รายงานสรุปความสมบูรณ์ของรายวิชา
เกณฑ์การคิดความสมบูรณ์ของรายวิชา
- หากมีข้อมูลในข้อใดข้อหนึ่งในส่วนของ Activities จะถือว่ามีความสมบูรณ์ในส่วนนี้ คิดเป็นร้อยละ 33.33
- หากมีข้อมูลในข้อใดข้อหนึ่งในส่วนของ resource จะถือว่ามีความสมบูรณ์ในส่วนนี้ คิดเป็นร้อยละ 33.33
- หากมีข้อมูลในข้อใดข้อหนึ่งในส่วนของการแทรก Video จะถือว่ามีความสมบูรณ์ในส่วนนี้ คิดเป็นร้อยละ 33.33
- การตรวจสอบการแทรก Video ยังไม่ได้คิดจาก link ที่เป็น cloud Storage Link
- Keyword ในการค้นหา Video คือ youtube , youtu.be , mp4 , VDO , vdo ,video , Video , VIDEO , วิดิโอ , วีดีโอ , วีดิโอ , วิดีโอ , Clip , clip , CLIP , คลิบ , คลิป , loom
ข้อมูล ณ วันที่ 27-01-2022
ลำดับ กลุ่ม จำนวนวิชาที่เปิด จำนวนวิชาที่สมบูรณ์เปิด คิดเป็นร้อยละ
1 คณะนิติศาสตร์ 168 38 22.62
2 คณะบริหารศาสตร์ 216 101 46.76
3 คณะพยาบาลศาสตร์ 64 43 67.19
4 คณะรัฐศาสตร์ 174 78 44.83
5 คณะวิทยาศาสตร์ 372 187 50.27
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 70 33 47.14
7 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 189 50 26.46
8 คณะศิลปศาสตร์ 328 148 45.12
9 คณะเกษตรศาสตร์ 45 27 60.00
10 คณะเภสัชศาสตร์ 133 98 73.68
11 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 260 150 57.69
12 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 7 5 71.43
13 หลักสูตรอบรม Digital Literacy 0 0 0
รวม 2026 958 47.29