คู่มือการใช้งาน (สำหรับผู้สอน)

19. การสร้างข้อสอบแบบปรนัย (Essay)