คู่มือการใช้งาน (สำหรับผู้สอน)

8. การเพิ่มเนื้อหาแบบ File