1454493 Independent Study
ลอยลุนัน อุดมญาติ

1454493 Independent Study

เลือกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคลุ่มน้ำโขง การตั้งโจทย์วิจัย การวิจัยเอกสาร การเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล รายงานวิจัย การนำเสนองานวิจัย

1412411 Lao for Tourism
ลอยลุนัน อุดมญาติ

1412411 Lao for Tourism

ภาษาลาวสำหรับการติดต่อสื่อสารในวงการท่องเที่ยว ข้อเท็จจริงและสถิติเกี่ยวกับประเทศลาว สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศลาว การผลิตรายการนำเที่ยว บริษัทตัวแทนเดินทาง การจอง การขนส่ง อุตสาหกรรมสายการบิน ที่พักแรมท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

1412341 Lao Literature
Nilobon Nakpalangkul

1412341 Lao Literature

พัฒนาการวรรณคดีลาวตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 15 ถึงปัจจุบัน แนวคิด รูปแบบ เนื้อหา อิทธิพลของวรรณคดีลาวต่อสังคม 

1412101 Lao I
Nilobon Nakpalangkul

1412101 Lao I

ภาษาลาวสำหรับผู้เรียนเริ่มต้น ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์ ไวยากรณ์เบื้องต้น รูปประโยคพื้นฐาน การฟังและการพูดจากบทสนทนาในชีวิตประจำวันในสถานการณ์ต่าง ๆ การอ่าน การเขียนประโยคพื้นฐาน คำศัพท์ไม่น้อยกว่า 300 คำ

1454481	Mekong Region and Global Society
Sommai Chinnak

1454481 Mekong Region and Global Society

ความเป็นมาและบทบาทของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง บทบาททางการเมืองและเศรษฐกิจของภูมิภาคลุ่มน้ำโขงต่อสังคมโลกปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคลุ่มน้ำโขงกับมหาอำนาจ ความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศ

1412420 Lao Translation
ลอยลุนัน อุดมญาติ

1412420 Lao Translation

หลักการแปลภาษาลาว ประเภทของการแปล กระบวนการแปล ปัญหาในการแปล คำกับการแปล โครงสร้างประโยคกับการแปล วัฒนธรรมกับการแปล การแปลเอกสารด้านธุรกิจ การแปลข่าว การแปลด้านบันเทิงคดี การแปลด้านสารคดี

1412201 Lao III
ลอยลุนัน อุดมญาติ

1412201 Lao III

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาลาวระดับกลาง ไวยากรณ์ขั้นกลาง การจับใจความสำคัญโดยการฟังและการอ่านจากสื่อรูปแบบต่างๆ การสนทนาในประเด็นต่างๆ การเขียนเรียงความ และคำศัพท์เพิ่มขึ้น 300 คำ จากรายวิชา 1412 102 ภาษาลาว 2

1412101Lao I (อ.loy)
ลอยลุนัน อุดมญาติ

1412101Lao I (อ.loy)คำอธิบายรายวิชา
ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาลาวพื้นฐานสำหรับผู้ที่เริ่มเรียน การออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์ ไวยากรณ์เบื้องต้น รูปประโยคพื้นฐาน การฟังและการพูดโดยใช้บทสนทนาในชีวิตประจำวันในสถานการณ์ต่างๆ การอ่าน การเขียนประโยคพื้นฐาน และคำศัพท์

1454482 International Relations in the Mekong Region
Ananthana MethanontWAKUL NIMITSOPONSutida TonlerdThanachate Wisaijorn

1454482 International Relations in the Mekong Region

Saigon or Ho Chi Minh City
พัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ระบบและโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงความขัดแย้งและความร่วมมือในภูมิภาค บทบาทของประเทศภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในเวทีการเมืองภูมิภาค