รายงานสรุปความสมบูรณ์ของรายวิชา
เกณฑ์การคิดความสมบูรณ์ของรายวิชา
- หากมีข้อมูลในข้อใดข้อหนึ่งในส่วนของ Activities จะถือว่ามีความสมบูรณ์ในส่วนนี้ คิดเป็นร้อยละ 33.33
- หากมีข้อมูลในข้อใดข้อหนึ่งในส่วนของ resource จะถือว่ามีความสมบูรณ์ในส่วนนี้ คิดเป็นร้อยละ 33.33
- หากมีข้อมูลในข้อใดข้อหนึ่งในส่วนของการแทรก Video จะถือว่ามีความสมบูรณ์ในส่วนนี้ คิดเป็นร้อยละ 33.33
- การตรวจสอบการแทรก Video ยังไม่ได้คิดจาก link ที่เป็น cloud Storage Link
- Keyword ในการค้นหา Video คือ youtube , youtu.be , mp4 , VDO , vdo ,video , Video , VIDEO , วิดิโอ , วีดีโอ , วีดิโอ , วิดีโอ , Clip , clip , CLIP , คลิบ , คลิป , loom
ข้อมูล ณ วันที่ 20-04-2024
ลำดับ กลุ่ม จำนวนวิชาที่เปิด จำนวนวิชาที่สมบูรณ์เปิด คิดเป็นร้อยละ
1 คณะนิติศาสตร์ 197 56 28.43
2 คณะบริหารศาสตร์ 214 101 47.20
3 คณะพยาบาลศาสตร์ 53 16 30.19
4 คณะรัฐศาสตร์ 208 105 50.48
5 คณะวิทยาศาสตร์ 513 243 47.37
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 79 35 44.30
7 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 215 56 26.05
8 คณะศิลปศาสตร์ 377 187 49.60
9 คณะเกษตรศาสตร์ 56 33 58.93
10 คณะเภสัชศาสตร์ 136 104 76.47
11 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 183 118 64.48
12 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 7 5 71.43
รวม 2238 1059 47.32