Course image 1411261 Contemporary Thai Literature
ภาษาไทยและการสื่อสาร

รูปแบบ เนื้อหา แนวคิดและกลวิธีการประพันธ์วรรณกรรมไทยสมัยเริ่มรับอิทธิพล
งานเขียนแบบตะวันตกจนถึงปัจจุบัน อิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมต่อการสร้าง
และเสพวรรณกรรมไทยร่วมสมัย การวิเคราะห์วรรณกรรมไทยร่วมสมัย

Course image 1411101 Thai Language for Communication
ภาษาไทยและการสื่อสาร

ภาษากับการสื่อสาร ภาษากับความคิด ศิลปะการใช้ภาษาไทย การอ่านเชิงวิเคราะห์ การเขียนแสดงความคิดเห็น


Course image 1411232-63 Thai Linguistics ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
ภาษาไทยและการสื่อสาร

ลักษณะของภาษาและภาษาศาสตร์ ประวัติการศึกษาภาษาศาสตร์ สาขาของภาษาศาสตร์ หลักการบันทึกข้อมูลภาษาด้วยสัทอักษรสากล (ไอพีเอ) ระบบเสียง ระบบคำ ระบบประโยค