คู่มือการใช้งาน (สำหรับผู้สอน)

3. การเปิด SelfEnrollment