กฎหมายระหว่างระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง_2104301_54
Narongrit MeepayungSupachai Wanalertsakul

กฎหมายระหว่างระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง_2104301_54

ความหมายของกฎหมายระหว่างประเทศ บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ บุคคลในทางระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน เขตอำนาจแห่งรัฐ กฎหมายทะเล กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ เอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตและกงสุล การระงับข้อพิพาทในทางระหว่าง ประเทศโดยสันติวิธี ศาลอาญาระหว่างประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกดคีเมือง_2134301_59
Narongrit MeepayungSupachai Wanalertsakul

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกดคีเมือง_2134301_59

ความหมายของกฎหมายระหว่างประเทศ บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ บุคคลในทางระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน เขตอำนาจแห่งรัฐ กฎหมายทะเล กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ เอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตและกงสุล การระงับข้อพิพาทในทางระหว่างประเทศโดยสันติวิธีและศาลอาญาระหว่างประเทศ

หลักกฎหมายปกครอง_2102202_54
Khanpet ChaitaweepNarongrit Meepayung

หลักกฎหมายปกครอง_2102202_54

ความหมายและลักษณะทั่วไปของฝ่ายปกครอง และกฎหมายปกครอง บ่อเกิดของกฎหมายปกครอง หลักพื้นฐานของกฎหมายปกครอง การใช้และการตีความกฎหมายปกครอง ทฤษฎีว่าด้วยการกระทำของฝ่ายปกครอง หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติราชการของฝ่ายปกครอง การจัดตั้งและสถานะทางกฎหมายของนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน การจัดองค์กรและบุคลากรของรัฐฝ่ายปกครอง

หลักกฎหมายปกครอง_2132301_59
Khanpet ChaitaweepNarongrit Meepayung

หลักกฎหมายปกครอง_2132301_59

ความหมายและลักษณะทั่วไปของฝ่ายปกครอง และกฎหมายปกครอง บ่อเกิดของกฎหมายปกครอง หลักพื้นฐานของกฎหมายปกครอง การใช้และการตีความกฎหมายปกครอง การจัดตั้งและสถานะทางกฎหมายของนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน การจัดองค์กรและบุคลากรของรัฐฝ่ายปกครอง ทฤษฎีว่าด้วยการกระทำของฝ่ายปกครอง หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติราชการเพื่อออกคำสั่งทางปกครองของฝ่ายปกครองตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎ สัญญาทางปกครอง ปฏิบัติการทางปกครองและทรัพย์สินของรัฐ

กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน 2101202_54
Piromporn ChaiyonNarongrit Meepayung

กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน 2101202_54

บทเบ็ดเสร็จทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สิน กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง ภาระจำยอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกินและภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1 และบรรพ 4

กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน_2131203_59
Piromporn ChaiyonNarongrit Meepayung

กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน_2131203_59

บทเบ็ดเสร็จทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สิน กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง ภาระจำยอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกินและภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1 และบรรพ 4

2131301,2101304 กฎหมายลักษณะมรดก
Montira Theaprasert

2131301,2101304 กฎหมายลักษณะมรดก


2131301Succession Law
กฎหมายลักษณะมรดก
คณะคณะนิติศาสตร์
โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต2(2-0-4)

คำอธิบายรายวิชา
บทเบ็ดเสร็จทั่วไปเกี่ยวกับมรดก สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก พินัยกรรม วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก มรดกที่ไม่มีผู้รับ อายุความ ปัญหาข้อพิพาทและการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับมรดก ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 6


กฎหมายลักษณะหนี้ 2101201_54
Narongrit MeepayungPadit Panthong

กฎหมายลักษณะหนี้ 2101201_54

บทเบ็ดเสร็จทั่วไป วัตถุแห่งหนี้ ผลแห่งหนี้ ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน โอนสิทธิเรียกร้อง และความระงับแห่งหนี้ตามที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2

กฎหมายลักษณะหนี้_2131201_59
Narongrit MeepayungPadit Panthong

กฎหมายลักษณะหนี้_2131201_59

บทเบ็ดเสร็จทั่วไปเกี่ยวกับหนี้ วัตถุแห่งหนี้ ผลแห่งหนี้ ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน โอนสิทธิเรียกร้อง และความระงับแห่งหนี้ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2