คู่มือการใช้งาน (สำหรับผู้สอน)

Site: UBU - LMS
Course: UBU - LMS
Book: คู่มือการใช้งาน (สำหรับผู้สอน)
Printed by:
Date: Tuesday, 27 July 2021, 8:11 AM

Table of contents

1. แนะนำการใช้งาน UBU LMS

 

 

3. การเปิด SelfEnrollment

 

 


เอกสารขั้นตอนการทำ Self Enrollment

4. การแบ่งกลุ่มผู้เรียนในรายวิชา

 

 

5. การนำเข้ารายชื่อนักศึกษา Import Enroll

 

 

6. การตั้งค่ารายวิชาเพื่อแบ่งกลุ่ม

 

 

7. การเพิ่มเนื้อหาและ Label

 

 

8. การเพิ่มเนื้อหาแบบ File

 

 

9. วิธีการแทรก VDO ลงใน UBU LMS

 

 

10. วิธีการวัดผลแบบ Scale โดยสร้าง Gradebook

 

 

11. การวัดผล การประเมินผลแบบ Outcome

 

 

12. การสร้าง Assignment การตั้งค่าการส่งงานต่างๆ

 

 

13. การตรวจและให้คะแนน Assignment

 

 

14. Question Bankและการสร้างข้อสอบแบบปรนัย

 

 

15. การ Import ข้อสอบแบบปรนัยจาก MS Word

 

 

16. การ Backup และ Restore รายวิชา

 

 

17. การดูรายงานการเข้าใช้งานต่างๆของนักศึกษา

 

 

18. การใช้งานระบบเช็คชื่อเข้าเรียน ( Attendance )

 

 

19. การสร้างข้อสอบแบบปรนัย (Essay)

 

 

20. การสร้างข้อสอบแบบเติมคำในช่องว่าง

 

 

21. การสร้างข้อสอบแบบ True / False

 

 

22. การสร้างข้อสอบแบบ Short Answer

 

 

23. การทำ User Overide เพื่อแก้ปัญหาการเข้าสอบเพิ่มเติม

 

 

24. ขั้นตอนการ Import รายชื่อนักศึกษาจาก REG

1. เข้า Service ดึงข้อมูลนักศึกษาจาก REG
--------------------------------------------------

  •  กรณีมีรายชื่อผู้เรียนในระบบ LMS อยู่แล้วสามารถลบรายชื่อผู้เรียนในระบบออกก่อนแล้วจึงนำเข้ารายชื่อเพื่อให้ข้อมูลตรงกับ REG
  • กรณีนักศึกษาเปลี่ยนกลุ่มการเรียนแต่ยังเรียนในรายวิชาดังกล่าว หากผู้สอนเปิดรายวิชาแบบสอนรวมกันไม่แยกเปิดสามารถส่งออกและนำเข้าได้เช่นกัน โดยระบบจะทำการอัพเดทเฉพาะกลุ่มผู้เรียน
  • ชื่อกลุ่มการเรียนจะเป็นไปตาม REG โดยผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนตั้งชื่อ Group ได้โดยการแก้ไขไฟล์ที่ส่งออกจาก Service และเปลี่ยนชื่อ Group ในคอลัมน์ Group ตามต้องการ
-------------------------------------------------

2. ระบุรายวิชาที่ต้องการดึงข้อมูล 


2. ทำการส่งออกรายชื่อไฟล์และบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์

3. กลับไปหน้ารายวิชาที่ต้องนำเข้ารายชื่อนักศึกษาและคลิกเข้าเมนู User 4. คลิกเลือก tab users > Import Enrolls 6. หากต้องการดูรายชื่อนักศึกษาที่อยู่ในรายวิชา ดูที่เมนู More > Users > Enroll User


26. การอัพโหลดวิดีโอบน YoutubeFile


ขั้นตอนการอัพวีดีโอลงใน Youtube


27. การแทรก Google Form ลงรายวิชา

การแทรก Google Form ลงรายวิชา

28. การสร้าง Group Chat

ในกรณีที่ผู้สอนต้องการส่งข้อความหานักศึกษาผ่านระบบ UBU LMS แบบแยกกลุ่มสามารถทำได้ดังนี้ 

29. การสำรองข้อมูลในรายวิชา (Backup)


หากต้องการใช้รายวิชาเดิมหรือเก็บข้อมูลการสอนในภาคการศึกษาที่ผ่านมาควรทำการสำรองข้อมูลรายวิชาก่อน โดยขั้นตอนการสำรองข้อมูลในรายวิชาสำหรับผู้สอน ดังนี้30. การลบข้อมูลผู้เรียนเดิมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสอนในเทอมใหม่

ขั้นตอนการลบรายชื่อนักศึกษาเดิมออก เพื่อเตรียมรายวิชาสำหรับการสอนในเทอมใหม่


31. UBU LMS Online Exam


คลิกเพื่อดูเอกสาร UBU LMS Online Exam
 

 

 

 

32. การสร้างข้อสอบแบบสุ่ม Random Quesiton