รายงานสรุปความสมบูรณ์ของรายวิชา
เกณฑ์การคิดความสมบูรณ์ของรายวิชา
- หากมีข้อมูลในข้อใดข้อหนึ่งในส่วนของ Activities จะถือว่ามีความสมบูรณ์ในส่วนนี้ คิดเป็นร้อยละ 33.33
- หากมีข้อมูลในข้อใดข้อหนึ่งในส่วนของ resource จะถือว่ามีความสมบูรณ์ในส่วนนี้ คิดเป็นร้อยละ 33.33
- หากมีข้อมูลในข้อใดข้อหนึ่งในส่วนของการแทรก Video จะถือว่ามีความสมบูรณ์ในส่วนนี้ คิดเป็นร้อยละ 33.33
- การตรวจสอบการแทรก Video ยังไม่ได้คิดจาก link ที่เป็น cloud Storage Link
- Keyword ในการค้นหา Video คือ youtube , youtu.be , mp4 , VDO , vdo ,video , Video , VIDEO , วิดิโอ , วีดีโอ , วีดิโอ , วิดีโอ , Clip , clip , CLIP , คลิบ , คลิป , loom
ข้อมูล ณ วันที่ 26-09-2023
ลำดับ กลุ่ม จำนวนวิชาที่เปิด จำนวนวิชาที่สมบูรณ์เปิด คิดเป็นร้อยละ
1 คณะนิติศาสตร์ 188 53 28.19
2 คณะบริหารศาสตร์ 218 105 48.17
3 คณะพยาบาลศาสตร์ 97 50 51.55
4 คณะรัฐศาสตร์ 208 109 52.40
5 คณะวิทยาศาสตร์ 484 241 49.79
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 77 36 46.75
7 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 211 55 26.07
8 คณะศิลปศาสตร์ 372 172 46.24
9 คณะเกษตรศาสตร์ 53 30 56.60
10 คณะเภสัชศาสตร์ 135 102 75.56
11 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 178 119 66.85
12 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 7 5 71.43
รวม 2228 1077 48.34