Course image 2300114-59 พลเมืองศึกษา
ภาคต้น

ความหมายของความเป็นพลเมือง การส่งเสริมอำนาจของพลเมือง ความรับผิดชอบต่อสังคม สิทธิมนุษยชน เสรีภาพ ความเท่าเทียมทางสังคม วัฒนธรรมพลเมืองและประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง กิจการและการปกครองภาครัฐ สังคมแบบพหุนิยม การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเลือกตั้ง พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ การเมืองภาคประชาชน

Course image 2304101 Introduction to Local Government (กลุ่ม 01)
ภาคต้น
แนวคิด ทฤษฏีการปกครองท้องถิ่นในระบอบประชาธิปไตย พัฒนาการของการปกครองท้องถิ่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การปกครองในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค กระบวนการทางการปกครองท้องถิ่น เชิงกฎหมายและสถาบัน ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่น ลักษณะการปกครองท้องถิ่นไทยและปัญหาการปกครองท้องถิ่นไทย ข้อเสนอการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นไทย
Concepts and theories of local government in a democratic system; development of local government from the past to the present; local and regional government; legal and institutional processes of local government; relations between central government and local government; features of Thai local government and problems in Thai local government; proposals for Thai local government reform.
Course image 2301402 Internship (กลุ่ม 01)
ภาคต้น
การฝึกปฏิบัติงานในแหล่งฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชารัฐศาสตร์ เพื่อนำความรู้ต่างๆ ไป ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ตามระยะเวลาที่กำหนด การเตรียมความพร้อมเพื่อประกอบอาชีพ
Course image 2303302 จริยธรรมสาธารณะ (กลุ่ม 1)
ภาคต้น

2303302Public Ethics
จริยธรรมสาธารณะ
คณะคณะรัฐศาสตร์
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต3(3-0-6)

คำอธิบายรายวิชา
ความสำคัญของการศึกษาจริยธรรมสาธารณะสำหรับบุคลากรภาครัฐ แนวคิดพื้นฐาน ปรัชญาว่าด้วยจริยธรรมบุคคลของตะวันตกและตะวันออก ตัวแบบในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม กลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนตามข้อกำหนดขององค์กรระหว่างประเทศและประเทศที่พัฒนาแล้ว ข้อถกเถียงเกี่ยวกับจริยธรรมในศตวรรษที่ 21

Course image 2303324-59 Labor Relations (กลุ่ม 01)
ภาคต้น
แนวคิดและประวัติความเป็นมาของแรงงานสัมพันธ์ ขบวนการแรงงาน ความสัมพันธ์ขบวนการแรงงาน ความสัมพันธ์ระหว่างขบวนการแรงงานและทฤษฎีสังคม กระบวนการแรงงานสัมพันธ์ การจัดการความขัดแย้งและเจรจาต่อรอง กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ สิทธิของแรงงาน สภาพแวดล้อมของแรงงานและผลกระทบของแรงงานต่อระบบเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
Course image 2303301-59 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (กลุ่ม 01)
ภาคต้น
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ แนวคิดและความสำคัญของการสรรหา เทคนิคการคัดเลือก
Course image 2300103 Skills in Social Inquiry (กลุ่ม 01)
ภาคต้น
พื้นฐานการค้นคว้าหาข้อมูลจากห้องสมุดและแหล่งต่างๆ การอ้างอิง เทคนิคการอ่านและการคิด ในรูปแบบต่างๆ ทักษะการเขียนหลากหลายรูปแบบ การเขียนเชิงถกเถียง การเขียนเชิงวิเคราะห์ การเขียนเชิงเปรียบเทียบ การเขียนเชิงพรรณนา และการเขียนเชิงบรรยาย การนำเสนองาน
Course image 2303445-59 Seminar in Organizational Administration (กลุ่ม 01)
ภาคต้น
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานองค์การ ความท้าทายขององค์การในศตวรรษที่ 21 การจัดการความหลากหลายภายในองค์การ การสื่อสารภายในองค์การ การเมืองภายในองค์การ การพัฒนาองค์การสู่ความทันสมัย ภาวะผู้นำและจริยธรรมภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง ธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ การสร้างนวัตกรรมและการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะองค์การ
Course image 2303207 Human Resource Management (กลุ่ม 01)
ภาคต้น
ขอบเขตและมุมมองในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์ องค์การและรัฐประศาสนศาสตร์ หลักการแนวคิดและทฤษฎีในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละขั้นตอน เทคนิคและเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Course image 2303316-59 Public Policy Analysis and Formulation (กลุ่ม 01)
ภาคต้น
ระบบนโยบาย ความสัมพันธ์ระหว่างการกำหนดนโยบายและการวิเคราะห์นโยบาย ทฤษฎีและกรอบแนวคิดการวิเคราะห์นโยบาย กระบวนการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและนักวิเคราะห์นโยบาย การวิเคราะห์ทางเลือกนโยบาย ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์นโยบาย เทคนิคและวิธีการในการวิเคราะห์ทางเลือก การตัดสินใจทางเลือกนโยบาย คุณค่าและวัฒนธรรมนโยบาย กรณีตัวอย่างการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะในประเทศไทย
Course image 2303349-59 Innovation Management (กลุ่ม 01)
ภาคต้น
ประเภทของนวัตกรรม ทรัพยากร องค์การแห่งการเรียนรู้ บทบาทของสภาพแวดล้อมต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม กระบวนการนวัตกรรม นวัตกรรมในประเทศไทยและต่างประเทศ