1438100 ศิลปะเพื่อการพัฒนาอารมณ์
Khamla Musika

1438100 ศิลปะเพื่อการพัฒนาอารมณ์


1438100Arts for Emotional Refinement
ศิลปะเพื่อการพัฒนาอารมณ์
คณะคณะศิลปศาสตร์
โปรแกรมวิชามนุษยศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)

คำอธิบายรายวิชา
ความหมายของศิลปะ สุนทรียศาสตร์ทางศิลปะ ลักษณะของศิลปะแขนงต่าง ๆ วิธีการประยุกต์ใช้ศิลปะเพื่อการพัฒนาอารมณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อการพัฒนาอารมณ์


Course Description
Meanings of art; artistic aesthetics; characteristics of art forms; applications of arts for emotional refinement; creative art production activities for emotional refinement


  1435100 Music and Life   1/2564
Jayanat Wisaijorn

1435100 Music and Life 1/2564

องค์ประกอบของดนตรี ความสัมพันธ์ของดนตรีที่มีต่อมนุษย์ ดนตรีกับสุขภาพ ดนตรีกับชีวิตประจำวัน ดนตรีกับศาสนาและพิธีกรรม จุดมุ่งหมายและหน้าที่ของดนตรีที่มีต่อวิถีชีวิตและสังคม

1431101Man and Aesthetics
Jayanat Wisaijorn

1431101Man and Aesthetics

สุนทรียภาพในธรรมชาติ สุนทรียภาพในสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น สุนทรียภาพในชีวิตประจำวัน สุนทรียภาพในทัศนศิลป์ สุนทรียภาพในศิลปะการแสดง สุนทรียภาพในวรรณกรรม สุนทรียภาพในคีตศิลป์ตะวันตก สุนทรียภาพในคีตศิลปะไทยร่วมสมัย ภาพรวมด้านความงามขั้นพื้นฐาน

1406112 Aesthetics and Happiness  1/2564
Sorapote SewanakunakornJayanat Wisaijorn

1406112 Aesthetics and Happiness 1/2564

สุนทรียภาพในธรรมชาติ สุนทรียภาพในชีวิตประจำวัน ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ ละคร วรรณกรรม ความสุขในความหลากหลายทางวัฒนธรรม การประยุกต์ใช้สุนทรียภาพกับความสุข