1700100 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่
Nara Hatthasin

1700100 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่คำอธิบายรายวิชา
แนวคิด วิวัฒนาการและแนวโน้มการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ภาวะผู้นำในการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการควบคุม โครงสร้างองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 อีคอมเมิร์ซและการเงินอิเล็กทรอนิกส์


1700101 ธุรกิจเบื้องต้นและกฎหมายธุรกิจ
Piromporn ChaiyonNara HatthasinBussakorn Khumhome

1700101 ธุรกิจเบื้องต้นและกฎหมายธุรกิจ


1700101Introduction to Business and Business Laws
ธุรกิจเบื้องต้นและกฎหมายธุรกิจ
คณะคณะบริหารศาสตร์
โปรแกรมวิชาการจัดการการตลาด
หน่วยกิต3(3-0-6)
รายวิชาต่อเนื่อง:1701311

คำอธิบายรายวิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ จรรยาบรรณทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม ภาพรวมการเป็นผู้ประกอบการและการเป็นเจ้าของธุรกิจ การจัดการและการจัดองค์กรธุรกิจ การจัดการการดำเนินงานและคุณภาพ พฤติกรรมและแรงจูงใจของพนักงาน การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค การบัญชีและภาษีอากร เอกเทศสัญญาในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายธุรกิจ ทรัพย์สินทางปัญญา


Course Description
Introduction to business environment; business ethics and social responsibility; overview of entrepreneurship and business ownership; business organization and management; operation and quality management; employee behavior and motivation; marketing and consumer behavior; accounting and taxation; specific contracts in civil and commercial code; business laws; intellectual property