คู่มือการใช้งาน (สำหรับผู้สอน)

33. การนำข้อสอบจากคลังข้อสอบมาจัดชุดเพื่อใช้สอบ