Course image 1411443-63 Learning Management in Thai Language การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
คณะศิลปศาสตร์

ธรรมชาติของภาษาไทย ทฤษฎีการเรียนรู้สำหรับครูภาษาไทย ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ภาษาไทยกับแนวคิดทางภาษาไทย สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผลการเรียนรู้และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม การประเมินผลการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อและการผลิตสื่อการเรียนรู้ภาษาไทย การออกแบบและการสร้างเครื่องมือทางภาษาไทย การฝึกการสอนระดับจุลภาค

Course image 1459221-65 Technology and Science in Archaeology เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ในโบราณคดี
คณะศิลปศาสตร์

แนวคิด ทฤษฎี วิธีการศึกษา วิธีการทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และตีความหลักฐานทางโบราณคดี วิธีการอนุรักษ์หลักฐานทางโบราณคดี วิธีการอนุรักษ์และบูรณะโบราณสถาน ฝึกปฏิบัติการและกรณีศึกษาวิธีการทางเทคโลยีและวิทยาศาสตร์ในโบราณคดี

Course image 1461494-63 Teaching Practicum and Professional Experience การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะศิลปศาสตร์

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาในฐานะครู การประยุกต์ใช้หลักการ ทฤษฏีและประสบการณ์วิชาชีพในการออกแบบการเรียนรู้และการปฏิบัติการสอน กลยุทธ์การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ การปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูในสถานศึกษา การจัดทำโครงการในสถานศึกษา หลักการการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพ การวัดประเมินผลภาระงานเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา

Course image 1454383-60/65 Politics, Government and Economy of the Mekong Region การเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
คณะศิลปศาสตร์

street vendor in  Ho Chi Minh Cityพัฒนาการทางการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจของภูมิภาคลุ่มน้ำโขง อุดมการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ โครงสร้างทางการปกครอง สถาบันทางการเมือง ระบบเศรษฐกิจ การบริการและการค้าภายในภูมิภาค

Course image 1411373-60 Local Thai Literature วรรณกรรมท้องถิ่นไทย
คณะศิลปศาสตร์

ความหมาย ลักษณะสำคัญ ประเภท ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมท้องถิ่นกับวิถีชีวิต บทบาทและหน้าที่ของวรรณกรรมท้องถิ่น การวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่น

Course image 1411218-60 Thai Language for Official Works ภาษาไทยเพื่องานราชการ
คณะศิลปศาสตร์

ลักษณะของภาษาไทยในงานราชการ องค์ประกอบของงานสารบรรณ ลักษณะงานสารบรรณ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนหนังสือราชการ

Course image 1461121-63 Philosophy of Education ปรัชญาการศึกษา
คณะศิลปศาสตร์

ความหมาย ขอบเขตและธรรมชาติของปรัชญาการศึกษา แนวทางในการแสวงหาความรู้ทางปรัชญา โครงสร้างของปรัชญาการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาการศึกษากับรูปแบบการสอนและการจัดการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ปรัชญาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Course image 1459220-65 Archaeology and Art History in Thailand โบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะในไทย
คณะศิลปศาสตร์

ความหมาย ขอบเขตการศึกษาวิชาโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะไทย วิธีการทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะ พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทยจากหลักฐานทางโบราณคดีและศิลปกรรม แหล่งโบราณคดีและแหล่งศิลปกรรมสำคัญในประเทศไทย โบราณคดีและศิลปกรรมในประเทศไทยยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคประวัติศาสตร์ เจนละ ทวารวดี เขมร อยุธยา ล้านช้างและอีสาน ล้านนา ธนบุรีและรัตนโกสินทร์

Course image 1421339-63 New Media Translation การแปลสื่อสมัยใหม่
คณะศิลปศาสตร์

การแปลข่าว เพลง ภาพยนตร์ โฆษณาและสื่ออื่น ๆ จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยที่ถูกต้องและเหมาะสม ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

Course image 1459110-65 History of Thailand ประวัติศาสตร์ไทย
คณะศิลปศาสตร์

ความหมาย องค์ประกอบของประวัติศาสตร์ หลักฐานประวัติศาสตร์กับการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ พัฒนาการสมัยก่อนประวัติศาสตร์ พัฒนาการของบ้านเมืองสู่รัฐ อาณาจักรสมัยประวัติศาสตร์ สุโขทัย อยุธยา ธนบุรีและรัตนโกสินทร์ ความเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ไทยกับภูมิภาค มรดกทางวัฒนธรรมไทย

Course image 1451220-65 Social Innovation นวัตกรรมทางสังคม ภาค1/2566
คณะศิลปศาสตร์

โลกของนวัตกรรมแบบต่าง ๆ แนวคิดนวัตกรรมทางสังคม องค์ประกอบของนวัตกรรมทางสังคม การสร้างนวัตกรรมทางสังคม การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมระยะต่าง ๆ การใช้นวัตกรรมทางสังคมในยุคดิสรัปชั่น แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการทางสังคม การพัฒนาระบบนิเวศที่บ่มเพาะผู้ประกอบการทางสังคม กิจการเพื่อสังคมกับนวัตกรรมทางสังคม ความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมกับนวัตกรรมทางสังคม การประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม ความรับผิดชอบของนวัตกรทางสังคม

Course image 1461411-63 School Systems and Administration ระบบสถานศึกษาและการบริหารระบบสถานศึกษาและการบริหาร
คณะศิลปศาสตร์

ระบบสถานศึกษารัฐบาลและเอกชนในประเทศไทย โครงสร้าง หน้าที่และวัฒนธรรมของสถานศึกษา การวิเคราะห์เชิงระบบเกี่ยวกับสถานศึกษา กฎหมายการศึกษา กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง หลักการ ทฤษฎีและการปฏิบัติงานการบริหารจัดการสถานศึกษา นโยบายและการวางแผน การจัดสรรทรัพยากร การเงินและงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารและประเมินโครงการ การบริหารงานวิชาการและกิจการนักเรียน งานอาคารและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา การบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร

Course image 1443100-63 Multiculturalism พหุวัฒนธรรม
คณะศิลปศาสตร์

Multiculturalism in Everyday Life in Asiaความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ ความหลากหลายของศิลปะและงานช่างพื้นถิ่น การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแสโลกาภิวัตน์กับผลกระทบทางวัฒนธรรม

Course image 1461121-63 Philosophy of Education ปรัชญาการศึกษา (กลุ่ม 5)
คณะศิลปศาสตร์

ความหมาย ขอบเขตและธรรมชาติของปรัชญาการศึกษา แนวทางในการแสวงหาความรู้ทางปรัชญา โครงสร้างของปรัชญาการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาการศึกษากับรูปแบบการสอนและการจัดการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ปรัชญาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Course image 1454274-65 Mekong Region Societies and Cultures สังคมและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
คณะศิลปศาสตร์

การคิดเเละวิเคราะห์ภูมิศาสตร์และการตั้งถิ่นฐาน ภาษา ประชากร ชาติพันธุ์ ศาสนาการเมือง ระบบเศรษฐกิจการเมือง การปกครองและขนบธรรมเนียมประเพณีในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง กรณีศึกษาจีนตอนใต้ เมียนมา เวียดนาม ไทย ลาวและกัมพูชา

Course image 1435341-63 Counterpoint การแต่งทำนองสอดประสาน
คณะศิลปศาสตร์

การศึกษาขั้นสูงเรื่องเสียงนำพื้นฐาน การเขียน 2 ถึง 5 แนวในรูปแบบของการเขียนทำนองสอดประสาน การประพันธ์โดยใช้หลักการแต่งทำนองสอดประสาน

Course image 1435311-63 Technology in Music Education เทคโนโลยีในดนตรีศึกษา
คณะศิลปศาสตร์

การใช้เทคโนโลยีสำหรับดนตรี วิธีการบันทึกโน้ตและเสียงดนตรี ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวในการผลิตสื่อ เทคโนโลยีในการสอนดนตรี

Course image 1435211-63 Psychology of Music Learning จิตวิทยาการเรียนรู้ดนตรี
คณะศิลปศาสตร์

จิตวิทยาในการเรียนดนตรี กระบวนการรับรู้และแรงกระตุ้น ปัจจัยเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ดนตรี การสร้างแรงบัลดาลใจ การใช้จิตวิทยาในการวิเคราะห์ผู้เรียน จริยธรรมและจรรยาบรรณครูดนตรีศึกษา

Course image 1461492-63 Professional Experience II การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
คณะศิลปศาสตร์

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ช่วยครูในชั้นเรียน ทักษะและสมรรถนะของผู้ช่วยครู การปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครู การช่วยงานครู การช่วยเหลือในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ การผลิตและการคัดสรรสื่อโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทางการศึกษา การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ การสื่อสารในชั้นเรียน การจัดการความรู้และกระบวนการถอดบทเรียน