คู่มือการใช้งาน (สำหรับผู้สอน)

9. วิธีการแทรก VDO ลงใน UBU LMS