คู่มือการใช้งาน (สำหรับผู้สอน)

15. การ Import ข้อสอบแบบปรนัยจาก MS Word