Course image 1411160-63 วรรณกรรมศึกษา ภาค 2/2564
คณะศิลปศาสตร์

ความหมายของวรรณกรรมและวรรณศิลป์ ประเภทและองค์ประกอบของวรรณกรรม ขนบทางวรรณกรรม แนวทางการศึกษาวรรณกรรม คุณค่าของวรรณกรรมต่อชีวิต วรรณกรรมเอกของแต่ละสมัย

Course image 1449225-59 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อการท่องเที่ยวและบริการ ภาค2/2564
คณะศิลปศาสตร์

แนวคิด หลักการ กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ การวิเคราะห์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้ง การฝึกอบรม การบริหารค่าตอบแทน การจูงใจ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

Course image 1411233-60 ไวยากรณ์ไทย ภาค2/2564
คณะศิลปศาสตร์

การศึกษาไวยากรณ์ไทย มโนทัศน์ในระบบไวยากรณ์ แนวคิดของทฤษฎีไวยากรณ์ที่นำมาใช้วิเคราะห์ภาษาไทย ลักษณะทางวากยสัมพันธ์ของคำและวลีในประโยคภาษาไทยในด้านโครงสร้างและหน้าที่ การวิเคราะห์ประโยคภาษาไทย

Course image 1411331-63 คำและสำนวนในภาษาไทย ภาค2/2564
คณะศิลปศาสตร์

แนวคิดและหลักการสร้างคำและสำนวนในภาษาไทย อิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อการใช้คำและสำนวนในภาษาไทย ค่านิยม ความเชื่อและโลกทัศน์ที่ปรากฏในคำและสำนวนในภาษาไทยและภาษาไทยถิ่น

Course image 1413492-61 การศึกษาอิสระ ภาค 2/2564
คณะศิลปศาสตร์

the Cntra lMarket of Dalat, Vietnamการศึกษาอิสระและการนำเสนองานวิจัยด้านเวียดนามศึกษาในประเด็นภาษา วรรณกรรมสังคมและวัฒนธรรมเวียดนามตามที่นักศึกษาสนใจ

Course image 1456321-63 ประวัติศาสตร์สังคมโลก ภาค 2/2565
คณะศิลปศาสตร์

นิยามและขอบเขต อารยธรรมโบราณในภูมิภาคของโลก อิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีต่อโลกในปัจจุบัน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก การขยายอิทธิพลของชาติยุโรปต่ออเมริกา แอฟริกาและเอเชีย เหตุการณ์สำคัญที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองในเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความร่วมมือและความขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ 20 เหตุการณ์โลกที่สำคัญในคริสต์ศตวรรษที่ 21

Course image 1455453-63 อาเซียนกับสังคมโลก ภาค 2/2564
คณะศิลปศาสตร์

Lion Airline, Malaysia from KL to Penang 2017ความเป็นมาและบทบาทของอาเซียน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอาเซียน บทบาททางการเมืองและเศรษฐกิจของอาเซียนต่อสังคมโลกปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับมหาอำนาจ ความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศ

Course image 1411206-60 ศิลปะการพูด ภาค2/2564
คณะศิลปศาสตร์

หลักการพูด รูปแบบการพูด การออกเสียง การใช้น้ำเสียงที่ถูกต้อง การเตรียมการพูด การพัฒนาบุคลิกภาพ การพูดในที่ชุมชน

Course image 1413153-61 เหวียตเกี่ยวในประเทศไทย ภาค2/2564
คณะศิลปศาสตร์

การอพยพและตั้งถิ่นฐานของชาวเวียดนามในประเทศไทย การสืบสานและการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมของเหวียตเกี่ยว บทบาทของเหวียตเกี่ยวในสังคมไทย

Course image 1455156-63 การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจอาเซียน ภาค2/2564
คณะศิลปศาสตร์

พัฒนาการทางการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจของอาเซียน อุดมการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ โครงสร้างทางการปกครอง สถาบันทางการเมือง ระบบเศรษฐกิจ การบริการและการค้าภายในภูมิภาค

Course image 1435245 คีย์บอร์ดกลุ่ม 1/2564
คณะศิลปศาสตร์

ทักษะการอ่านโน้ตโดยใช้คีย์บอร์ด การฝึกการเล่นห้านิ้ว การฝึกบันไดเสียง การบรรเลงคอร์ด การเปลี่ยนบันไดเสียง การบรรเลงคีย์บอร์ดขั้นพื้นฐาน

Course image 1412102 Lao II ภาษาลาว 2
คณะศิลปศาสตร์

ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาลาวพื้นฐานต่อเนื่อง ไวยากรณ์เบื้องต้น รูปประโยคพื้นฐาน การฟังและการพูดบทสนทนาในชีวิตประจำวันที่มีความหลากหลาย การอ่านและการเขียนย่อหน้า และคำศัพท์เพิ่มขึ้น 300 คำ จากรายวิชา 1412 101 ภาษาลาว 1

Course image 1435471 การซ่อมบำรุงเครื่องดนตรี
คณะศิลปศาสตร์

1435471Maintenance of Musical Instruments
การซ่อมบำรุงเครื่องดนตรี
คณะคณะศิลปศาสตร์
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต2(1-2-3)

คำอธิบายรายวิชา
การซ่อมบำรุงเครื่องดนตรี วิธีดูแลรักษา การปรับเสียงของเครื่องดนตรี


Course Description
Maintenance of musical instruments; maintenance methods; instruments tuning


Course image 1431110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
คณะศิลปศาสตร์

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเหตุผล ลักษณะและรูปแบบการใช้เหตุผล การประเมินการอ้างเหตุผล ข้อบกพร่องของการใช้เหตุผล การอ่านวิเคราะห์
Relationship between man and reason; characteristics and patterns of reasoning; assessment of reasoning; logical fallacies; analytical reading