คู่มือการใช้งาน (สำหรับผู้สอน)

16. การ Backup และ Restore รายวิชา