1131233	Modern Physics Laboratory I
Teerawat PiromjitpongKanchana SivalertpornChoksin TanahoungOngard ThiabgohUdom Tipparach

1131233 Modern Physics Laboratory I

1131233Modern Physics Laboratory I
ปฏิบัติการฟิสิกส์ยุคใหม่ 1
คณะคณะวิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต1(0-3-0)

คำอธิบายรายวิชา
การวิเคราะข้อมูลและการเขียนกราฟด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โมดูลัสของยัง ซิมเปิลฮาร์โมนิก กล่องดำเชิงกล คลื่นนิ่ง เทอร์โมคัปเปิ้ล การแผ่รังสีความร้อน การขยายตัวทางความร้อน


Course Description
Data analysis and graph plotting using computer program; Young’s modulus; simple harmonic; mechanics black box; standing wave; thermocouple; heat radiation; thermal expansion


1105103 Principles of Physics
sura wuttiprom

1105103 Principles of Physics

1105103Principles of Physics
หลักฟิสิกส์
คณะคณะวิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต3(2-3-4)

คำอธิบายรายวิชา
แรงและกฎการเคลื่อนที่ งานพลังงาน โมเมนตัมและการชน การเคลื่อนที่แบบหมุน สมดุล คลื่นและเสียง ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ แสงและการประยุกต์ การทดลองที่สอดคล้องกับหัวข้อบรรยาย


Course Description
Force and laws of motion; work and energy; momentum and collision; rotational motion; equilibrium; waves and sounds; heat and thermodynamics; electricity and magnetism; direct and alternating current circuits; optics and applications; experiments related to lectures

1121103 Chemistry for Chemistry Students Laboratory II
Pranorm Saejuengดร. อริสรา อิสสะรีย์

1121103 Chemistry for Chemistry Students Laboratory II

1121103Chemistry for Chemistry Students Laboratory II
ปฏิบัติการเคมีสำหรับนักศึกษาเคมี 2
คณะคณะวิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต1(0-3-0)

คำอธิบายรายวิชา
การไทเทรตกรด-เบส ไฮโดรไลซีส บัฟเฟอร์ ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี สมบัติของโลหะเรพรีเซนเตทิฟ สมบัติของอโลหะเรพรีเซนเตทิฟ คลอไรด์ไอออนในน้ำ ออกซิเจนที่ละลายในน้ำ


Course Description
Acid–base titration; hydrolysis; buffer; electrochemical reaction; properties of representative metals; properties of representative non-metals; chloride ions in water; dissolved oxygen in water


1131103 Mechanics, Waves and Heat
Teerawat PiromjitpongChoksin Tanahoung

1131103 Mechanics, Waves and Heat

1131103Mechanics, Waves and Heat
กลศาสตร์ คลื่นและความร้อน
คณะคณะวิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต3(3-0-6)

คำอธิบายรายวิชา
แคลคูลัสของการแปรผันและหลักของการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด สมการลากรานจ์และการนำไปใช้ พลังงาน มวลและโมเมนตัม กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่เป็นวงกลม งานและพลังงาน แรงและสนาม แรงอนุรักษ์ กลศาสตร์ของระบบอนุภาค การดลและการชน แรงสูนย์กลาง การวิเคระห์มิติ การออสซิเลต คลื่นและเสียง กลศาสตร์ของไหล คลื่นน้ำ ความร้อน ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส แนวคิดและกฏทางอุณหพลศาสตร์ แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกลศาสตร์สถิติ


Course Description
Calculus of variations and principle of least action; Lagrange's Equations and applications, Energy, mass, momentum, newton’s laws of motion, circular motion, work and energy, force and field, conservative force, mechanics of a system of particles, impulse and collisions, central forces, dimensional analysis, oscillations; waves and sounds, fluid mechanics, water waves; heat, kinetic theory of gases, concepts and laws of thermodynamics, basic ideas of Statistical Mechanics


1131261 Mathematics for Physics Teachers
Ongard Thiabgoh

1131261 Mathematics for Physics Teachers

1131261Mathematics for Physics Teachers
คณิตศาสตร์สำหรับครูฟิสิกส์
คณะคณะวิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต3(3-0-6)

คำอธิบายรายวิชา
อนุกรม อนุกรมเทเลอร์ จำนวนเชิงซ้อน เมทริกซ์ สมการเชิงอนุพันธ์แบบธรรมดา สมการเชิงอนุพันธ์แบบธรรมดาลำดับที่หนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์แบบธรรมดาลำดับที่สอง ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ ผลเฉลยที่อยู่ในรูปอนุกรมกำลัง ฟังก์ชันพิเศษ ฟังก์ชั่นก่อกำเนิด ฟังก์ชันแกมมา ฟังก์ชันเบต้า การแปลงลาปลาซ อนุกรมฟูเรียร์และการแปลงฟูเรียร์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ปัญหาค่าขอบ


Course Description
Series; Taylor series; complex numbers; matrices; ordinary differential equations (ODEs), first-order ODEs, second order ODEs, systems of ODEs, series solutions of ODEs; special functions, generating functions; Gamma function; Beta function; Laplace transform; Fourier series and Fourier transform; partial differential equations; boundary-value problems


1461121	Philosophy of Education
Nonglak SungsumanSaksri SupasornKarntarat Wuttiselaดร.ปริญา ปริพุฒ

1461121 Philosophy of Education

1461121Philosophy of Education
ปรัชญาการศึกษา
คณะคณะศิลปศาสตร์
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต2(2-0-4)

คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ขอบเขตและธรรมชาติของปรัชญาการศึกษา แนวทางในการแสวงหาความรู้ทางปรัชญา โครงสร้างของปรัชญาการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาการศึกษากับรูปแบบการสอนและการจัดการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ปรัชญาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน


Course Description
Definitions, scopes and nature of philosophy of education; modes of philosophical Inquiry; functions of philosophy of education; relation between philosophy of education and teaching styles and learning management; applications of educational principles for sustainable development