1435245  คีย์บอร์ดกลุ่ม 1/2564
Jayanat Wisaijorn

1435245 คีย์บอร์ดกลุ่ม 1/2564

ทักษะการอ่านโน้ตโดยใช้คีย์บอร์ด การฝึกการเล่นห้านิ้ว การฝึกบันไดเสียง การบรรเลงคอร์ด การเปลี่ยนบันไดเสียง การบรรเลงคีย์บอร์ดขั้นพื้นฐาน

1412102	Lao II ภาษาลาว 2
Nilobon Nakpalangkul

1412102 Lao II ภาษาลาว 2

ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาลาวพื้นฐานต่อเนื่อง ไวยากรณ์เบื้องต้น รูปประโยคพื้นฐาน การฟังและการพูดบทสนทนาในชีวิตประจำวันที่มีความหลากหลาย การอ่านและการเขียนย่อหน้า และคำศัพท์เพิ่มขึ้น 300 คำ จากรายวิชา 1412 101 ภาษาลาว 1

1435471 การซ่อมบำรุงเครื่องดนตรี
Pun Pongpon

1435471 การซ่อมบำรุงเครื่องดนตรี

1435471Maintenance of Musical Instruments
การซ่อมบำรุงเครื่องดนตรี
คณะคณะศิลปศาสตร์
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต2(1-2-3)

คำอธิบายรายวิชา
การซ่อมบำรุงเครื่องดนตรี วิธีดูแลรักษา การปรับเสียงของเครื่องดนตรี


Course Description
Maintenance of musical instruments; maintenance methods; instruments tuning


1431110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
Jakapan Sangthong

1431110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเหตุผล ลักษณะและรูปแบบการใช้เหตุผล การประเมินการอ้างเหตุผล ข้อบกพร่องของการใช้เหตุผล การอ่านวิเคราะห์
Relationship between man and reason; characteristics and patterns of reasoning; assessment of reasoning; logical fallacies; analytical reading