คู่มือการใช้งาน (สำหรับผู้สอน)

20. การสร้างข้อสอบแบบเติมคำในช่องว่าง