2011125 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมลุ่มน้ำโขงและตะวันออก
Tik Saenboon

2011125 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมลุ่มน้ำโขงและตะวันออก

2011125History of Mekong River Basin and Eastern Architecture
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมลุ่มน้ำโขงและตะวันออก
คณะคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต3 (3-0-6)

คำอธิบายรายวิชา
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมลุ่มน้ำโขงและตะวันออก ปรัชญาการออกแบบ แนวคิด ทฤษฎีและพัฒนาการทางสถาปัตยกรรมในประเทศลุ่มน้ำโขงและโลกตะวันออก สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยประวัติศาสตร์ การปฏิวัติอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ สถาปัตยกรรมหลังสมัยใหม่