ทดสอบ

Course image 1306443 การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)
คณะวิศวกรรมศาสตร์

1306443Machine Learning
การเรียนรู้ของเครื่อง
คณะคณะวิศวกรรมศาสตร์
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต3(3-0-6)

คำอธิบายรายวิชา
ความน่าจะเป็น ทฤษฎีการจำแนก ตัวแบบจำแนกแบบเบย์สและนาอีฟเบย์ส การถดถอยแบบเส้นตรง ต้นไม้การตัดสินใจ เครือข่ายประสาทเบื้องต้น


Course Description
Probability; classification theory; bayes and naive bayes classifiers; linear regression; decision tree; basic neural network


Course image 1304343 ปฏิบัติการอุปกรณ์วัดคุมในกระบวนการเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์

1304343Chemical Process Instrumentation
ปฏิบัติการอุปกรณ์วัดคุมในกระบวนการเคมี
คณะคณะวิศวกรรมศาสตร์
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต1(0-3-0)

คำอธิบายรายวิชา
อุปกรณ์วัดคุมในกระบวนการเคมี อุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหล ระดับของเหลว ความเป็นกรดด่าง ความขุ่น องค์ประกอบของอุปกรณ์ส่งสัญญาณไฟฟ้า แอคทูเอเตอร์ที่ใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรม


Course Description
Chemical process instruments; temperature, pressure, flow, level, pH, turbidity, and composition transducers; actuators used in process industries


Course image 1304231 หน่วยปฏิบัติการในการถ่ายเทโมเมนตัม
คณะวิศวกรรมศาสตร์

1304231Unit Operations in Momentum Transfer
หน่วยปฏิบัติการในการถ่ายเทโมเมนตัม
คณะคณะวิศวกรรมศาสตร์
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต3(3-0-6)
รายวิชาต่อเนื่อง:13043321304336

คำอธิบายรายวิชา
คุณสมบัติทางกายภาพของของไหล สถิตยศาสตร์ของของไหลและการประยุกต์ คุณลักษณะ ของการไหลของของไหลและการถ่ายเทโมเมนตัมรวมถึงการประยุกต์ใช้ การออกแบบหน่วยปฏิบัติการแยกของแข็งออกจากของไหล การตกตะกอน การกรอง การแยกโดยใช้แรงโน้มถ่วงและแรงเหวี่ยง ไซโคลน การกวนในถัง การลดขนาดและการแยกขนาดของอนุภาค และฟลูอิดไดเซชัน


Course Description
Physical properties of fluid; fluid static and applications; characteristic of fluid flow and momentum transfer including applications; design of unit operation for solid –fluid separation, sedimentation, filtration, gravitation separation, cyclone, mixing in tank, size reduction, particle separation and fluidization


Course image 1304337 หน่วยปฏิบัติการในการถ่ายเทมวลสาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์

1304337Unit Operations in Mass Transfer
หน่วยปฏิบัติการในการถ่ายเทมวลสาร
คณะคณะวิศวกรรมศาสตร์
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต3(3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา:1304336:60
รายวิชาต่อเนื่อง:CO 1304334

คำอธิบายรายวิชา
หลักการพื้นฐานและกลไกของการถ่ายเทมวล การออกแบบเชิงมโนทัศน์ของอุปกรณ์ถ่ายเทมวลสารและอุปกรณ์ที่มีการถ่ายเทความร้อนและมวลสารในเวลาเดียวกัน เช่น การเพิ่มความชื้น การดูดซึม การอบแห้ง การสกัด การดูดซับ การแลกเปลี่ยนไอออน และการกลั่น


Course Description
Basic principles and mechanisms for mass transfer; conceptual design of mass transfer and simultaneous heat-mass transfer transfer equiptments, humidification, absorption, drying, extraction, adsorption, ion exchange and distillation


Course image 1306300 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์

1306300Electrical Measurement and Instrumentation
การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
คณะคณะวิศวกรรมศาสตร์
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต3(3-0-6)
รายวิชาต่อเนื่อง:13064301306433

คำอธิบายรายวิชา
หน่วยและมาตรฐานของการวัดทางไฟฟ้าประเภทและคุณลักษณะของเครื่องมือวัดการวิเคราะห์การวัด การวัดกระแสและแรงดันกระแสตรงและกระแสสลับด้วยเครื่องมือวัดแบบแอนะล็อก และดิจิทัล การวัดกำลัง ตัวประกอบกำลังและพลังงานไฟฟ้า การวัดความต้านทาน ความเหนี่ยวนำ


Course Description
Units and standard of electrical measurement; instrument classification and characteristics; measurement analysis; measurement of DC and AC current and voltage using analog and digital instruments; power, power factor and energy measurement; measurement of resistance, inductance and capacitance; frequency and period/time-interval measurement; noises;transducers; calibration


Course image 1306206 Electromagnetic Fields
คณะวิศวกรรมศาสตร์

1306206Electromagnetic Fields
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
คณะคณะวิศวกรรมศาสตร์
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต3(3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา:1103124:60 หรือ
1103124:55
รายวิชาต่อเนื่อง:13064721306473

คำอธิบายรายวิชา
สนามไฟฟ้าสถิต ตัวนําไฟฟ้าและไดอิเล็กทริก ความจุไฟฟ้า กระแสการพาและกระแสการนำความต้านทาน สนามแม่เหล็กสถิตวัสดุแม่เหล็ก ความเหนี่ยวนำ สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เปลี่ยนตามเวลาสมการ


Course Description
Electrostatic fields; conductors and dielectrics; capacitance; convection and conduction currents; resistance; magnetostatic fields; magnetic materials; inductance; time-varying electromagnetic fields; Maxwell’s equations


Course image 1306440 Emerging Technology
คณะวิศวกรรมศาสตร์


1306440Emerging Technology
เทคโนโลยีสมัยใหม่
คณะคณะวิศวกรรมศาสตร์
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต3(3-0-6)

คำอธิบายรายวิชา
ภาษาโปรแกรมสมัยใหม่ การใช้งานเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลในปัจจุบัน การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์โดยใช้เทคโนโลยีปัจจุบัน


Course Description
Modern programming languages; current processing technology usage; applications development using current technology


Course image 1306321 การออกแบบลอจิกเชิงเลข (Digital Logic Design)
คณะวิศวกรรมศาสตร์


1306321Digital Logic Design
การออกแบบลอจิกเชิงเลข
คณะคณะวิศวกรรมศาสตร์
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต3(3-0-6)

คำอธิบายรายวิชา
ระบบตัวเลขและรหัส พีชคณิตบูลลีน เกตท์ลอจิก การลดรูปลอจิก ฟลิบฟลอบ วงจรลอจิกเชิงประสม วงจรลอจิกเชิงลำดับ วงจรลอจิกรวมขนาดกลาง วงจรคณิตศาสตร์ ตัวนับ รีจิสเตอร์ อุปกรณ์หน่วยความจำ อุปกรณ์ลอจิกแบบโปรแกรมได้ การออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย การประมวลผลสัญญาณดิจิทัลเบื้องต้น


Course Description
Number systems and codes; Boolean algebra; logic gates; logic simplification; flip-flops; combinational logic circuits; sequential logic circuits; medium scale integration (MSI) logic circuits; arithmatic circuits; counters; registers; memory devices; programmable logic devices; computer-aided design; introduction to digital signal processing


Course image 1302423 การขนส่งและกระจายสินค้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์


1302423Transportation and Distribution
การขนส่งและกระจายสินค้า
คณะคณะวิศวกรรมศาสตร์
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต3(3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา:1302303:60

คำอธิบายรายวิชา
ระบบการขนส่ง การขนส่งทางบก การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางทะเล การพยากรณ์ของความต้องการเดินทาง การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อระบบการขนส่ง ความหนาแน่นของการจราจร การตัดสินใจในการเดินทางที่เหมาะสมที่สุด แบบจำลองสำหรับการศึกษาพฤติกรรมของระบบการขนส่ง การวางแผนระบบ และเส้นทางการขนส่ง กรณีศึกษา


Course Description
Transportation system; land, airfreight, marine transportations; forecasting of traveling demand; analysis of different factors influencing transportation systems; traffic flow density; decision making for traveling optimization; simulation model for studying the behavior of transportation system; planning of developing system and transportation route; case studies


Course image 1301438 พลังงานทดแทน
คณะวิศวกรรมศาสตร์


1301438Renewable Energy
พลังงานทดแทน
คณะคณะวิศวกรรมศาสตร์
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต3(3-0-6)

คำอธิบายรายวิชา
แนะนำเกี่ยวกับพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน ศักยภาพพลังงานทดแทนในท้องถิ่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานทดแทนเชื้อเพลิงชีวภาพ ชีวมวล พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานทางเลือกในอนาคต มลพิษและการใช้พลังงาน


Course Description
Introduction to energy; conservation of energy; renewable energy’s potential in local community; solar energy; renewable bio-fuels; biomass; wind energy; hydro power; geothermal energy; future alternative energy; pollution and energy use


Course image 1301223 กลศาสตร์วัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์


1301223Mechanics of Materials
กลศาสตร์วัสดุ
คณะคณะวิศวกรรมศาสตร์
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต3 (3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา:1301224:1 หรือ
1305100:55 หรือ
1301224:55 หรือ
1301224:60
รายวิชาต่อเนื่อง:130132113013211301322

คำอธิบายรายวิชา
แรงและความเค้น ความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียด ความเค้นในคาน การเขียนแผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ในคาน การแอ่นตัวของคาน การบิด การดุ้งของเสา วงกลมของมอร์และผลรวมของความเค้น ทฤษฎีการแตกหัก


Course Description
Forces and stresses; stress and stain relationship; stresses in beams; shear force and bending moment diagrams; deflection of beams; torsion bucking of columns; Mohr’s circle and combined stresses; failure criterion


Course image 1301330 การถ่ายโอนความร้อน
คณะวิศวกรรมศาสตร์

1301330Heat Transfer
การถ่ายโอนความร้อน
คณะคณะวิศวกรรมศาสตร์
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต3(3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา: 1301234:60
รายวิชาต่อเนื่อง:1301450, 1301476

คำอธิบายรายวิชา
การถ่ายโอนความร้อน สภาพนำความร้อน สมการการนำความร้อน การนำความร้อนคงตัวในหนึ่งและสองมิติ การนำความร้อนแบบไม่คงตัว การพาความร้อนแบบบังคับและแบบอิสระ การแผ่รังสี การเดือดและ การควบแน่น การเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายโอนความร้อน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน


Course Description
Heat transfer; thermal conductivity; heat conduction equations; steady one-and two dimensional heat conduction; unsteady-states heat conduction; forced convection and free convection; radiation; boiling and condensation; heat transfer enhancement; heat exchangers


Course image 1305360 วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล
คณะวิศวกรรมศาสตร์


1305360Water supply and Sanitary Engineering
วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล
คณะคณะวิศวกรรมศาสตร์
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต3 (3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา:1305231:55 หรือ
1305231:1

คำอธิบายรายวิชา
ระบบประปาและระบบน้ำเสีย ปริมาณน้ำใช้และน้ำทิ้งในชุมชน คุณลักษณะของน้ำและน้ำเสีย มาตรฐานคุณภาพน้ำและน้ำดื่ม แหล่งน้ำผิวดินและใต้ดิน ระบบท่อส่งน้ำ ระบบท่อจ่ายน้ำและท่อน้ำทิ้งในชุมชน หลักเบื้องต้นของการผลิตน้ำประปาและบำบัดน้ำเสีย


Course Description
Water supply and wastewater system, water demand and wastewater volume, water and wastewater characteristics, drinking water standard and quality requirement, surface and ground water resources, water transmission, water distribution system and sewage system, principles of water and wastewater treatment


Course image 1306200 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น
คณะวิศวกรรมศาสตร์


1306200Fundamental of Electrical Engineering
วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น
คณะคณะวิศวกรรมศาสตร์
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต3(2-3-4)
รายวิชาต่อเนื่อง:1301371

คำอธิบายรายวิชา
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ แรงดัน กระแสและกำลังไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้าเบื้องต้น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์และการใช้งาน หลักการของระบบสามเฟส การส่งกำลังไฟฟ้า เครื่องมือวัดพื้นฐานทางไฟฟ้า


Course Description
DC and AC circuit analysis; voltage; current and power; transformers; introduction to electrical machinery generators, motors and their uses; concepts of three-phase systems; method of power transmission; introduction to some basic electrical instruments


Course image 1306390 การฝึกงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์


1306390Practical Training
การฝึกงาน
คณะคณะวิศวกรรมศาสตร์
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต0(0-0-6)

คำอธิบายรายวิชา
ฝึกงานในสถานฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 40 วันทำการ หรือ 320 ชั่วโมงทำการ ส่งรายงานการฝึกงาน และประเมินการฝึกงาน


Course Description
Practical training of at least 40 working days or 320 working hours with training report and final evaluation