คู่มือการใช้งาน (สำหรับผู้สอน)

6. การตั้งค่ารายวิชาเพื่อแบ่งกลุ่ม