การขอเปิดรายวิชา UBU LMS

กรุณากรอกแบบฟอร์มขอเปิดรายวิชา เพื่อเข้าใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU LMS) โดยเลือกตามลิงค์ของคณะที่ท่านสังกัด (กรุณาล็อกอินด้วย email @ubu.ac.th เพื่อเข้าถึงและกรอกแบบฟอร์ม)


ข้อมูลผู้ประสานงาน

ลำดับที่

คณะที่สังกัด

รายชื่อและข้อมูลติดต่อ

ลิงค์แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชา

1

คณะวิทยาศาสตร์

นายปราการ ภิรมย์กิจ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
โทร . 0899251659
E-mail : prakhan.p@ubu.ac.th

ลิงค์แบบฟอร์ม


2

คณะเกษตรศาสตร์

นายวีระพงศ์ บัวเขียว
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ลิงค์แบบฟอร์ม


3

คณะวิศวกรรมศาสตร์ลิงค์แบบฟอร์ม


4

คณะศิลปศาสตร์

นวลละออง อุทามนตรี

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

โทร. 0897169955

E-mail : nuanlaoong.u@ubu.ac.th

ลิงค์แบบฟอร์ม


5

คณะเภสัชศาสตร์

1. นางสาวสุขุมา พวงมะลิ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

โทร. 045-353-625 

E-mail : sukhuma.p@ubu.ac.th


2. นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

โทร. 045-353-610 , 081 341 9592

E-mail :nuchajaree.m@ubu.ac.th 


ลิงค์แบบฟอร์ม


6

คณะบริหารศาสตร์

นายเอกพงศ์ แผ่นคำ

นายกวีวัฒน์ จังอินทร์


ลิงค์แบบฟอร์ม


7

คณะนิติศาสตร์

นายณรงค์ฤทธิ์ มีพยุง

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

โทร . 3934 

E-mail : narongrit.me@ubu.ac.th

ลิงค์แบบฟอร์ม


8

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

นางสาวอรวรรณ ประยงค์หอม

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

โทร . 3742

E-mail : orawan.p@ubu.ac.th

ลิงค์แบบฟอร์ม


9

คณะรัฐศาสตร์

นางสาวดวงนภา นิธิยานันท์

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

โทร : 045-353941

E-mail : dungnapa.n@ubu.ac.th

ลิงค์แบบฟอร์ม


10

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

นางสาวสุพัตรา โฉมงาม

ลิงค์แบบฟอร์ม


11

คณะพยาบาลศาสตร์

นายผดุงเกียรติ ผิวนวล

ลิงค์แบบฟอร์ม


Last modified: Tuesday, 2 June 2020, 4:00 PM