2135103 กฎหมายกับสังคม (Sec_2) ภาคต้น
จิรศักดิ์ บางท่าไม้

2135103 กฎหมายกับสังคม (Sec_2) ภาคต้น

แนวความคิดเบื้องต้น ทฤษฎีทางด้านกฎหมายกับสังคม สิทธิ กระบวนการจัดทำกฎหมาย องค์กร ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎหมายกับการควบคุมสังคม กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วิเคราะห์กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในสังคม