1455154	 Reviews of ASEAN Society and Culture
Watcharee SrikhamSutida Tonlerd

1455154 Reviews of ASEAN Society and Culture

multi ethnic in Malaysiaประวัติศาสตร์ ลักษณะโครงสร้างทางสังคม ลักษณะทั่วไปและลักษณะเฉพาะของสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

1413103	Fundamental Vietnamese I
Watcharee Srikham

1413103 Fundamental Vietnamese I

ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาเวียดนามสำหรับผู้เริ่มเรียน ออกเสียงอักษรก๊วกหงือตามหลักสัทศาสตร์ เขียนคำศัพท์และประโยคง่าย ๆ ตามหลักไวยากรณ์ ฟังและพูดบทสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน

1412103 Fundamental Lao I
Nilobon Nakpalangkul

1412103 Fundamental Lao I

ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาลาวสำหรับผู้เริ่มเรียน ออกเสียงอักษรลาวตามหลักสัทศาสตร์ เขียนคำศัพท์และประโยคง่าย ๆ ตามหลักไวยากรณ์ ฟังและพูดบทสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน

1454492 Topics in Mekong Region Studies
Sutida Tonlerd

1454492 Topics in Mekong Region Studies

นิยามและขอบเขตของประเด็นศึกษาในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษา บทอ่านคัดสรรเกี่ยวกับภูมิภาคลุ่มน้ำโขง การนำเสนอในประเด็นศึกษาทางด้านภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
XInjiang,PRC