คู่มือการใช้งาน (สำหรับผู้สอน)

18. การใช้งานระบบเช็คชื่อเข้าเรียน ( Attendance )