2302101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ(กลุ่มที่ 2)
Chantha ThanawattanawongThawatchai Worrakittimalee

2302101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ(กลุ่มที่ 2)

2302101Introduction to International Relations
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
คณะคณะรัฐศาสตร์
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต3 (3-0-6)
รายวิชาต่อเนื่อง:23013122301313230140823021022302103230220123022022302203230220423022052302206230220723022082302209230221023022112302212

คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดและทฤษฎีของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตัวแสดงและโครงสร้างของการเมืองระหว่างประเทศ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ กฎหมายและองค์การระหว่างประเทศ เครื่องมือในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศร่วมสมัย

2302103 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
วิศรา ไกรวัฒนพงศ์

2302103 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ


2302103International Relations Theory
ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
คณะคณะรัฐศาสตร์
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต3(3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา:2302101:59

คำอธิบายรายวิชา
ทฤษฎี แนวความคิด และกรอบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การประยุกต์ใช้เพื่ออธิบายและทำความเข้าใจปรากฏการณ์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลไก กระบวนการ และตัวแสดงต่างๆ ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ


2303438 การบริหารโครงการ (Project Management)
Warut  Ingkhathawornwong

2303438 การบริหารโครงการ (Project Management)

แนวคิด วิวัฒนาการและปรัชญาของการประเมินผลโครงการ ความสัมพันธ์ระหว่าง กระบวนการจัดการและกระบวนการบริหารโครงการ วงจรชีวิตโครงการ บริบททางกลยุทธ์ของโครงการ การออกแบบองค์การโครงการ หลักการปฏิบัติการในการบริหารโครงการ พลวัตระหว่างบุคคลในการบริหารโครงการ องค์ประกอบทางวัฒนธรรมในการบริหารโครงการ


 The concepts, the evolution and the philosophy of project evaluation, the relations in management process and project management process, project life cycle, strategic contexts of projects, organizational design for project management, the principles of project operations, interpersonal dynamics in the management projects, and cultural elements in project management.

2303207 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Wipapan  Trakoonsantirat

2303207 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ขอบเขตและมุมมองในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์ องค์การและรัฐประศาสนศาสตร์ หลักการแนวคิดและทฤษฎีในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละขั้นตอน เทคนิคและเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรมนุษย์

2303436 ทฤษฎีการบริหารการพัฒนา
พสิษฐ์ วงษ์งามดี

2303436 ทฤษฎีการบริหารการพัฒนา

2303436Development Administration Theory
ทฤษฎีการบริหารการพัฒนา
คณะคณะรัฐศาสตร์
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต3 (3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา:2303101:54 หรือ
2303101:59

คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดและวิวัฒนาการของทฤษฎีการบริหารการพัฒนา ตัวแบบการพัฒนา การวางแผนและการจัดองค์การในการพัฒนา โครงการพัฒนา บทบาทและคุณสมบัติของนักพัฒนาและปัญหาในการพัฒนา

2300103 ทักษะการค้นคว้าทางสังคมศาสตร์
Quanchai  Kerddaenดวงนภา นิธิยานันท์

2300103 ทักษะการค้นคว้าทางสังคมศาสตร์

พื้นฐานการค้นคว้าหาข้อมูลจากห้องสมุดและแหล่งต่างๆ การอ้างอิง เทคนิคการอ่านและการคิด ในรูปแบบต่างๆ ทักษะการเขียนหลากหลายรูปแบบ การเขียนเชิงถกเถียง การเขียนเชิงวิเคราะห์ การเขียนเชิงเปรียบเทียบ การเขียนเชิงพรรณนา และการเขียนเชิงบรรยาย การนำเสนองาน 

2300101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
รจนา คำดีเกิดดวงนภา นิธิยานันท์

2300101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์

พัฒนาการของการศึกษาการเมือง ความหมายของการเมืองในรัฐศาสตร์ทั้งแคบและกว้าง รูปแบบของรัฐ ระบอบการปกครอง รัฐธรรมนูญและกฎหมายมหาชนกับสถาบันการปกครอง แนวทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ ระบบการเมือง พฤติกรรมและกระบวนการทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง ความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมือง ผลผลิตและสมรรถนะของระบบการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม ขบวนการทางสังคมและประชาสังคม นโยบายสาธารณะกับรัฐประศาสนศาสตร์หรือการจัดการภาครัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ