29. การสำรองข้อมูลในรายวิชา (Backup)


หากต้องการใช้รายวิชาเดิมหรือเก็บข้อมูลการสอนในภาคการศึกษาที่ผ่านมาควรทำการสำรองข้อมูลรายวิชาก่อน โดยขั้นตอนการสำรองข้อมูลในรายวิชาสำหรับผู้สอน ดังนี้