คู่มือการใช้งาน (สำหรับผู้สอน)

12. การสร้าง Assignment การตั้งค่าการส่งงานต่างๆ