Course image 1416309 Japan Today
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร

ข้อมูล ปัญหาและประเด็นที่สำคัญในปัจจุบันของญี่ปุ่น การวิเคราะห์เกี่ยวกับการเมือง สภาพเศรษฐกิจ การศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปัญหาในสังคมญี่ปุ่น เทคโนโลยี นวัตกรรม และความก้าวหน้าทางวิทยาการในญี่ปุ่น

Course image 1416201 japanese 3
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร

โครงสร้างรูปประโยคและไวยากรณ์ที่ซับซ้อนขึ้น โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในระดับที่สูงขึ้น ศึกษาภาษาที่ใช้ในหลากหลายสถานการณ์ ฝึกฟังภาษาญี่ปุ่นในระดับความเร็วปกติและฝึกพูดและแสดงความคิดเห็น ฝึกอ่านข้อความที่มีขนาดยาวขึ้น ฝึกเขียนเรียงความสั้นๆในหัวข้อที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน ศึกษาคำศัพท์เพิ่มขึ้นประมาณ 500 คำและอักษรคันจิเพิ่มขึ้นประมาณ 200 ตัว

Course image 1416108 Japanese Pronunciation
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร

อวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง การออกเสียงพยัญชนะและสระในภาษาญี่ปุ่น การนับพยางค์และการนับแบบโมระ การออกเสียงสูง-ต่ำ ทำนองเสียงในระดับคำและประโยค

Course image 1416369 Japanese for Hotel Industry
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร

การฟัง พูด อ่านและเขียน คำศัพท์และสำนวนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการธุรกิจโรงแรม

Course image 1416303 Introduction to Japanese Linguistics
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร

ต้นกำเนิดภาษาญี่ปุ่น ความหมายและแขนงวิชาของภาษาศาสตร์ สัทศาสตร์ สัทวิทยา วิทยาหน่วยคำ ชนิดของคำ วากยสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ คำที่มีความหมายคล้ายหรือเหมือนกัน คำที่มีความหมายตรงกันข้าม คำพ้องเสียง คำหลายความหมาย คำอุปมาอุปไมย

Course image 1416404 Review of Japanese Literature
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร

ความหมายและคุณลักษณะของวรรณกรรมญี่ปุ่น ยุคสมัยของวรรณกรรมญี่ปุ่น วรรณกรรมญี่ปุ่นชิ้นเอก ผู้ประพันธ์ ประเภท เนื้อหาและแนวคิดของวรรณกรรมญี่ปุ่น วิเคราะห์ค่านิยมและภาพสะท้อนทางสังคมผ่านวรรณกรรมญี่ปุ่นตั้งแต่ยุคนาราจนถึงปัจจุบัน

Course image 1416310 Teaching Japanese as a Foreign Language
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร

ความหมายของการสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ แนวคิดเกี่ยวกับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร หลักและวิธีการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน การสอนตัวอักษร การใช้สื่อประกอบการสอน ลำดับการสอนและการเขียนแผนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติการสอน

Course image 1416211 Japanese Society and Culture
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร

ขนบธรรมเนียม ประเพณี แนวคิด ความเชื่อและความเปลี่ยนแปลงทางสังคม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของญี่ปุ่น

Course image 1416405 Japanese – Thai Translation
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการแปล หลักการแปลญี่ปุ่น - ไทย การแปลบทความ โฆษณา ข่าว การ์ตูน ข้อเขียนขนาดสั้น เอกสารราชการ