Course image 1447313 การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน
ท่องเที่ยว


1447313Integrated Marketing Communication
การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน
คณะคณะศิลปศาสตร์
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต3(3-0-6)

คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน ทฤษฎีการสื่อสารกับการสื่อสารการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค เครื่องมือสื่อสารการตลาด ขั้นตอนการวางแผน การเขียนแผนและการนำเสนอแผนการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน


Course Description
Concepts of marketing communication; integrated marketing communication; communication theories and marketing communication; consumer behaviors; marketing communication tools; process of integrated marketing communication, planning, writing and plan presentation


Course image 1449111 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
ท่องเที่ยว


1449111Tourism and Hospitality Industry
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
คณะคณะศิลปศาสตร์
โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว
หน่วยกิต3(3-0-6)

คำอธิบายรายวิชา
ความสำคัญ องค์ประกอบของการท่องเที่ยวและบริการ ทรัพยากรการท่องเที่ยวของประเทศไทย ประเภทของธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค ระดับประเทศและระดับนานาชาติ พิธีการเข้าออกประเทศ หลักการตลาดการท่องเที่ยว ผลกระทบของการท่องเที่ยว แนวโน้มและสถานการณ์การท่องเที่ยว


Course Description
Importance, components of tourism and hospitality; Thailand’s tourism resources; types of business in tourist industry; tourist organizations and related agencies in regional, national and international levels; immigration clearance; principles of tourism marketing; impacts on tourism; tourism trends and situations


Course image 1449391 Topics in Tourism and Services
ท่องเที่ยว

ปรากฏการณ์ทางการท่องเที่ยวและการบริการที่ส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและระหว่างประเทศ การจัดการวิกฤต การบริหารความเสี่ยงทางการท่องเที่ยว การวิเคราะห์สถานการณ์ กรณีศึกษา การสัมมนาแลกเปลี่ยนประเด็นศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษ

Course image 1449335 Creative Management of Community-based Tourism ภาค 2/2564
ท่องเที่ยว

แนวคิด รูปแบบ และวิธีการในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน การวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน บทบาทและหน้าที่ขององค์กรในชุมชน ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อชุมชน กระบวนการวางแผนและการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง การสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ ๆ ของการท่องเที่ยว การต่อยอดองค์ความรู้เดิมของท้องถิ่นการเพิ่มคุณค่าการหาจุดเด่นและการจัดการกิจกรรมและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวโดยใช้กรณีศึกษาทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน

Course image 1449442 Strategic Management for Tourism and Services
ท่องเที่ยว

ความหมาย ความสำคัญ และแนวคิดการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ องค์ประกอบ กระบวนการและเทคนิคการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การกำหนดเป้าหมายและการวางนโยบายธุรกิจ โครงสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการแข่งขัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การประเมินผลและการควบคุมกลยุทธ์

Course image 1449333 Principles of Tour Guide
ท่องเที่ยว

ความสำคัญ บทบาทหน้าที่ คุณสมบัติ ความรับผิดชอบ กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับมัคคุเทศก์ เทคนิคการนำชม การจัดการนันทนาการในการนำเที่ยว การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การจัดการความปลอดภัยในการท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของมัคคุเทศก์ ระเบียบพิธีการเข้าออกราชอาณาจักร การฝึกปฏิบัตินอกสถานที่

Course image 1449334 Airline Business
ท่องเที่ยว

หลักการ องค์ประกอบ และขั้นตอนการดำเนินงานภายในธุรกิจการบิน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ บุคคลากร ประเภทของสายการบิน ประเภทของเครื่องบิน ท่าอากาศยาน การสำรองที่นั่ง ตารางบินการออกตั๋วเครื่องบิน ระเบียบพิธีการเข้าออกราชอาณาจักร รวมทั้งการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ

Course image 1449224 Media and information Technology for Tourism and Services
ท่องเที่ยว

ความสำคัญ บทบาท องค์ประกอบของการสื่อสาร ประเภทของสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ การเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ การออกแบบสื่อและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์

Course image 1449210 Management of Tourism Business and Services
ท่องเที่ยว

ความหมาย แนวคิด หลักการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการจัดการ การวางแผน การจัดรูปแบบองค์การ หลักการจูงใจ การควบคุมการทำงานของธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการทั้งในและต่างประเทศ ความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจ

Course image 1449230Introduction to Hotel and Restaurant
ท่องเที่ยว

ความหมาย ความเป็นมา และประเภทของธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร โครงสร้างหน้าที่ของแผนกต่าง ๆ ในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร การปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร รูปแบบการให้บริการ เทคนิคการบริการ การจัดการบริการด้านโรงแรมและภัตตาคาร คุณสมบัติของพนักงานโรงแรมและพนักงานภัตตาคาร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรมและภัตตาคาร


Course image 1449333 Principles of Tour Guide
ท่องเที่ยว

ความสำคัญ บทบาทหน้าที่ คุณสมบัติ ความรับผิดชอบ กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับมัคคุเทศก์ เทคนิคการนำชม การจัดการนันทนาการในการนำเที่ยว การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การจัดการความปลอดภัยในการท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของมัคคุเทศก์ ระเบียบพิธีการเข้าออกราชอาณาจักร การฝึกปฏิบัตินอกสถานที่

Course image 1449441 Sustainable Tourism Plannng and Developing
ท่องเที่ยว

แนวคิด องค์ประกอบการวางแผนและการพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการ บทบาทของภาคีที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การกำหนดกลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการ

Course image 1449336 Souvenir Business Management
ท่องเที่ยว

แนวคิด หลักการ ความหมาย ประเภทและรูปแบบของที่ระลึก การวางแผนและออกแบบของที่ระลึก การออกแบบและตกแต่งร้าน การสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อผลิตสินค้าของที่ระลึก การบริหารจัดการธุรกิจสินค้าของที่ระลึกและการฝึกปฏิบัติภาคสนาม

Course image 1449107Tourist Behavior
ท่องเที่ยวคำอธิบายรายวิชา
แนวคิดพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ประเภทนักท่องเที่ยว รูปแบบพฤติกรรมการท่องเที่ยว ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว การแบ่งกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยว แนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ การสร้างการบริการเพื่อรองรับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว

Course image 1449326-64 โลจิสติกส์การท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว

หลักการ ความสำคัญและองค์ประกอบของโลจิสติกส์การท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างโซ่อุปทานการท่องเที่ยวกับการให้บริการนักท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก การจัดการการไหลเวียนโลจิสติกส์ในการท่องเที่ยว การไหลเวียนของการขนส่งนักท่องเที่ยวและวัตถุสิ่งของ การไหลเวียนของบริการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ การไหลเวียนของจุดรับ-จ่ายเงิน การดูแลความปลอดภัย การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
          Principles, importance and components of tourism logistics; relations between tourism supply chain and tourist services; infrastructure and facilities; managing flow of tourism logistics; flow of tourism transportation and materials; information flow; checkout points; safety monitoring; environmental friendliness

Course image 1449239 Airline Industry
ท่องเที่ยว

หลักการ องค์ประกอบ และขั้นตอนการดำเนินงานภายในธุรกิจการบิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน ทั้งหน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงานระหว่างประเทศ บุคลากร ประเภทของสายการบิน อากาศยาน ท่าอากาศยาน การสำรองที่นั่ง และการออกบัตรโดยสาร ตารางบิน เส้นทางบิน และการขนส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ

Course image 1449226 Creative Marketing in Tourism and Services Industry
ท่องเที่ยว


คำอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสำคัญของการตลาดเชิงสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวและการบริการ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมการบริโภคของตลาดเป้าหมาย กระบวนการแบ่งส่วนตลาด ส่วนประสมของการตลาดก ารท่องเที่ยวและการบริการ การวางแผนและการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดท่องเที่ยวทั้งในประเทศและในภูมิภาค การวิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

Course image 1449100 Man and Tourism
ท่องเที่ยว

ประโยชน์ที่ได้รับจากการท่องเที่ยว สถานที่และการจัดการการท่องเที่ยว ลักษณะที่ดีของนักท่องเที่ยว ลักษณะที่ดีของเจ้าบ้าน ผลกระทบและกรณีศึกษาการท่องเที่ยว

Course image 1449206Thai Studies for Tourism
ท่องเที่ยว

ความหมาย ความสำคัญของความเป็นไทยพัฒนาการความเป็นมาของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ผ่านประวัติศาสตร์ ภาษาและวรรณกรรม ดนตรีและนาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ สถาปัตยกรรม ศาสนา ประเพณี ศิลปหัตถกรรม อาหาร และภูมิปัญญาไทย การยกระดับความเป็นไทยสู่สากลในด้านการท่องเที่ยว

Course image 1449 105-59 Tourism and Services Industry กลุ่ม 1 ภาค2/2564
ท่องเที่ยว

ความหมาย ความสำคัญ บทบาทและผลกระทบของการท่องเที่ยว องค์ประกอบทางการท่องเที่ยว ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจที่พัก ธุรกิจคมนาคม ธุรกิจของที่ระลึก ทรัพยากรการท่องเที่ยวของประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐบาล ภาคเอกชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ความหมายและประเภทของมัคคุเทศก์ พิธีการเข้าและออกนอกประเทศ หลักการตลาดการท่องเที่ยว แนวโน้มและสถานการณ์การท่องเที่ยว