Course image 1438100 ศิลปะเพื่อการพัฒนาอารมณ์
ศิลปะการแสดง


1438100Arts for Emotional Refinement
ศิลปะเพื่อการพัฒนาอารมณ์
คณะคณะศิลปศาสตร์
โปรแกรมวิชามนุษยศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)

คำอธิบายรายวิชา
ความหมายของศิลปะ สุนทรียศาสตร์ทางศิลปะ ลักษณะของศิลปะแขนงต่าง ๆ วิธีการประยุกต์ใช้ศิลปะเพื่อการพัฒนาอารมณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อการพัฒนาอารมณ์


Course Description
Meanings of art; artistic aesthetics; characteristics of art forms; applications of arts for emotional refinement; creative art production activities for emotional refinement


Course image 1435100 Music and Life 2/2564
ศิลปะการแสดง

องค์ประกอบของดนตรี ความสัมพันธ์ของดนตรีที่มีต่อมนุษย์ ดนตรีกับสุขภาพ ดนตรีกับชีวิตประจำวัน ดนตรีกับศาสนาและพิธีกรรม จุดมุ่งหมายและหน้าที่ของดนตรีที่มีต่อวิถีชีวิตและสังคม

Course image 1431101 Man and Aesthetics (ภาค 2/2564)
ศิลปะการแสดง

สุนทรียภาพในธรรมชาติ สุนทรียภาพในสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น สุนทรียภาพในชีวิตประจำวัน สุนทรียภาพในทัศนศิลป์ สุนทรียภาพในศิลปะการแสดง สุนทรียภาพในวรรณกรรม สุนทรียภาพในคีตศิลป์ตะวันตก สุนทรียภาพในคีตศิลปะไทยร่วมสมัย ภาพรวมด้านความงามขั้นพื้นฐาน

Course image 1406112 Aesthetics and Happiness 2/2564
ศิลปะการแสดง

สุนทรียภาพในธรรมชาติ สุนทรียภาพในชีวิตประจำวัน ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ ละคร วรรณกรรม ความสุขในความหลากหลายทางวัฒนธรรม การประยุกต์ใช้สุนทรียภาพกับความสุข