สำหรับรายวิชาที่เปิดการเรียนในโครงการเรียนล่วงหน้า