คู่มือการใช้งาน (สำหรับผู้สอน)

10. วิธีการวัดผลแบบ Scale โดยสร้าง Gradebook