Course image 1411335 Thai Discourse Analysis
ภาษาไทยและการสื่อสาร

แนวคิดเกี่ยวกับวาทกรรม แนวทางศึกษาวาทกรรมในภาษาไทย การเชื่อมโยงความ การเชื่อมความหมาย การวิเคราะห์วาทกรรมในมิติภาษาและมิติสังคม