1145004 Database System
Artid BoonrerngChayaporn KaensarWorayoot Wongnin

1145004 Database System

คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดของการจัดการข้อมูล การจัดการแฟ้มข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล โมเดลข้อมูล โมเดลเชิงสัมพันธ์ การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล การประมวลผลรายการ การควบคุมภาวการณ์เข้าใช้งานข้อมูลพร้อมกัน การกู้คืนและสำรองข้อมูล

1145206  Image Analytics
Sompong Valuvanathon

1145206 Image Analytics

1145206Image Analytics
การวิเคราะห์ข้อมูลภาพ
คณะคณะวิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต3(2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา
แนวความคิดพื้นฐานของการจัดเก็บภาพและการนำเข้า คุณสมบัติของภาพดิจิทัล การนำเสนอภาพ โครงสร้างข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ภาพ เรขาคณิตของภาพเดี่ยวและหลายภาพ การแปลงด้วยความเข้มและไบนารี การแปรเปลี่ยนภาพ ระเบียบวิธีการประมวลผลภาพ การกรองภาพตามพื้นที่และความถี่ การปรับปรุงและการฟื้นฟู การทำให้เรียบและคมชัด การแสดงรูปร่างและคำอธิบาย โมเดลสี การประมวลผลแบบหลอกสี การฟื้นฟูความลึก การแบ่งฉากหน้าฉากหลัง การตรวจจับขอบและมุม ภาพสามมิติ การรับรู้ตามกลุ่ม การบีบอัดข้อมูลภาพ การวิเคราะห์การเคลื่อนไหว การสกัดหาลักษณะที่สำคัญในภาพ การฝึกปฏิบัติในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง


Course Description
Basic concepts of image formation and acquisition; properties of digitized image; image representation; data structures for image analysis; single and multi-image geometry; intensity and binary transformations; morphology; image preprocessing methodologies; filtering in spatial and frequency domains; enhancement and restoration; smoothing and sharpening; shape representation and description; color models; pseudo-color processing; depth recovery; foreground and background segmentation; edge and corner detection; 3D vision; perceptual grouping; image data compression; motion analysis; extraction of distinctive image features; laboratory work in related topics


1145205  Data Mining
Wongkot Sriurai

1145205 Data Mining

1145205Data Mining
การทำเหมืองข้อมูล
คณะคณะวิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต3(2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำเหมืองข้อมูล การเตรียมข้อมูล ขั้นตอนวิธีที่ใช้สำหรับการทำเหมืองข้อมูล การจำแนกประเภทข้อมูล การค้นหากฎความสัมพันธ์ของข้อมูล การจัดกลุ่มโดยใช้ขั้นตอนวิธีเคมีนส์ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทำเหมืองข้อมูล การทำเหมืองข้อมูลบนเว็บ การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูล กรณีศึกษาทางธุรกิจ การฝึกปฏิบัติในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง


Course Description
Introduction to data mining; data preparation; algorithms for data mining; data classification; association rules discovery; clustering using k-means algorithm; data mining software; web mining; applications of data mining; business case study; laboratory work related to topics


1145003  System Analysis and Design
Wongkot Sriurai

1145003 System Analysis and Design

1145003System Analysis and Design
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
คณะคณะวิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต3(2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา
ระบบสารสนเทศ วงจรการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์ความต้องการ ระเบียบวิธีการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงโครงสร้าง ระเบียบวิธีการวิเคราะห์และออกแบบระบบด้วยหลักการเชิงวัตถุ เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ กรณีศึกษา


Course Description
Information system; system development life cycle; requirements analysis; structured-oriented methodology of system analysis and design; object-oriented methodology of system analysis and design; tools for system analysis and design; case studies


1145000	Introduction to Computer and Computer Organization
Phaichayon Kongchaiwayo puyatiSompong ValuvanathonWorayoot Wongnin

1145000 Introduction to Computer and Computer Organization

1145000Introduction to Computer and Computer Organization
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์
คณะคณะวิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต3(3-0-6)

คำอธิบายรายวิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ วงจรตรรกะเชิงตัวเลข การแทนข้อมูล ระบบบัส หน่วยความจำภายในและภายนอก อุปกรณ์รับส่งข้อมูล ส่วนสนับสนุนระบบปฏิบัติการ หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยคำนวณและตรรกะ ชุดคำสั่งและหน่วยควบคุม วิวัฒนาการและรูปแบบของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ หลักการภาษาแอสเซมบลี


Course Description
Introduction to computer; digital logic circuits; data representation; system buses; internal and external memory; input and output devices; operating system support; central processing unit; arithmetic and logic unit; instruction set and control unit; computer architecture evolution and format; assembly language concepts


ช่องทางอื่นๆ
google classroom:
https://classroom.google.com/c/Mzk5Mzc0NTg1NTAz?cjc=fev65gz

1145001	Introduction to Programming กลุ่ม 1 (DSSI)
Nadh DitcharoenWasana NgaogateWichit Sombat

1145001 Introduction to Programming กลุ่ม 1 (DSSI)

1145001Introduction to Programming
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
คณะคณะวิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต3(1-4-4)

คำอธิบายรายวิชา
หลักการและแนวคิดของแก้ปัญหาด้วยภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสจำลอง ผังงาน รูปแบบภาษาโปรแกรม ตัวแปรและชนิดข้อมูล ตัวปฏิบัติการ ข้อความสั่ง คำสั่งเพื่อกำหนดลำดับการทำงาน เครื่องมือการเขียนโปรแกรม แบบอย่างและสัญนิยมการเขียนโปรแกรม


Course Description
Principles and concepts of problem-solving with programming language; pseudo code; flowchart; programming language syntax; variables and data types; operators; statements; control structures; programming tools; programming styles and conventions


1145002	Data Structure and Algorithms
Chanchai Supaartagorn

1145002 Data Structure and Algorithms

1145002Data Structure and Algorithms
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
คณะคณะวิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต3(2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา
โครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น การวิเคราะห์เวลาดำเนินงานและความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น อาร์เรย์ ลิงค์ลิสต์ สแตก คิว โครงสร้างข้อมูลแบบไม่เชิงเส้น ทรี กราฟ เทคนิคการเรียงลำดับข้อมูล เทคนิคการค้นหาข้อมูล การประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูล การฝึกปฏิบัติในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง


Course Description
Introduction to data structures; analysis of running time and complexity of algorithms; linear data structures, arrays, linked lists, stacks, queues; non-linear data structures, trees, graphs; sorting technique; searching technique; applications of data structures; laboratory work related to the topics


1145005	Web Programming
Anusorn Bunteong

1145005 Web Programming

1145005Web Programming
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
คณะคณะวิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต3(1-4-4)

คำอธิบายรายวิชา
พื้นฐานเทคโนโลยีบนเว็บ เอชทีเอ็มแอล ซีเอสเอส และจาวาสคริปต์ เจสัน การออกแบบเว็บสำหรับหลายอุปกรณ์ หลักการรับ-ส่งข้อมูลบนเว็บ ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเทคโนโลยีเว็บ เว็บที่มีฐานข้อมูล การเขียนภาษาสคริปต์ฝั่งผู้ให้บริการ การพัฒนาโครงงานบนเว็บ


Course Description
Basic of web technology; HTML, CSS and Javascript; JSON; responsive web design; principles of data communication over web; application programming interface; cloud computing; web application design and implementation; web database; server-side scripting; web project development


1145006 Object-oriented Programming  (DSSI)
Artid BoonrerngNadh DitcharoenChayaporn KaensarWichit Sombat

1145006 Object-oriented Programming (DSSI)

1145006Object-oriented Programming
การเขียนโปรแกรมเชิงอ๊อปเจกต์
คณะคณะวิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต3(1-4-4)

คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดและหลักการการเขียนโปรแกรมเชิงอ๊อปเจกต์ คลาสและอ๊อปเจกต์ การห่อหุ้ม การสืบทอด ภาวะพหุสัณฐาน เฟรมเวิร์คสำหรับพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงอ๊อปเจกต์ การพัฒนาโครงงานเชิงอ๊อปเจกต์


Course Description
Concepts and principles of object-oriented programming; class and object; encapsulation; inheritance; polymorphism; frameworks for object oriented software development; object-oriented project development