คู่มือการใช้งาน (สำหรับผู้สอน)

Site: UBU - LMS
Course: UBU - LMS
Book: คู่มือการใช้งาน (สำหรับผู้สอน)
Printed by:
Date: Saturday, 20 April 2024, 1:22 PM

Table of contents

1. แนะนำการใช้งาน UBU LMS

 

 

3. การเปิด SelfEnrollment

 

 


เอกสารขั้นตอนการทำ Self Enrollment

4. การแบ่งกลุ่มผู้เรียนในรายวิชา

 

 

5. การนำเข้ารายชื่อนักศึกษา Import Enroll

 

 

6. การตั้งค่ารายวิชาเพื่อแบ่งกลุ่ม

 

 

7. การเพิ่มเนื้อหาและ Label

 

 

8. การเพิ่มเนื้อหาแบบ File

 

 

9. วิธีการแทรก VDO ลงใน UBU LMS

 

 

10. วิธีการวัดผลแบบ Scale โดยสร้าง Gradebook

 

 

11. การวัดผล การประเมินผลแบบ Outcome

 

 

12. การสร้าง Assignment การตั้งค่าการส่งงานต่างๆ

 

 

13. การตรวจและให้คะแนน Assignment

 

 

14. Question Bankและการสร้างข้อสอบแบบปรนัย

 

 

15. การ Import ข้อสอบแบบปรนัยจาก MS Word

 

 

16. การ Backup และ Restore รายวิชา

 

 

17. การดูรายงานการเข้าใช้งานต่างๆของนักศึกษา

 

 

18. การใช้งานระบบเช็คชื่อเข้าเรียน ( Attendance )

 

 

19. การสร้างข้อสอบแบบปรนัย (Essay)

 

 

20. การสร้างข้อสอบแบบเติมคำในช่องว่าง

 

 

21. การสร้างข้อสอบแบบ True / False

 

 

22. การสร้างข้อสอบแบบ Short Answer

 

 

23. การทำ User Overide เพื่อแก้ปัญหาการเข้าสอบเพิ่มเติม

 

 

24. ขั้นตอนการ Import รายชื่อนักศึกษาจาก REG

1. เข้า Service ดึงข้อมูลนักศึกษาจาก REG
--------------------------------------------------

  •  กรณีมีรายชื่อผู้เรียนในระบบ LMS อยู่แล้วสามารถลบรายชื่อผู้เรียนในระบบออกก่อนแล้วจึงนำเข้ารายชื่อเพื่อให้ข้อมูลตรงกับ REG
  • กรณีนักศึกษาเปลี่ยนกลุ่มการเรียนแต่ยังเรียนในรายวิชาดังกล่าว หากผู้สอนเปิดรายวิชาแบบสอนรวมกันไม่แยกเปิดสามารถส่งออกและนำเข้าได้เช่นกัน โดยระบบจะทำการอัพเดทเฉพาะกลุ่มผู้เรียน
  • ชื่อกลุ่มการเรียนจะเป็นไปตาม REG โดยผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนตั้งชื่อ Group ได้โดยการแก้ไขไฟล์ที่ส่งออกจาก Service และเปลี่ยนชื่อ Group ในคอลัมน์ Group ตามต้องการ
-------------------------------------------------

2. ระบุรายวิชาที่ต้องการดึงข้อมูล 


2. ทำการส่งออกรายชื่อไฟล์และบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์

3. กลับไปหน้ารายวิชาที่ต้องนำเข้ารายชื่อนักศึกษาและคลิกเข้าเมนู Participant ตามภาพ


4. คลิกเลือก  Import Enrolls 
6. หากต้องการดูรายชื่อนักศึกษาที่อยู่ในรายวิชา ดูที่เมนู More > Users > Enroll User


26. การอัพโหลดวิดีโอบน YoutubeFile


ขั้นตอนการอัพวีดีโอลงใน Youtube


27. การแทรก Google Form ลงรายวิชา

การแทรก Google Form ลงรายวิชา

28. การสร้าง Group Chat

ในกรณีที่ผู้สอนต้องการส่งข้อความหานักศึกษาผ่านระบบ UBU LMS แบบแยกกลุ่มสามารถทำได้ดังนี้ 

29. การสำรองข้อมูลในรายวิชา (Backup)


หากต้องการใช้รายวิชาเดิมหรือเก็บข้อมูลการสอนในภาคการศึกษาที่ผ่านมาควรทำการสำรองข้อมูลรายวิชาก่อน โดยขั้นตอนการสำรองข้อมูลในรายวิชาสำหรับผู้สอน ดังนี้30. การลบข้อมูลผู้เรียนเดิมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสอนในเทอมใหม่

ขั้นตอนการลบรายชื่อนักศึกษาเดิมออก เพื่อเตรียมรายวิชาสำหรับการสอนในเทอมใหม่


31. UBU LMS Online Exam


คลิกเพื่อดูเอกสาร UBU LMS Online Exam
 

 

 

 

32. การสร้างข้อสอบแบบสุ่ม Random Quesiton

 การจัดข้อสอบแบบสุ่ม

          การจัดข้อสอบแบบสุ่ม คือ เทคนิคอย่างหนึ่งในการสร้างข้อสอบแบบออนไลน์ผ่านระบบ UBU LMS ผู้สอนสามารถสร้างข้อสอบในคลังข้อสอบและให้ระบบสุ่มข้อสอบมาใช้งานได้ ด้วยวิธีการดังนี้

          1.ไปที่ชุดข้อสอบที่สร้างและเลือก Edit Quiz   

          2. เลือก Add เพื่อเพิ่มข้อสอบ เลือก a random question

 

 หน้าจอการเลือกเพิ่มข้อสอบแบบสุ่มลงไปในชุดข้อสอบ

         3. จะปรากฏหน้าจอเพื่อให้ระบุว่า จะเลือกใช้สอบแบบสุ่มจาก Category ใด ให้เลือกจำนวนข้อที่ต้องการสุ่มมาใช้งาน


                                                           หน้าจอเพื่อกำหนดการใช้ข้อสอบแบบสุ่มและจำนวนที่ต้องการสุ่ม


33. การนำข้อสอบจากคลังข้อสอบมาจัดชุดเพื่อใช้สอบ


ดาวน์โหลดขั้นตอนการสร้างข้อสอบเพื่อจัดสอบออนไลน์

34. การตั้งค่าเพื่อการสอบชดเชยในระบบ UBU LMS (User Overrides))

เมื่อต้องการจัดสอบเพิ่มเติมหรือสอบชดเชยให้กับนักศึกษา กรณีการเข้าสอบผ่านระบบ UBU LMS มีปัญหาและผู้สอนพิจารณาให้สอบใหม่ในชุดข้อสอบเดิมสามารถทำได้ 2 รูปแบบ คือ 

1. User Overrides หมายถึง จัดสอบเพิ่มเติมให้กับนักศึกษาบางคน เหมาะสำหรับจำนวนผู้สอบชดชดเชยที่มีจำนวนน้อย

2. Group Overridesหมายถึง จัดสอบเพิ่มเติมให้กับนักศึกษาบางกลุ่ม เหมาะสำหรับการสอบชดเชยที่มีผู้เข้าสอบจำนวนมากสามารถตั้งกลุ่มเฉพาะและจัดสอบได้

ข้อดี 
  • ใช้ข้อสอบชุดเดิมได้
  • ตั้งค่าการเข้าสอบและอนุญาตให้เข้าสอบเฉพาะรายได้ โดยไม่กระทบกับผู้เข้าสอบอื่น 

---------------------------------

1. User Overrides มีขั้นตอนการตั้งค่า ดังนี้ 

1.1 คลิกทีชื่อชุดข้อสอบที่ต้องการให้มีการสอบชดเชย 


1.2 คลิกรูปเฟืองด้านขวามือเพื่อเข้าส่วนตั้งค่าการสอบ 


1.3 คลิก Add user override


จะปรากฏหน้าจอเพื่อให้เพิ่มนักศึกษาที่ต้องการให้สอบชดเชย 
2. Group Overrides มีขั้นตอนการตั้งค่า ดังนี้ 

2.1 เลือกที่ชุดข้อสอบที่ต้องการเช่นเดียวกับ User Overrides 

2.2 คลิกที่รูปเฟืองด้านขวามือ เลือก Group Override


2.3 เลือก Add group override 


จะปรากฏหน้าจอดังภาพ  

   


36. การลบรายชื่อผู้เรียนออกจากวิชาเรียน

การลบรายชื่อผู้เรียนออกจากวิชาเรียน

ในกรณีที่ผู้สอนต้องการนำรายชื่อผู้เรียนเดิมออกจากรายวิชา หลายๆคนพร้อมกัน   คือ

1. คลิกเมนู Participants (นักเรียนและผู้สนใจ)  
2. คลิกเลือกรายชื่อนักเรียน โดยเลือก Select All  (ติ๊กช่องสี่เหลี่ยม ตรง First Name)  โดย " ยกเว้นรายชื่อผู้สอน" (หากเลือกผู้สอนด้วยจะทำให้สิทธิ์การเข้ารายวิชาถูกลบไปด้วย ไม่สามารถเข้ารายวิชาได้ โดยต้องแจ้งให้ผู้ดูแลระบบเพิ่มรายชื่อกลับภายหลัง)

โดยสามารถทำได้ตามตัวอย่างที่แนบ   ทั้งนี้ "การลบรายชื่อผู้เรียน ต้องเลือกให้ตรงกับ Method ที่นำรายชื่อเข้า" เช่น ในกรณี วิชาเรียนที่เปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเอง (Self Enrollment)  ต้องเลือกการลบที่อยู่ภายใต้ Method Self Enrollment หรือ กรณีที่ผู้สอนนำเข้ารายชื่อผู้เรียนเอง (Manual Enrollment) ก็ให้เลือกการลบที่อยู่ภายใต้ Method Manual Enrolment ดังภาพ