คู่มือการใช้งาน (สำหรับผู้สอน)

32. การสร้างข้อสอบแบบสุ่ม Random Quesiton