ทดสอบ

Course image 1306201-65 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์

1306201Electric Circuit Analysis
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
คณะคณะวิศวกรรมศาสตร์
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต3(3-0-6)
รายวิชาต่อเนื่อง:13062041306220

คำอธิบายรายวิชา
องค์ประกอบของวงจรไฟฟ้า การวิเคราะห์วงจรโดยใช้โนดและเมช ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า ความต้านทาน ความเหนี่ยวนำและความจุไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าอันดับหนึ่งและวงจรอันดับสอง แผนภาพเฟสเซอร์ วงจรไฟฟ้ากำลังกระแสสลับ ระบบไฟฟ้าสามเฟส


Course Description
Circuit elements; node and mesh analysis; circuit theorems; resistance, inductance, and capacitance; first and second order circuits; phasor diagram; AC power circuits; three- phase systems


Course image 1301221-65 พลศาสตร์วิศวกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์

1301221Engineering Dynamics
พลศาสตร์วิศวกรรม
คณะคณะวิศวกรรมศาสตร์
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต3(3-0-6)
รายวิชาต่อเนื่อง:130132313013261301456130147313014741301476

คำอธิบายรายวิชา
หลักการของพลศาสตร์ จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาค ระบบอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 2 ของนิวตัน งานและพลังงาน การดลและโมเมนตัม การประยุกต์ใช้ซอฟเเวร์ในการวิเคราะห์พลศาสตร์ของระบบวัตถุแข็งเกร็ง


Course Description
Principles of dynamics; kinematics and kinetics of particles, system of particles and rigid body; Newton’s second law of motion; work and energy; impulse and momentum; applications of rigid body dynamics software


Course image 1304311 Applied Mathematics in Chemical and Biological Engineering
คณะวิศวกรรมศาสตร์

1304311Applied Mathematics in Chemical and Biological Engineering
คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
คณะคณะวิศวกรรมศาสตร์
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต3(3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา:1104127:60

คำอธิบายรายวิชา
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคนิคทางคณิตศาสตร์ การแปลงลาปลาซและการประยุกต์ใช้ พื้นฐานการคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเคมี หลักการพื้นฐานของการคำนวณขั้นสูง การหาปริพันธ์ การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย


Course Description
Computer programming and mathematical techniques; Laplace transforms and their applications, basic numerical methods for solving various chemical engineering problems; basic concepts for advanced calculations; integration, solution of ordinary and partial differential equations


Course image 1304213 คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์

1304213Applied Mathematics in Chemical Engineering
คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางวิศวกรรมเคมี
คณะคณะวิศวกรรมศาสตร์
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต3(3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา:1104127:64

คำอธิบายรายวิชา
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคนิคทางคณิตศาสตร์สำหรับใช้แก้ปัญหาทางวิศวกรรมเคมี สมการพีชคณิตเชิงเส้น สมการพีชคณิตไม่เชิงเส้น ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ โปรแกรมเชิงเส้น โปรแกรมไม่เชิงเส้นและโปรแกรมเชิงเส้นผสมจำนวนเต็ม


Course Description
Computer programming and mathematical techniques for handling chemical engineering problems; linear algebraic equations; nonlinear algebraic equations; solution of ordinary differential equations; linear programming; nonlinear programming and mixed-integer linear programming


Course image 1302408 วัสดุสมัยใหม่และการเลือกใช้วัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

1302408Modern Materials and Materials Selection
วัสดุสมัยใหม่และการเลือกใช้วัสดุ
คณะคณะวิศวกรรมศาสตร์
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต3(3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา:1302201:60

คำอธิบายรายวิชา
การเลือกใช้วัสดุในระบบวิศวกรรม แผนผังการเลือกใช้วัสดุ การเลือกใช้วัสดุในกรณีที่มีหลายข้อกำหนด วัสดุขั้นสูง วัสดุชีวภาพ วัสดุสำหรับการขนส่งและอากาศยาน วัสดุสำหรับทำแม่พิมพ์ วัสดุที่ใช้ในอุณหภูมิสูง วัสดุสำหรับพลังงาน และวัสดุบรรจุภัณฑ์


Course Description
Selection of materials for engineering systems; materials selection chart; materials selection with multiple constraints; modern materials; biomaterials; transport and aerospace materials; die and mold materials; high temperature materials; materials for energy; packaging materials


Course image 1304212 Fundamentals of Chemical Engineering
คณะวิศวกรรมศาสตร์


1304212Fundamentals of Chemical Engineering
หลักมูลวิศวกรรมเคมี
คณะคณะวิศวกรรมศาสตร์
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต3(3-0-6)

คำอธิบายรายวิชา
การแก้ไขปัญหาเชิงวิศวกรรม การอธิบายปริมาณเชิงกายภาพ การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลเชิงกระบวนการ คุณสมบัติของสาร กฎข้อที่ 1 ของอุณหพลศาสตร์ สารละลาย จลนศาสตร์เคมีและปฏิกิริยา กรณีศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี


Course Description
Engineering solving problems, description of physical quantities; process data representation and analysis; properties of matter; first law of thermodynamics; solution; chemical kinetics and reaction; case studies in chemical plants


Course image 1306443 การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)
คณะวิศวกรรมศาสตร์

1306443Machine Learning
การเรียนรู้ของเครื่อง
คณะคณะวิศวกรรมศาสตร์
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต3(3-0-6)

คำอธิบายรายวิชา
ความน่าจะเป็น ทฤษฎีการจำแนก ตัวแบบจำแนกแบบเบย์สและนาอีฟเบย์ส การถดถอยแบบเส้นตรง ต้นไม้การตัดสินใจ เครือข่ายประสาทเบื้องต้น


Course Description
Probability; classification theory; bayes and naive bayes classifiers; linear regression; decision tree; basic neural network


Course image 1304343 ปฏิบัติการอุปกรณ์วัดคุมในกระบวนการเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์

1304343Chemical Process Instrumentation
ปฏิบัติการอุปกรณ์วัดคุมในกระบวนการเคมี
คณะคณะวิศวกรรมศาสตร์
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต1(0-3-0)

คำอธิบายรายวิชา
อุปกรณ์วัดคุมในกระบวนการเคมี อุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหล ระดับของเหลว ความเป็นกรดด่าง ความขุ่น องค์ประกอบของอุปกรณ์ส่งสัญญาณไฟฟ้า แอคทูเอเตอร์ที่ใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรม


Course Description
Chemical process instruments; temperature, pressure, flow, level, pH, turbidity, and composition transducers; actuators used in process industries


Course image 1304231 หน่วยปฏิบัติการในการถ่ายเทโมเมนตัม
คณะวิศวกรรมศาสตร์

1304231Unit Operations in Momentum Transfer
หน่วยปฏิบัติการในการถ่ายเทโมเมนตัม
คณะคณะวิศวกรรมศาสตร์
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต3(3-0-6)
รายวิชาต่อเนื่อง:13043321304336

คำอธิบายรายวิชา
คุณสมบัติทางกายภาพของของไหล สถิตยศาสตร์ของของไหลและการประยุกต์ คุณลักษณะ ของการไหลของของไหลและการถ่ายเทโมเมนตัมรวมถึงการประยุกต์ใช้ การออกแบบหน่วยปฏิบัติการแยกของแข็งออกจากของไหล การตกตะกอน การกรอง การแยกโดยใช้แรงโน้มถ่วงและแรงเหวี่ยง ไซโคลน การกวนในถัง การลดขนาดและการแยกขนาดของอนุภาค และฟลูอิดไดเซชัน


Course Description
Physical properties of fluid; fluid static and applications; characteristic of fluid flow and momentum transfer including applications; design of unit operation for solid –fluid separation, sedimentation, filtration, gravitation separation, cyclone, mixing in tank, size reduction, particle separation and fluidization


Course image 1304337 หน่วยปฏิบัติการในการถ่ายเทมวลสาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์

1304337Unit Operations in Mass Transfer
หน่วยปฏิบัติการในการถ่ายเทมวลสาร
คณะคณะวิศวกรรมศาสตร์
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต3(3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา:1304336:60
รายวิชาต่อเนื่อง:CO 1304334

คำอธิบายรายวิชา
หลักการพื้นฐานและกลไกของการถ่ายเทมวล การออกแบบเชิงมโนทัศน์ของอุปกรณ์ถ่ายเทมวลสารและอุปกรณ์ที่มีการถ่ายเทความร้อนและมวลสารในเวลาเดียวกัน เช่น การเพิ่มความชื้น การดูดซึม การอบแห้ง การสกัด การดูดซับ การแลกเปลี่ยนไอออน และการกลั่น


Course Description
Basic principles and mechanisms for mass transfer; conceptual design of mass transfer and simultaneous heat-mass transfer transfer equiptments, humidification, absorption, drying, extraction, adsorption, ion exchange and distillation


Course image 1306300 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์

1306300Electrical Measurement and Instrumentation
การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
คณะคณะวิศวกรรมศาสตร์
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต3(3-0-6)
รายวิชาต่อเนื่อง:13064301306433

คำอธิบายรายวิชา
หน่วยและมาตรฐานของการวัดทางไฟฟ้าประเภทและคุณลักษณะของเครื่องมือวัดการวิเคราะห์การวัด การวัดกระแสและแรงดันกระแสตรงและกระแสสลับด้วยเครื่องมือวัดแบบแอนะล็อก และดิจิทัล การวัดกำลัง ตัวประกอบกำลังและพลังงานไฟฟ้า การวัดความต้านทาน ความเหนี่ยวนำ


Course Description
Units and standard of electrical measurement; instrument classification and characteristics; measurement analysis; measurement of DC and AC current and voltage using analog and digital instruments; power, power factor and energy measurement; measurement of resistance, inductance and capacitance; frequency and period/time-interval measurement; noises;transducers; calibration


Course image 1306206 Electromagnetic Fields
คณะวิศวกรรมศาสตร์

1306206Electromagnetic Fields
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
คณะคณะวิศวกรรมศาสตร์
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต3(3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา:1103124:60 หรือ
1103124:55
รายวิชาต่อเนื่อง:13064721306473

คำอธิบายรายวิชา
สนามไฟฟ้าสถิต ตัวนําไฟฟ้าและไดอิเล็กทริก ความจุไฟฟ้า กระแสการพาและกระแสการนำความต้านทาน สนามแม่เหล็กสถิตวัสดุแม่เหล็ก ความเหนี่ยวนำ สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เปลี่ยนตามเวลาสมการ


Course Description
Electrostatic fields; conductors and dielectrics; capacitance; convection and conduction currents; resistance; magnetostatic fields; magnetic materials; inductance; time-varying electromagnetic fields; Maxwell’s equations


Course image 1306240 Emerging Digital Technology
คณะวิศวกรรมศาสตร์


1306440 Emerging Digital Technology
เทคโนโลยีดิจิทัลอุบัติใหม่
คณะคณะวิศวกรรมศาสตร์
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต3(3-0-6)

คำอธิบายรายวิชา
ภาษาโปรแกรมสมัยใหม่ การใช้งานเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลในปัจจุบัน การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์โดยใช้เทคโนโลยีปัจจุบัน


Course DescriptionCourse image 1306321 การออกแบบลอจิกเชิงเลข (Digital Logic Design)
คณะวิศวกรรมศาสตร์


1306321Digital Logic Design
การออกแบบลอจิกเชิงเลข
คณะคณะวิศวกรรมศาสตร์
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต3(3-0-6)

คำอธิบายรายวิชา
ระบบตัวเลขและรหัส พีชคณิตบูลลีน เกตท์ลอจิก การลดรูปลอจิก ฟลิบฟลอบ วงจรลอจิกเชิงประสม วงจรลอจิกเชิงลำดับ วงจรลอจิกรวมขนาดกลาง วงจรคณิตศาสตร์ ตัวนับ รีจิสเตอร์ อุปกรณ์หน่วยความจำ อุปกรณ์ลอจิกแบบโปรแกรมได้ การออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย การประมวลผลสัญญาณดิจิทัลเบื้องต้น


Course Description
Number systems and codes; Boolean algebra; logic gates; logic simplification; flip-flops; combinational logic circuits; sequential logic circuits; medium scale integration (MSI) logic circuits; arithmatic circuits; counters; registers; memory devices; programmable logic devices; computer-aided design; introduction to digital signal processing


Course image 1302423 การขนส่งและกระจายสินค้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์


1302423Transportation and Distribution
การขนส่งและกระจายสินค้า
คณะคณะวิศวกรรมศาสตร์
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต3(3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา:1302303:60

คำอธิบายรายวิชา
ระบบการขนส่ง การขนส่งทางบก การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางทะเล การพยากรณ์ของความต้องการเดินทาง การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อระบบการขนส่ง ความหนาแน่นของการจราจร การตัดสินใจในการเดินทางที่เหมาะสมที่สุด แบบจำลองสำหรับการศึกษาพฤติกรรมของระบบการขนส่ง การวางแผนระบบ และเส้นทางการขนส่ง กรณีศึกษา


Course Description
Transportation system; land, airfreight, marine transportations; forecasting of traveling demand; analysis of different factors influencing transportation systems; traffic flow density; decision making for traveling optimization; simulation model for studying the behavior of transportation system; planning of developing system and transportation route; case studies


Course image 1301438 พลังงานทดแทน
คณะวิศวกรรมศาสตร์


1301438Renewable Energy
พลังงานทดแทน
คณะคณะวิศวกรรมศาสตร์
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต3(3-0-6)

คำอธิบายรายวิชา
แนะนำเกี่ยวกับพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน ศักยภาพพลังงานทดแทนในท้องถิ่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานทดแทนเชื้อเพลิงชีวภาพ ชีวมวล พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานทางเลือกในอนาคต มลพิษและการใช้พลังงาน


Course Description
Introduction to energy; conservation of energy; renewable energy’s potential in local community; solar energy; renewable bio-fuels; biomass; wind energy; hydro power; geothermal energy; future alternative energy; pollution and energy use