Course image 1451220-65 Social Innovation นวัตกรรมทางสังคม ภาค1/2566
คณะศิลปศาสตร์

โลกของนวัตกรรมแบบต่าง ๆ แนวคิดนวัตกรรมทางสังคม องค์ประกอบของนวัตกรรมทางสังคม การสร้างนวัตกรรมทางสังคม การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมระยะต่าง ๆ การใช้นวัตกรรมทางสังคมในยุคดิสรัปชั่น แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการทางสังคม การพัฒนาระบบนิเวศที่บ่มเพาะผู้ประกอบการทางสังคม กิจการเพื่อสังคมกับนวัตกรรมทางสังคม ความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมกับนวัตกรรมทางสังคม การประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม ความรับผิดชอบของนวัตกรทางสังคม

Course image 1461411-63 School Systems and Administration ระบบสถานศึกษาและการบริหารระบบสถานศึกษาและการบริหาร
คณะศิลปศาสตร์

ระบบสถานศึกษารัฐบาลและเอกชนในประเทศไทย โครงสร้าง หน้าที่และวัฒนธรรมของสถานศึกษา การวิเคราะห์เชิงระบบเกี่ยวกับสถานศึกษา กฎหมายการศึกษา กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง หลักการ ทฤษฎีและการปฏิบัติงานการบริหารจัดการสถานศึกษา นโยบายและการวางแผน การจัดสรรทรัพยากร การเงินและงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารและประเมินโครงการ การบริหารงานวิชาการและกิจการนักเรียน งานอาคารและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา การบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร

Course image 1443100-63 Multiculturalism พหุวัฒนธรรม
คณะศิลปศาสตร์

Multiculturalism in Everyday Life in Asiaความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ ความหลากหลายของศิลปะและงานช่างพื้นถิ่น การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแสโลกาภิวัตน์กับผลกระทบทางวัฒนธรรม

Course image 1461121-63 Philosophy of Education ปรัชญาการศึกษา (กลุ่ม 5)
คณะศิลปศาสตร์

ความหมาย ขอบเขตและธรรมชาติของปรัชญาการศึกษา แนวทางในการแสวงหาความรู้ทางปรัชญา โครงสร้างของปรัชญาการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาการศึกษากับรูปแบบการสอนและการจัดการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ปรัชญาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Course image 1454274-65 Mekong Region Societies and Cultures สังคมและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
คณะศิลปศาสตร์

การคิดเเละวิเคราะห์ภูมิศาสตร์และการตั้งถิ่นฐาน ภาษา ประชากร ชาติพันธุ์ ศาสนาการเมือง ระบบเศรษฐกิจการเมือง การปกครองและขนบธรรมเนียมประเพณีในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง กรณีศึกษาจีนตอนใต้ เมียนมา เวียดนาม ไทย ลาวและกัมพูชา

Course image 1435341-63 Counterpoint การแต่งทำนองสอดประสาน
คณะศิลปศาสตร์

การศึกษาขั้นสูงเรื่องเสียงนำพื้นฐาน การเขียน 2 ถึง 5 แนวในรูปแบบของการเขียนทำนองสอดประสาน การประพันธ์โดยใช้หลักการแต่งทำนองสอดประสาน

Course image 1435311-63 Technology in Music Education เทคโนโลยีในดนตรีศึกษา
คณะศิลปศาสตร์

การใช้เทคโนโลยีสำหรับดนตรี วิธีการบันทึกโน้ตและเสียงดนตรี ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวในการผลิตสื่อ เทคโนโลยีในการสอนดนตรี

Course image 1435211-63 Psychology of Music Learning จิตวิทยาการเรียนรู้ดนตรี
คณะศิลปศาสตร์

จิตวิทยาในการเรียนดนตรี กระบวนการรับรู้และแรงกระตุ้น ปัจจัยเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ดนตรี การสร้างแรงบัลดาลใจ การใช้จิตวิทยาในการวิเคราะห์ผู้เรียน จริยธรรมและจรรยาบรรณครูดนตรีศึกษา

Course image 1461492-63 Professional Experience II การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
คณะศิลปศาสตร์

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ช่วยครูในชั้นเรียน ทักษะและสมรรถนะของผู้ช่วยครู การปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครู การช่วยงานครู การช่วยเหลือในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ การผลิตและการคัดสรรสื่อโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทางการศึกษา การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ การสื่อสารในชั้นเรียน การจัดการความรู้และกระบวนการถอดบทเรียน

Course image 1454481-60 Mekong Region and Global Society ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงกับสังคมโลก
คณะศิลปศาสตร์

ความเป็นมาและบทบาทของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง บทบาททางการเมืองและเศรษฐกิจของภูมิภาคลุ่มน้ำโขงต่อสังคมโลกปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคลุ่มน้ำโขงกับมหาอำนาจ ความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศ

Course image 1411444-63 Learning Innovation in Thai Language นวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย
คณะศิลปศาสตร์

ขอบเขตของนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย การออกแบบนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียน การนำไปใช้และการประเมินนวัตกรรม การวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายผลและการสรุปผล

Course image 1411206-63 Art of Speaking ศิลปะการพูด
คณะศิลปศาสตร์

หลักการพูด รูปแบบการพูด การออกเสียง การใช้น้ำเสียงที่ถูกต้อง การเตรียมการพูด การพัฒนาบุคลิกภาพ ประเภทการพูดในที่ชุมชน

Course image 1461491-63 Professional Experience I การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
คณะศิลปศาสตร์

วิธีสังเกตการณ์ชั้นเรียน เทคนิคการสังเกตการณ์ชั้นเรียน การสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน งานของครูในสถานศึกษา การพัฒนาและการแก้ปัญหาผู้เรียน การใช้ภาษาในชั้นเรียน

Course image 1461493-63 Professional Experience III การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 3
คณะศิลปศาสตร์

รูปแบบของการสอนร่วม กลยุทธ์การสอนร่วม ทักษะการจัดการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางการศึกษา การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เชิงบวก การร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียนและแก้ปัญหาผู้เรียน การมีส่วนร่วมในโครงการทำนุบำรุงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การประเมินสะท้อนกลับ (เอเออาร์) เป็นรายบุคคล การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (พีแอลซี)

Course image 1459111-65 History of Southeast Asia ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
คณะศิลปศาสตร์

ลักษณะโดยทั่วไปของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเผยแผ่วัฒนธรรมอินเดียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อิทธิพลวัฒนธรรมจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเวียดนาม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคคลาสสิก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคจารีต การเผยแผ่วัฒนธรรมอิสลามในเอชียตะวันออกเฉียงใต้ การเข้ามาของชาวตะวันตกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในคริสต์ศตวรรษที่ 16-20 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายหลังยุคอาณานิคม มรดกทางวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Course image 1411219 -63 Thai for Careers ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ
คณะศิลปศาสตร์

ลักษณะของภาษาไทยในงานอาชีพ การสื่อสารในองค์กร บุคลิกภาพและการสื่อสาร ทักษะการรับสารและส่งสาร การนำเสนองานในวงการวิชาชีพ

Course image 1459112-65 Oral History ประวัติศาสตร์บอกเล่า
คณะศิลปศาสตร์

ความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญของประวัติศาสตร์บอกเล่าต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ ประเภทประวัติศาสตร์บอกเล่า วิธีการของประวัติศาสตร์บอกเล่า การสำรวจและเก็บข้อมูล การจัดทำประวัติศาสตร์บอกเล่า การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรณีศึกษาประวัติศาสตร์บอกเล่า

Course image 1459120-65 โบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
คณะศิลปศาสตร์

ความหมาย ขอบเขตการศึกษาวิชาโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วิธีการทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะ พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากหลักฐานทางโบราณคดีและศิลปกรรม แหล่งโบราณคดีและแหล่งศิลปกรรมสำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โบราณคดีและศิลปกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคประวัติศาสตร์ ฟูนัน ชวา จาม เขมร ปยูและล้านช้าง

Course image 1461221-63 Psychology and Counselling for Teachers จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู
คณะศิลปศาสตร์

จิตวิทยาการศึกษาสำหรับครู จิตวิทยาการเรียนรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนแต่ละกลุ่มการพัฒนามนุษย์ หลักการและทฤษฏีทางจิตวิทยา การแนะแนวที่นำมาใช้กับการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ การใช้จิตวิทยาการศึกษาในสถานศึกษา

Course image 1449213-64 จิตวิทยาการบริการลูกค้าสำหรับการท่องเที่ยวและการบริการ
คณะศิลปศาสตร์

หลักการ ความสำคัญ แนวทางการนำจิตวิทยามาประยุกต์สำหรับผู้ปฏิบัติงานให้บริการ ประเภทและพฤติกรรมของผู้รับบริการ การพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการพูดและมารยาทในการสนทนาสำหรับผู้ปฎิบัติงานให้บริการ มนุษยสัมพันธ์ในการบริการ เทคนิคในการบริการ การจัดการ ข้อร้องเรียนของลูกค้า แนวโน้มการบริหารการบริการทางการท่องเที่ยวและการบริการ