คู่มือการใช้งาน (สำหรับผู้สอน)

23. การทำ User Overide เพื่อแก้ปัญหาการเข้าสอบเพิ่มเติม