คู่มือการใช้งาน (สำหรับผู้สอน)

4. การแบ่งกลุ่มผู้เรียนในรายวิชา