รายงานสรุปความสมบูรณ์ของรายวิชา
เกณฑ์การคิดความสมบูรณ์ของรายวิชา
- หากมีข้อมูลในข้อใดข้อหนึ่งในส่วนของ Activities จะถือว่ามีความสมบูรณ์ในส่วนนี้ คิดเป็นร้อยละ 33.33
- หากมีข้อมูลในข้อใดข้อหนึ่งในส่วนของ resource จะถือว่ามีความสมบูรณ์ในส่วนนี้ คิดเป็นร้อยละ 33.33
- หากมีข้อมูลในข้อใดข้อหนึ่งในส่วนของการแทรก Video จะถือว่ามีความสมบูรณ์ในส่วนนี้ คิดเป็นร้อยละ 33.33
- การตรวจสอบการแทรก Video ยังไม่ได้คิดจาก link ที่เป็น cloud Storage Link
- Keyword ในการค้นหา Video คือ youtube , youtu.be , mp4 , VDO , vdo ,video , Video , VIDEO , วิดิโอ , วีดีโอ , วีดิโอ , วิดีโอ , Clip , clip , CLIP , คลิบ , คลิป , loom
ข้อมูล ณ วันที่ 29-03-2023
ลำดับ กลุ่ม จำนวนวิชาที่เปิด จำนวนวิชาที่สมบูรณ์เปิด คิดเป็นร้อยละ
1 คณะนิติศาสตร์ 183 52 28.42
2 คณะบริหารศาสตร์ 212 102 48.11
3 คณะพยาบาลศาสตร์ 93 56 60.22
4 คณะรัฐศาสตร์ 208 109 52.40
5 คณะวิทยาศาสตร์ 460 238 51.74
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 75 36 48.00
7 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 200 55 27.50
8 คณะศิลปศาสตร์ 353 159 45.04
9 คณะเกษตรศาสตร์ 51 29 56.86
10 คณะเภสัชศาสตร์ 132 101 76.52
11 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 174 119 68.39
12 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 7 5 71.43
รวม 2148 1061 49.39