 0 23 100
474 1451142 Mekong Region and Development , , , คณะศิลปศาสตร์ , พัฒนาสังคม 0 1 0 0 0 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
475 1451324 Disaster Management , , , คณะศิลปศาสตร์ , พัฒนาสังคม 0 1 0 0 1 0 16 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 100
476 1451221 Aging Development , , , คณะศิลปศาสตร์ , พัฒนาสังคม 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
477 1451321 Sustainable Development and Community Rights , , , คณะศิลปศาสตร์ , พัฒนาสังคม 0 1 0 13 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
478 1451326 Social Impact Assessment , , , คณะศิลปศาสตร์ , พัฒนาสังคม 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
479 1445100 Dynamics of Thai Society (อ.ฐิตารัตน์) , , , คณะศิลปศาสตร์ , พัฒนาสังคม 1 1 0 1 0 0 16 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 100
480 1451327 Environmental Social Movement and Social Activism , , , คณะศิลปศาสตร์ , พัฒนาสังคม 0 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
481 1451423 Social Enterprise and Community Enterprise , , , คณะศิลปศาสตร์ , พัฒนาสังคม 0 1 0 0 0 0 5 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 100
482 1451220 Social Welfare , , , คณะศิลปศาสตร์ , พัฒนาสังคม 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
483 1451323 Food and Modern Society , , , คณะศิลปศาสตร์ , พัฒนาสังคม 4 1 0 0 1 0 15 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 66
484 1451130 Social Science Research Methodology (ผศ.ณัฏฐ์ชวัล) , , , คณะศิลปศาสตร์ , พัฒนาสังคม 0 1 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
485 1451426 Conflict Resolution in Community , , , คณะศิลปศาสตร์ , พัฒนาสังคม 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
486 1451226 Human Resource Development and Organization , , , คณะศิลปศาสตร์ , พัฒนาสังคม 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
487 1451325 Environmental Governance , , , คณะศิลปศาสตร์ , พัฒนาสังคม 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
488 1451140 อีสานศึกษา , , , คณะศิลปศาสตร์ , พัฒนาสังคม 1 1 0 0 0 0 16 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 66
489 1451425 ยุติธรรมชุมชน , , , คณะศิลปศาสตร์ , พัฒนาสังคม 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
490 1451127 Training for Development , , , คณะศิลปศาสตร์ , พัฒนาสังคม 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
491 1442100 Contemporary Culture , , , คณะศิลปศาสตร์ , พัฒนาสังคม 0 1 1 7 0 0 16 1 0 1 12 0 0 0 0 0 10 100
492 1451128 Community Studies and Analysis , , , คณะศิลปศาสตร์ , พัฒนาสังคม 0 1 0 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
493 1451131 Quantitative Research in Social Sciences , , , คณะศิลปศาสตร์ , พัฒนาสังคม 0 1 0 0 0 0 18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 66
494 1451120 Development Concepts , , , คณะศิลปศาสตร์ , พัฒนาสังคม 0 1 0 1 0 0 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
495 1441100 Man and Society , , , คณะศิลปศาสตร์ , พัฒนาสังคม 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
496 1446101 Arts of Living , , , คณะศิลปศาสตร์ , พัฒนาสังคม 0 2 0 28 0 0 17 0 0 0 40 0 0 0 0 0 2 100
497 1451322 Local Wisdom and Natural Resource Management , , , คณะศิลปศาสตร์ , พัฒนาสังคม 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
498 1441100 Man and Society (อ.วิเชียร) , , , คณะศิลปศาสตร์ , พัฒนาสังคม 40 1 0 15 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
499 1441100 Man and Society (อ.เหมวรรณ) , , , คณะศิลปศาสตร์ , พัฒนาสังคม 0 2 0 47 0 0 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
500 1415221 Chinese Writing I , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาจีนและการสื่อสาร 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
501 1415451 ปริทรรศน์การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาจีนและการสื่อสาร 0 1 0 2 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 100
502 1415382 Chinese Calligraphy , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาจีนและการสื่อสาร 0 1 0 11 0 12 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
503 1415281Chinese Culture , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาจีนและการสื่อสาร 8 2 0 9 0 0 17 36 0 2 29 0 0 32 0 1 22 100
504 1415101 ภาษาจีน 1 กลุ่ม 3,4 , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาจีนและการสื่อสาร 0 1 0 0 0 1 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 66
505 1415371 Chinese for Tourism I , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาจีนและการสื่อสาร 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
506 1415473 Chinese for International Trade , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาจีนและการสื่อสาร 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
507 1415 102 ภาษาจีน 2 , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาจีนและการสื่อสาร 1 2 0 2 0 0 18 6 0 1 6 0 0 5 0 1 4 100
508 1415252 Chinese Grammar , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาจีนและการสื่อสาร 0 1 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
509 1415461 History of Chinese Literature , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาจีนและการสื่อสาร 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
510 1415101 ภาษาจีน 1 กลุ่ม 1,2 , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาจีนและการสื่อสาร 9 1 0 12 0 0 19 11 0 3 9 0 0 11 0 1 5 100
511 1415301 Advanced Chinese I , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาจีนและการสื่อสาร 0 1 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
512 1415203 ภาษาจีนระดับกลาง1 , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาจีนและการสื่อสาร 0 1 0 3 0 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
513 1415212 Chinese Conversation II , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาจีนและการสื่อสาร 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
514 1415331 Chinese Newspaper Reading I , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาจีนและการสื่อสาร 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
515 1415472 Chinese for Business , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาจีนและการสื่อสาร 4 1 0 30 0 0 22 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 100
516 1415373 ภาษาจีนในสำนักงาน , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาจีนและการสื่อสาร 1 1 0 3 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
517 1415421 Chinese Report Writing , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาจีนและการสื่อสาร 3 1 0 14 0 0 23 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 66
518 1415474 Chinese for Airline Business , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาจีนและการสื่อสาร 1 1 0 1 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 66
519 1415384 Chinese in Media , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาจีนและการสื่อสาร 0 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
520 1415475 Chinese for Industry , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาจีนและการสื่อสาร 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
521 1415372 Chinese for Business , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาจีนและการสื่อสาร 6 1 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 100
522 1415432 Classical Chinese I , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาจีนและการสื่อสาร 0 1 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
523 1415 104 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาจีนและการสื่อสาร 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
524 1415103 Elementary Chinese I , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาจีนและการสื่อสาร 2 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
525 1415241 การแปล:จีน-ไทย1 , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาจีนและการสื่อสาร 2 1 0 9 0 1 9 2 0 0 3 0 0 1 0 0 2 100
526 1415372 Chinese for the Hotel Business (v.60) , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาจีนและการสื่อสาร 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
527 1415104 ภาษาจีนระดับต้น 2 , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาจีนและการสื่อสาร 0 1 0 0 0 0 5 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 100
528 1415211 Chinese Conversation I , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาจีนและการสื่อสาร 0 1 0 0 0 6 7 11 0 0 5 0 0 0 0 0 0 66
529 1416108 Japanese Pronunciation , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
530 1416309 Japan Today , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
531 1416211 Japanese Society and Culture , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 0 1 0 3 0 0 15 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 66
532 1416404 Review of Japanese Literature , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 1 0 0 7 0 0 17 23 0 0 3 0 0 22 0 0 3 100
533 1416369 Japanese for Hotel Industry , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
534 1416201 japanese 3 , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 0 1 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
535 1416405 Japanese – Thai Translation , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 0 1 0 13 0 0 16 11 0 0 1 0 0 8 0 0 1 100
536 1416310 Teaching Japanese as a Foreign Language , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 1 1 0 10 0 0 18 17 0 0 0 0 3 17 0 0 0 100
537 1416303 Introduction to Japanese Linguistics , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
538 1421231 English Phonetics and Phonology , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 2 1 0 6 0 0 6 0 0 1 17 0 0 0 0 0 2 100
539 1421100 English and Communication l (Mr. Tomas) , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
540 1421103 Foundation English II (ภาค 1/2563) , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 75 1 0 9 0 0 15 9 0 35 0 0 0 0 0 0 0 66
541 1421221 Essay Writing , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
542 1421214 English Listening and Speaking (Mr.Tomas) , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 1 1 0 1 0 0 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 100
543 1421342 Literature and the Screen , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 1 1 0 1 0 0 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
544 1421230 Introduction to Language , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 3 1 0 0 0 0 11 0 0 0 36 0 0 0 0 0 14 100
545 1421102 Foundation English I (TED TALKS) , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 0 1 0 0 0 3 14 12 0 7 0 0 0 12 0 0 0 100
546 1421224 English for Humanities and Social Sciences ภาค 3/2563 , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 34 1 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
547 1421344 English for Careers , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 2 1 0 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 100
548 1421301 English for Tourism (ภาค 1/2564) , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 2 1 0 4 0 0 8 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 100
549 1421722 Evaluation and Design of English Teaching Materials , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 1 4 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
550 1421100 English and Communication l (อ.Kevin) , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
551 1421320 Academic Writing , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 0 2 0 0 5 3 10 2 0 6 0 0 0 1 0 0 0 100
552 1421102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (64) , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 151 1 0 4 0 0 11 0 0 0 34 0 0 0 0 0 25 100
553 1421100 English and Communication 1 , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 8 0 0 0 0 0 16 19 0 3 11 0 0 0 0 1 0 100
554 1421334 Psycholinguistics (ภาค 1/2563) , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
555 1421002 Preparative English II , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 2 1 0 0 0 0 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
556 1421113 English for Hospitality , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 0 1 0 1 0 0 5 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 100
557 1421208-55 Academic English (2021-1) , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 46 1 0 7 0 0 15 6 0 0 7 0 0 0 0 0 1 100
558 1421218 English for Career Preparation , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 42 1 0 19 0 0 19 0 0 0 36 0 0 0 0 0 18 100
559 1421114 English for Marketing and Advertising , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
560 1421224 English for Humanities and Social Sciences ( 1/2563) , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 45 0 0 8 0 0 11 23 0 0 2 0 0 21 0 0 2 100
561 1421404 Special Topics in English , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 10 1 0 2 0 0 9 1 0 0 15 0 0 0 0 0 1 100
562 1421102 Foundation English I ภาค 2/2563 (อ.สุกนต์ธี) , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 11 1 0 0 0 0 9 0 0 0 24 0 0 0 0 0 17 100
563 1421338 English Morphology and Syntax , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 0 1 0 3 0 0 5 0 0 0 9 0 0 0 0 0 4 100
564 1421101 English and Communication ll (Mr. Tomas) , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
565 1421222 ภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 22 1 0 1 0 1 8 0 24 0 1 0 0 0 23 0 1 100
566 1421337 Children's and Young Adult Literature , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 1 2 0 1 0 0 16 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 100
567 1421214 English Listening and Speaking (ภาค 2/2563) , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
568 1421100 English and Communication I (Reading and Writing) , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 0 1 0 2 0 15 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
569 1421324 English in Media , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 0 0 0 0 0 0 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
570 ทดสอบความสามารถทางภาษา (English Proficiency Test) , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 7 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
571 1421224 English for Humanities and Social Sciences (3/2562) , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 14 1 0 0 0 0 9 0 0 22 39 0 0 0 0 3 4 100
572 1421404 หัวข้อศึกษาพิเศษด้านภาษาอังกฤษ , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 0 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
573 1421214 English Speaking and Listening , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
574 1421134 ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ , , , คณะศิลปศาสตร์ , ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 0 1 0 0 0 0 5