โครงการบริการวิชาการ

หลักสูตรฝึกอบรมก๊าซชีวภาพ
Thanarath Sriveerakul

หลักสูตรฝึกอบรมก๊าซชีวภาพ

แผนพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับก๊าซชีวภาพ กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ วัตถุดิบในการผลิต กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ เทคโนโลยีในการผลิต การนำก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์ ความปลอดภัยในการผลิตและใช้งาน การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของการผลิตก๊าซชีวภาพและกรณีศึกษา

หลักสูตรฝึกอบรมเอทานอล
Kulachet PianthongThanarath Sriveerakul

หลักสูตรฝึกอบรมเอทานอล

แผนพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก เชื้อเพลิงชีวภาพในอนาคต และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเอทานอล กระบวนการผลิตเอทานอล วัตถุดิบ และเทคโนโลยีในการผลิต หลักการกลั่นและการออกแบบหอกลั่น เชื้อเพลิงชีวภาพในอนาคต หลักการเตรียมวัตถุดิบและการหมัก เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพและการเกิดก๊าซชีวภาพจากการผลิตเอทานอล และการนำก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์ ความปลอดภัยในการผลิตและใช้งาน การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของการผลิตเอทานอลและกรณีศึกษา

ห้องเรียนบริการวิชาการของภาควิชาฟิสิกส์

ห้องเรียนบริการวิชาการของภาควิชาฟิสิกส์

ใช้เพื่อสื่อสารองค์ความรู้เช่นการอบรม การจัดกิจกรรมห้องเรียนพิเศษ บริการวิชาการแก่ภายนอกและมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรเพื่อนำเสนอแก่สารธารณะชนภายในและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชนภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกิจกรรมที่มีอาทิเช่น
- กิจกรรมการบริการวิชากรแก่ชุมชน องค์กร สถาบันภายนอกมหาวิทยาลัยฯ โรงเรียน องค์กรส่วนท้องถุิ่น หรือแม่กระทั่งถาบันการศึกษาที่สนใจ
- กลุ่มพัฒนาอุปกรณืการเรียนการสอน การพัฒน่าเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ การซ่อมบำรุงเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
- กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย