1111413	Evolution
Thawon Supapromดร.สุทธนา ปลอดสมบูรณ์ปราการ ภิรมย์กิจ

1111413 Evolution

1111413Evolution
วิวัฒนาการ
คณะคณะวิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชาภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หน่วยกิต3(3-0-6)

คำอธิบายรายวิชา
กำเนิดของสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการของสารอินทรีย์ โลกของอาร์เอ็นเอและดีเอ็นเอ กำเนิดของโปรคาริโอตและยูคาริโอต เอนโดซิมไบโอซีส จุลวิวัฒนาการและความผันแปรทางพันธุกรรม แนวคิดวิวัฒนาการของดาร์วินและการคัดเลือกโดยธรรมชาติ ความถี่ของยีนและจีโนไทป์ กฎของฮาร์ดี-ไวน์เบอร์ก วิวัฒนาการระดับมหภาค การเกิดสปีชีส์ใหม่ กลไกการแบ่งแยกทางการสืบพันธุ์ ทฤษฎีวิวัฒนาการและหลักฐานวิวัฒนาการ วิวัฒนาการของพืช วิวัฒนาการของสัตว์ และวิวัฒนาการของมนุษย์ การสูญพันธุ์และการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่


Course Description
Origin of life and organic evolution; RNA and DNA world; origin of prokaryotes and eukaryotes; endosymbiosis; microevolution and genetic variation; Darwinism and natural selection; gene and genotype frequencies; Hardy-Weinberg’ s law; macroevolution; speciation; mechanism of reproductive isolation; evolution theory and evidences of evolution; plant evolution, animal evolution and human evolution; extinction and mass extinction


1111332	Cytogenetics
Thawon Supapromดร.สุทธนา ปลอดสมบูรณ์

1111332 Cytogenetics

1111332Cytogenetics
เซลล์พันธุศาสตร์
คณะคณะวิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชาภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หน่วยกิต3(2-3-4)

คำอธิบายรายวิชา
โครงสร้าง หน้าที่ และการทำงานของยีนและโครโมโซม พฤติกรรมของโครโมโซมระหว่างการแบ่งนิวเคลียสของเซลล์ โครโมโซมลักษณะพิเศษ เทคนิคการย้อมแถบของโครโมโซม ความผันแปรของโครโมโซมในพืช สัตว์ และมนุษย์ การศึกษาโครโมโซม การวิเคราะห์คาริโอไทป์และ และการวินิจฉัยก่อนคลอด เซลล์พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล


Course Description
Structure and function of gene and chromosome; chromosome behavior during karyokinesis; specialized chromosomes; chromosome banding techniques; chromosome variations both number and structure in plants, animals and human; chromosome study, karyotype analysis and prenatal diagnosis; molecular cytogenetics


1111433 Integrated Agricultural Biology
ผศ.อชิรญาณ์ปวริศกร วัฒนโกศล

1111433 Integrated Agricultural Biology

1111433Integrated Agricultural Biology
ชีววิทยาการเกษตรบูรณาการ
คณะคณะวิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชาภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หน่วยกิต3(2-3-4)

คำอธิบายรายวิชา

การเพาะเห็ดเชิงพาณิชย์  จุลินทรีย์กับกระบวนการเป็นปุ๋ยหมัก  บทบาทของไรโซเบียมในการตรึงไนโตรเจน สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินและแหนแดงกับการใช้ประโยชน์ อาร์บัสคูล่าร์ไมคอร์ไรซ่าของพืชเศรษฐกิจ  โรคพืชและสารพิษในผลผลิตการเกษตร  การควบคุมศัตรูพืชด้วยจุลินทรีย์  การผลิตและใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร  ปศุสัตว์และคุณภาพผลิตภัณฑ์1111211 Ecology
Pratyaporn Wanchaiดร.สุทธนา ปลอดสมบูรณ์

1111211 Ecology

1111211Ecology
นิเวศวิทยา
คณะคณะวิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชาภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หน่วยกิต3(3-0-6)

คำอธิบายรายวิชา
นิยามและขอบเขตการศึกษานิเวศวิทยา นิเวศวิทยาประชากร นิเวศวิทยาสังคมชีวิต ระบบนิเวศ นิเวศวิทยาบนบก นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ อิทธิพลของสิ่งมีชีวิตต่อระบบนิเวศ สภาพแวดล้อมของโลก การอนุรักษ์และการคืนสภาพทางนิเวศวิทยา พฤติกรรมสัตว์ระดับตัวตน พฤติกรรมสัตว์สังคม การจัดการแหล่งเรียนรู้ทางนิเวศวิทยา


1111311 Plant Morphology and Anatomy
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ช่อทิพย์ กัณฑโชติอ้อฤทัย ใจบุญ

1111311 Plant Morphology and Anatomy

1111311Plant Morphology and Anatomy
สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของพืช
คณะคณะวิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชาภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หน่วยกิต3(2-3-4)

คำอธิบายรายวิชา
เซลล์ เนื้อเยื่อ และระบบเนื้อเยื่อของพืช การเปลี่ยนแปลงของเซลล์และเนื้อเยื่อในการเจริญและพัฒนาในระยะต่างๆ ของอวัยวะพืช โครงสร้างของพืชที่ไม่มีท่อลำเลียงและพืชที่มีท่อลำเลียง และ ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ การถ่ายละอองเรณูและการปฏิสนธิของพืชมีเมล็ด


 1111313 Plant Physiology
ผศ.ดร.อรัญญา พิมพ์มงคล

1111313 Plant Physiology

1111313Plant Physiology
สรีรวิทยาของพืช
คณะคณะวิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชาภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หน่วยกิต3(2-3-4)

คำอธิบายรายวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับน้ำ การดูดและการลำเลียงน้ำ การคายน้ำ ธาตุอาหารพืช การดูดและการลำเลียงแร่ธาตุ การลำเลียงสารอินทรีย์ ไบโอเอนเนอร์เจติกส์และเมแทบอลิซึม การสังเคราะห์แสง การหายใจ เมแทบอลิซึมของไนโตรเจน การเจริญเติบโตของพืชและการควบคุม สารทุติยภูมิ สรีรวิทยาด้านความเครียดของพืช


1111315 Plant Taxonomy
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ช่อทิพย์ กัณฑโชติ

1111315 Plant Taxonomy

1111315Plant Taxonomy
อนุกรมวิธานพืช
คณะคณะวิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชาภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หน่วยกิต3(2-3-4)

คำอธิบายรายวิชา
พืชดอก การจำแนก การตั้งชื่อและการระบุ ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่นำมาใช้ในงานอนุกรมวิธาน ลักษณะประจำวงศ์ ถิ่นกำเนิด การกระจายพันธุ์ และความสำคัญทางเศรษฐกิจของพืชใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยว
1111317 Invertebrate Biology
Thawon Supapromดร.สุทธนา ปลอดสมบูรณ์

1111317 Invertebrate Biology

1111317Invertebrate Biology
ชีววิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
คณะคณะวิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชาภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หน่วยกิต3(2-3-4)

คำอธิบายรายวิชา
ลักษณะสำคัญโดยทั่วไปของสัตว์ การจัดจำแนก สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา และ ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง บูรณาการความรู้เชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ความสำคัญทางเศรษฐกิจ


1111419 Seminar
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ช่อทิพย์ กัณฑโชติ

1111419 Seminar

1111419Seminar
สัมมนา
คณะคณะวิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชาภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หน่วยกิต1 (1-0-2)

คำอธิบายรายวิชา
การนำเสนอด้วยปากเปล่า และการรายงานเกี่ยวกับหัวข้อคัดสรรในสาขาวิชาชีววิทยา อภิปรายกลุ่ม และร่วมสัมมนาโดยอาจารย์หรือวิทยากรรับเชิญ


1111431 Genetic Engineering
กัลย์ชิญาภัท อริยะเชาว์กุล

1111431 Genetic Engineering


1111431
Genetic Engineering
พันธุวิศวกรรม
คณะคณะวิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชาภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หน่วยกิต3(3-0-6)

คำอธิบายรายวิชา
โครงสร้างและการทำงานของสารพันธุกรรม การควบคุมและการแสดงออกของยีน เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมและการโคลนยีน การประยุกต์ใช้เพื่อการตรวจพิสูจน์ การปรับปรุงพันธุกรรมหรือสร้างสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่มีความสำคัญทางการเกษตร อุตสาหกรรมและการแพทย์ ข้อควรระวังและความปลอดภัยในการทำงานด้านพันธุวิศวกรรม หลักการวิเคราะห์ความเสี่ยงและความปลอดภัยทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม รวมทั้งความก้าวหน้าทางพันธุวิศวกรรม