34. การตั้งค่าเพื่อการสอบชดเชยในระบบ UBU LMS (User Overrides))

เมื่อต้องการจัดสอบเพิ่มเติมหรือสอบชดเชยให้กับนักศึกษา กรณีการเข้าสอบผ่านระบบ UBU LMS มีปัญหาและผู้สอนพิจารณาให้สอบใหม่ในชุดข้อสอบเดิมสามารถทำได้ 2 รูปแบบ คือ 

1. User Overrides หมายถึง จัดสอบเพิ่มเติมให้กับนักศึกษาบางคน เหมาะสำหรับจำนวนผู้สอบชดชดเชยที่มีจำนวนน้อย

2. Group Overridesหมายถึง จัดสอบเพิ่มเติมให้กับนักศึกษาบางกลุ่ม เหมาะสำหรับการสอบชดเชยที่มีผู้เข้าสอบจำนวนมากสามารถตั้งกลุ่มเฉพาะและจัดสอบได้

ข้อดี 
  • ใช้ข้อสอบชุดเดิมได้
  • ตั้งค่าการเข้าสอบและอนุญาตให้เข้าสอบเฉพาะรายได้ โดยไม่กระทบกับผู้เข้าสอบอื่น 

---------------------------------

1. User Overrides มีขั้นตอนการตั้งค่า ดังนี้ 

1.1 คลิกทีชื่อชุดข้อสอบที่ต้องการให้มีการสอบชดเชย 


1.2 คลิกรูปเฟืองด้านขวามือเพื่อเข้าส่วนตั้งค่าการสอบ 


1.3 คลิก Add user override


จะปรากฏหน้าจอเพื่อให้เพิ่มนักศึกษาที่ต้องการให้สอบชดเชย 
2. Group Overrides มีขั้นตอนการตั้งค่า ดังนี้ 

2.1 เลือกที่ชุดข้อสอบที่ต้องการเช่นเดียวกับ User Overrides 

2.2 คลิกที่รูปเฟืองด้านขวามือ เลือก Group Override


2.3 เลือก Add group override 


จะปรากฏหน้าจอดังภาพ