1501401 หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ (Sec.2)
Saksit SripaAnuvadh VadhnapijyakulSawaeng Watcharathanakij

1501401 หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ (Sec.2)

1501401Principles of Research Methodology in Pharmacy
หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์
คณะคณะเภสัชศาสตร์
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต3(3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา:1501101:59
รายวิชาต่อเนื่อง:150150215046321506531

คำอธิบายรายวิชา
การตั้งคำถามงานวิจัย การตั้งสมมติฐานให้สอดคล้องกับคำถามงานวิจัย การสืบค้นและทบทวนวรรณกรรม การเลือกใช้รูปแบบและระเบียบวิธีวิจัย การสร้างและทดสอบคุณสมบัติของแบบสอบถาม การเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างและคำนวณจำนวนตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย การเลือกใช้การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อตอบคำถามงานวิจัย การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างการวิจัยและรายงานวิจัย


Course Description
Formulate research questions; hypothesize related to research questions; systematic literature review; select research methodology; formulate questionnaires and testing; select sampling methods and calculate sample size; select statistical data analysis to answer research questions; interpret data analysis; writing research proposal and report