1114321 ระเบียบวิธีวิจัยทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Pongsak Rattanachaikunsopon

1114321 ระเบียบวิธีวิจัยทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1114321Research Methodology in Occupational Health and Safety
ระเบียบวิธีวิจัยทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะคณะวิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชาภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หน่วยกิต3(3-0-6)
รายวิชาต่อเนื่อง:CO 1114328

คำอธิบายรายวิชา
วิธีทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในงานวิจัยทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การกำหนดปัญหาและการตั้งสมมุติฐาน ชนิดของตัวแปร การพิจารณาตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย กรอบแนวความคิดในการวิจัย การสุ่มตัวอย่างและการคำนวณขนาดตัวอย่าง การออกแบบงานวิจัย การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล การวัด ความเที่ยงและความตรงของเครื่องมือ การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนเค้าโครงวิจัย


Course Description
Scientific research methodology in occupational health and safety research; problem scoping and hypothesis; types of variables; the variables used in the research; research concept; sampling and sample size determination; research designs; the tools used to collect data; validity and reliability of the tools; data collection, analysis and research proposal writing


1114211 Anatomy and Physiology
Pongsak Rattanachaikunsoponนิภาพร คำหลอมดร.กติกา สระมณีอินทร์

1114211 Anatomy and Physiology

1114211Anatomy and Physiology
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน
คณะคณะวิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชาภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หน่วยกิต3(3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา:1101105:60 และ 1101106:60
รายวิชาต่อเนื่อง:11142211114313

คำอธิบายรายวิชา
พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์ของระบบอวัยวะในมนุษย์ มหกายวิภาคและจุลกายวิภาคของอวัยวะในระบบต่าง ๆ โครงสร้างและความสัมพันธ์ของอวัยวะต่าง ๆ กลไกการทำงานของร่างกายในระบบที่สำคัญตั้งแต่ระดับเซลล์จนถึงการทำงานร่วมกันของอวัยวะในระบบต่าง ๆ ประกอบด้วย โครงกระดูก กล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบน้ำเหลือง อวัยวะรับความรู้สึก และการรักษาระดับอุณหภูมิของร่างกาย


1114311 Occupational Epidemiology
Soontaree Sarangkhamชัญญากานต์ โกกะพันธ์

1114311 Occupational Epidemiology

1114311Occupational Epidemiology
วิทยาการระบาดอาชีวอนามัย
คณะคณะวิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชาภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หน่วยกิต3(3-0-6)

คำอธิบายรายวิชา
หลักการและแนวคิดทางระบาดวิทยา ธรรมชาติการเกิดโรคและระดับการป้องกันโรค การวัด ทางระบาดวิทยาและสถิติที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยาเบื้องต้น หลักการเฝ้าระวังและ การสอบสวนระบาดวิทยา รูปแบบการเฝ้าระวังและการสอบสวนทางระบาดวิทยาของโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม การประยุกต์หลักการทางระบาดวิทยาและข้อมูลข่าวสารทางระบาดวิทยาในงานอาชีวอนามัย รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการเฝ้าระวังและการสอบสวนทางระบาดวิทยาจากเหตุการณ์สมมติและการจัดทำรายงานและการให้ข้อเสนอแนะ


1114312 Safety Occupational, Health and Environment Law
Soontaree Sarangkhamชัญญากานต์ โกกะพันธ์

1114312 Safety Occupational, Health and Environment Law

1114312Safety Occupational, Health and Environment Law
กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
คณะคณะวิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชาภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หน่วยกิต2(2-0-4)

คำอธิบายรายวิชา
ความรู้พื้นฐานด้านกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรฐานตามประกาศของ OSHA และ NIOSH รวมทั้งกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


1114314 Chemical Hazardous Material Management and Emergency Response
Kannalinya Boontee

1114314 Chemical Hazardous Material Management and Emergency Response

1114314Chemical Hazardous Material Management and Emergency Response
การจัดการสารเคมี วัตถุอันตราย และการเผชิญเหตุฉุกเฉิน
คณะคณะวิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชาภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หน่วยกิต3(3-0-6)

คำอธิบายรายวิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมี ชนิดของอุบัติภัยและสาเหตุของอุบัติภัยจากสารเคมีที่เป็นอันตรายที่มีใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ การบ่งชี้วัตถุอันตราย การจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์และการติดฉลากตามระบบ GHS เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) วิธีที่ถูกต้องในการจัดเก็บการใช้และการทำลายสารเคมีความปลอดภัยในการขนย้ายและขนส่ง การกักกันและการเก็บกักสารเคมีรั่วไหล วิธีป้องกันอุบัติภัยจากสารเคมีและการเตรียมความพร้อมและการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน


1114324 Management System Standards
Soontaree SarangkhamPornthip Tharbthongชัญญากานต์ โกกะพันธ์

1114324 Management System Standards

1114324Management System Standards
มาตรฐานระบบการจัดการ
คณะคณะวิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชาภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หน่วยกิต3(3-0-6)

คำอธิบายรายวิชา
ข้อกำหนดและการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการ มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) ระบบมาตรฐานความปลอดภัย (มอก.18001/OHSAS 18001) มาตรฐานการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301) ระบบจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล (ISO 14001) ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล (ISO 9001) ข?อกําหนดทั่วไปว?าด?วยความสามารถของห?องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO 17025) และมาตรฐานสากลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


1114412 Industrial Safety
Soontaree SarangkhamPornthip Tharbthong

1114412 Industrial Safety

1114412Industrial Safety
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
คณะคณะวิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชาภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หน่วยกิต3(3-0-6)

คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดและหลักการจัดการความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม การจัดองค์กรด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย การจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน การตรวจความปลอดภัย การสอบสวนวิเคราะห์และเขียนรายงานอุบัติเหตุ การคำนวณค่าสถิติอุบัติเหตุ และการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย


1114414 Industrial Ventilation
Kannalinya Boonteeนิภาพร คำหลอม

1114414 Industrial Ventilation

1114414Industrial Ventilation
การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม
คณะคณะวิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชาภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หน่วยกิต3(3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา:1114315:60

คำอธิบายรายวิชา
หลักการการระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม การระบายอากาศแบบทั่วไปและการระบายอากาศเฉพาะที่ ฮูด อุปกรณ์ทำความสะอาดอากาศ พัดลม การออกแบบและคำนวณระบบระบายอากาศแบบทั่วไปและการระบายอากาศเฉพาะที่ คุณภาพอากาศในอาคาร การทดสอบประสิทธิภาพระบบระบายอากาศ การตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่อง


1114416 Industrial Psychology
Soontaree SarangkhamPornthip Tharbthong

1114416 Industrial Psychology


1114 416Industrial Psychology
จิตวิทยาอุตสาหกรรม
คณะคณะวิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชาภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หน่วยกิต2(2-0-4)

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดและหลักการของจิตวิทยาอุตสาหกรรม ทฤษฎีแรงจูงใจและการเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ทฤษฎีบุคลิกภาพและบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ในองค์กร ทฤษฎีภาวะผู้นำและลักษณะผู้นำที่ดี  องค์ประกอบของมนุษย์สัมพันธ์และการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย  การกำจัดพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย และการประยุกต์จิตวิทยากับการปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม