Course image 1461232 Media, Technology and Innovation for Learning
ศึกษาศาสตร์

คำอธิบายรายวิชา
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ประเภทของสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ การสร้าง การออกแบบและการประเมินสื่อ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ การแสวงหาและการเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้ การพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต


Course Description
Principles, concepts, theories, types of media, technology and innovation for learning; creation, design and evaluation of media; use of information technology and learning innovation for education; information and knowledge searching and selecting; development of media, technology and innovation for lifelong learning


Course image 1421232-63 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ (ภาค 1/2564)
ศึกษาศาสตร์

คำอธิบายรายวิชา
ทฤษฏีและแนวทางทางภาษาศาสตร์ สัทศาสตร์ วิทยาหน่วยคำ วากยสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ วจนปฏิบัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์สังคม


Course Description
Linguistic theories and approaches; phonetics; morphology; syntax; semantics; pragmatics; sociolinguistics

Course image 1461122-63 Language for Communication for Teachers ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
ศึกษาศาสตร์


คำอธิบายรายวิชา
การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้และการสื่อความหมายที่เหมาะสม ภาษาท่าทาง ภาษาพูดและภาษาเขียนที่เหมาะสมสำหรับครูในสถานการณ์ต่าง ๆ

Course image 1461231 หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้
ศึกษาศาสตร์

1461231 Curriculum and Learning Management Process
หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้
คณะ คณะศิลปศาสตร์
โปรแกรมวิชา -
หน่วยกิต 3(2-2-5)
คำอธิบายรายวิชา
รูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ทฤษฎีการเรียนรู้ ระบบการเรียนการสอน การออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด การพัฒนาทักษะการสอนและการจัดการชั้นเรียน การแปลงหลักสูตรสู่การจัดการกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษา

Course Description
Models and processes of curriculum development; learning theories; teaching and learning system; learning design with emphasis on thinking process; teaching skill development and classroom management; transformation of curriculum into learning process management in school settings
Course image 1456142 Introduction to Sociology and Anthropology
ศึกษาศาสตร์

ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นิยามและขอบเขตของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา วิธีการทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พฤติกรรมทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม วัฒนธรรมกับบุคลิกภาพ การจัดระเบียบทางสังคม กลุ่มสังคม การแบ่งช่วงชั้นทางสังคม สถาบันสังคม ปัญหาสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม การสอนสังคมและวัฒนธรรมในระดับมัธยมศึกษา

Course image 1435241-63 History of Western Music ประวัติดนตรีตะวันตก
ศึกษาศาสตร์

ประวัติรูปแบบ โครงสร้าง ประเภทและนักประพันธ์ดนตรีตะวันตก เครื่องดนตรีที่สำคัญในยุคบาโรก คลาสสิก โรแมนติก อิมเพรสต์ชั่นนิสม์และช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20

Course image 1456231 Geography of Thailand
ศึกษาศาสตร์

ภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศไทย ที่ตั้ง ขนาดและรูปร่าง พรมแดน ภูมิประเทศและภูมิอากาศ ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ภูมิภาคของประเทศไทย การสอนภูมิศาสตร์ไทยในระดับมัธยมศึกษา

Course image 1456131World Geography, Environments and Population
ศึกษาศาสตร์

กระบวนการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของโลก ภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติ การแบ่งภูมิภาคของโลก สิ่งแวดล้อม ประชากรโลก การสอนภูมิศาสตร์โลกในระดับมัธยมศึกษา

Course image 1461111-63 Teaching Profession (สายวิทย์) เทอม1/65
ศึกษาศาสตร์

จิตวิญญาณความเป็นครู องค์ประกอบและปัญหาของจรรยาบรรณ จรรยาบรรณวิชาชีพครูที่พึงประสงค์ การประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูในสถานศึกษา

Course image 1439243 Athletics
ศึกษาศาสตร์

ประวัติความเป็นมา การสาธิต ทักษะเบื้องต้น และเทคนิคกรีฑา การแข่งขันและความปลอดภัยในกรีฑา คุณลักษณะ คุณสมบัติ บทบาท และหน้าที่ของการเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนเทคนิคการฝึกกรีฑา การออกแบบโปรแกรมการฝึกของผู้ฝึกสอน กฎ กติกา และมารยาทในการแข่งขัน การดำเนินการตัดสิน รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกรีฑา

Course image 1421124 Communicative Grammar
ศึกษาศาสตร์

ไวยากรณ์ระดับพื้นฐานและไวยากรณ์ระดับสูงเพื่อการสื่อสารทางวาจา การเขียนรูปประโยคที่หลากหลายเพื่อการสื่อสาร การเขียนข้อความโดยคำนึงถึงกระบวนการเขียนและการเรียบเรียงความ

Basic and higher level of English grammar for oral communication, writing in various sentence types for communication, writing messages with consideration on processes and organizationCourse image 1411131 Evolution of Thai Language (ศษ.บ)
ศึกษาศาสตร์

ความเป็นมาของภาษาและอักษรไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม แนวโน้มของภาษาไทยในอนาคต

Course image 1411103 Critical Reading and Listening (ศษ.บ)
ศึกษาศาสตร์

หลักการรับสารอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาทักษะการอ่านและการฟังอย่างมีวิจารณญาณ การจับใจความ วินิจสาร ตีความ ท่าทีและจุดประสงค์ของสาร

Course image 1456121 Thai History for Teaching Social Studies
ศึกษาศาสตร์

สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นิยามและขอบเขตของประวัติศาสตร์ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์นิพนธ์ ปรัชญาประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย รัฐโบราณในดินแดนไทย อาณาจักรสุโขทัย อาณาจักรอยุธยา อาณาจักรธนบุรี การสถาปนา กรุงรัตนโกสินทร์ การปรับประเทศให้ทันสมัย การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมืองของไทยสมัยสงครามเย็น ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยในระดับมัธยมศึกษา

Course image 1461111 Teaching Profession (สายวิทย์)
ศึกษาศาสตร์

จิตวิญญาณความเป็นครู องค์ประกอบและปัญหาของจรรยาบรรณ จรรยาบรรณวิชาชีพครูที่พึงประสงค์ การประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูในสถานศึกษา

Course image 1411230 ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม
ศึกษาศาสตร์

แนวคิดและหลักการศึกษาภาษากับสังคมและวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคมและวัฒนธรรม ภาษากับปัจจัยทางสังคม ภาษากับโลกทัศน์และพลังของภาษาในสังคมไทย
          Concepts and principles of study of language, society and culture; relation between language, society and culture; language and social factors; language and world views and power of language in Thai society