คู่มือการใช้งาน (สำหรับผู้สอน)

21. การสร้างข้อสอบแบบ True / False