1903102  พฤติกรรมทางเพศและความปลอดภัยทางเพศ.

1903102 พฤติกรรมทางเพศและความปลอดภัยทางเพศ.

บทบาททางเพศและพฤติกรรมทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ความรักและการเลือกคู่ ความผิดปกติทางเพศ รักร่วมเพศ ศาสตร์และศิลป์ของการปฏิบัติเพื่อความสุขทางเพศ ภัยทางเพศและการป้องกันภัยทางเพศ การสื่อสารทางเพศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางเพศ

1902317 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

1902317 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

สาเหตุและ ความสูญเสียของการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน การวิเคราะห์และการสอบสวนอุบัติเหตุ การจัดการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน การตรวจสอบความปลอดภัย เทคนิคด้านความปลอดภัย กฎระเบียบด้านความปลอดภัย การส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน การบริหารงานและจัดองค์กรด้านความปลอดภัย การโต้ตอบภาวะฉุกเฉินจากไฟไหม้ สารเคมีรั่วไหล การจัดทำแผนฉุกเฉิน
Causes of workplace accidents; accidental loss; accident investigation and analysis; accident prevention in the workplace; workplace safety inspection; safety audit and inspection techniques; safety regulations; promotion of safety in the workplace; safety management; safety organizations; fire emergency response; chemical spill emergency response; emergency response plans

1906305 ระบบข้อมูลและสารสนเทศสาธารณสุข
ผศ.ดร.กิตติ เหลาสุภาพ

1906305 ระบบข้อมูลและสารสนเทศสาธารณสุข

1906305Public Health Data and Information System
ระบบข้อมูลและสารสนเทศสาธารณสุข
คณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต3(2-2-5)
รายวิชาต่อเนื่อง:1906408

คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระบบการสื่อสารและเครือข่าย การพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข การจัดการฐานข้อมูล ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารสาธารณสุข ปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ ความต้องการระบบสารสนเทศ การออกแบบระบบสารสนเทศ การจัดหา ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ แนวโน้มการบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข ระบบสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต จริยธรรมและความปลอดภัยในระบบสังคมออนไลน์


1906404 สัมมนาด้านสาธารณสุข
ผศ.ดร.กิตติ เหลาสุภาพ

1906404 สัมมนาด้านสาธารณสุข


1906404Seminar in Public Health
สัมมนาด้านสาธารณสุข
คณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต1(0-2-1)

คำอธิบายรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการนำเสนอประเด็นด้านสาธารณสุข การวิพากษ์บทความวิชาการด้านสาธารณสุข การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาโดยการเขียนรายงาน การนำเสนอรายงาน และการอภิปราย การวิเคราะห์ วิจารณ์ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงาน ผลงาน ปัญหา ทางด้านสาธารณสุข ได้