คู่มือการใช้งาน (สำหรับผู้สอน)

28. การสร้าง Group Chat

ในกรณีที่ผู้สอนต้องการส่งข้อความหานักศึกษาผ่านระบบ UBU LMS แบบแยกกลุ่มสามารถทำได้ดังนี้